dnes je 14.4.2024

Input:

Průběh jednacího řízení bez uveřejnění

18.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3 Průběh jednacího řízení bez uveřejnění

JUDr. Johan Justoň, Mgr. Ing. Michal Bureš

Průběh jednacího řízení bez uveřejnění je zákonem o veřejných zakázkách (ZVZ) upraven pouze v dílčích rysech, neboť se jedná o nejméně formalizované zadávací řízení. S ohledem na obecná i zvláštní ustanovení ZVZ lze průběh jednacího řízení bez uveřejnění shrnout pro veřejné i sektorové zadavatele do následujících bodů:

1. Zpracování zadávací dokumentace

Proces zadávání veřejné zakázky začíná v případě jednacího řízení bez uveřejnění stejně jako u jiných druhů zadávacího řízení zpracováním detailní zadávací dokumentace, bez které nelze veřejnou zakázku zadat. Zadavatel musí mít jasnou představu, co má být předmětem veřejné zakázky, a tuto svou představu vtělí do podoby zadávací dokumentace tak, aby tato odpovídala jednak jeho představě, jednak požadavkům kladeným zákonem (§ 44 a násl. ZVZ). Zpracování zadávací dokumentace může provést sám zadavatel, může však tuto otázku svěřit třetí osobě. Je však nutné připomenout, že samotné zpracování zadávací dokumentace třetí osobou může být veřejnou zakázkou, především děje-li se tak za úplatu. Vzhledem k podmínkám použití jednacího řízení bez uveřejnění může nastat situace, kdy zadávací dokumentace byla již v minulosti zpracována, a to pro účely předchozího zadávacího řízení, ve kterém však nedošlo k zadání veřejné zakázky z důvodů uvedených v § 23 ZVZ.

2. Písemná evidence úkonů

Rovněž v případě jednacího řízení bez uveřejnění je zadavatel povinen vést od samotného počátku zadávacího řízení písemnou evidenci všech úkonů učiněných dodavatelem vůči zadavateli a zadavatelem vůči dodavatelům, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či Evropské komisi – viz § 148 odst. 3 ZVZ. Písemná evidence musí obsahovat:

 1. pořadové číslo úkonu,
 2. označení úkonu,
 3. datum,
 4. identifikační údaje dodavatele.

3. Zahájení řízení

Jednací řízení bez uveřejnění se zahajuje písemnou výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, které se pro účely zákona považuje za odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení podle § 26 odst. 1 písm. b) ZVZ. V písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Obecně tedy záleží na zadavateli, kolik zájemců se rozhodne vyzvat k jednání – může tedy vyzvat i toliko jednoho jediného dodavatele. Počet vyzývaných zájemců však bude v řadě případů závislý na tom, podle jakého ustanovení je jednací řízení bez uveřejnění použito – v některých případech je totiž z podstaty věci vyloučeno, aby zadavatel vyzval více zájemců než v předchozím řízení – viz např. § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ.

Obsah písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění je uveden v § 34 ZVZObligatorní náležitosti písemné výzvy jsou následující:

 1. informace o předmětu veřejné zakázky,
 2. identifikační údaje zadavatele,
 3. zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48 ZVZ; zadávací dokumentace nemusí být součástí výzvy pouze v následujících případech:
  • jedná-li se o zakázku zadávanou v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení (§ 23 odst. 4 písm. b) ZVZ),

  • jedná-li se o případ nákupů na komoditních burzách, nákupu za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci, nebo v případě, že je vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení, od osoby oprávněné disponovat s majetkovou podstatou, či o zboží pořizované za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena, a podstatně nižší cena je dodavatelem nabízena jen po velmi krátkou dobu (§ 23 odst. 5 písm. c) až e) ZVZ),

  • jde-li o sektorového zadavatele, pokud zadává nadlimitní veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy (§ 23 odst. 8 písm. b) ZVZ),

  • veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti není možné z časových důvodů způsobených krizí zadat v jiném druhu zadávacího řízení,

  • předmětem veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je poskytování služeb letecké a námořní dopravy ozbrojeným složkám České republiky, jež jsou nebo mají být nasazeny v zahraničí, pokud není možné ze strany dodavatelů zaručit tak dlouhou vázanost nabídkou, aby mohla být zakázka zadána v jiném druhu zadávacího řízení,

 4. místo, den a hodinu konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno (to neplatí, bude-li jednání vedeno písemně),
 5. způsob a zásady jednání, bude-li jednání vedeno s více zájemci,
 6. termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání nabídek,
 7. lhůtu a místo pro podání nabídek, pokud nemají být tyto údaje dohodnuty až v rámci jednání,
 8. požadavky na prokázání splnění kvalifikace, může-li být zadavatelem prokázání splnění kvalifikace požadováno,
  1. údaje o hodnotících kritériích podle § 78 ZVZ; to neplatí, pokud jsou tyto údaje uvedeny v zadávací dokumentaci, nebo je-li veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci.

Písemná výzva se nevyžaduje ve dvou případech:

 1. u veřejných zakázek zadávaných, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách,
 2. v případech, kdy jde o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb (za podmínek dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ).

4. Jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Pokud zadavatel jedná s více zájemci, nesmí bez jeho předchozího souhlasu sdělovat jednotlivým zájemců údaje týkající se podmínek a návrhů uvedených jinými zájemci. V souladu s úpravou § 34 odst. 4 ZVZ je zadavatel oprávněn dohodnout s vyzvanými zájemci i jiné podmínky plnění, než které byly uvedeny ve výzvě k jednání. Jinými slovy zadavatel je oprávněn dohodnout prakticky cokoliv a jediným omezením zadavatele jsou samotné podmínky použití tohoto zadávacího řízení upravené v § 23 ZVZ.

Zákon výslovně nepožaduje, aby zadavatel stanovil zájemcům minimální lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel má povinnost takovou lhůtu uvést ve výzvě k jednání, ovšem i v tomto případě zákon umožňuje tuto lhůtu dohodnout až v rámci jednání.

5. Kvalifikace

V jednacím řízení bez uveřejnění není dodavatel povinen prokázat kvalifikaci v následujících případech:

 • jedná-li se o zakázku zadávanou v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení – zadavatel tedy může uzavřít smlouvu s jakýmkoliv subjektem a nemusí k této smlouvě vyžádat jakékoliv doklady (§ 23 odst. 4 písm. b) ZVZ) – tento případ platí pro veřejné zakázky zadávané jak veřejným zadavatelem, tak sektorovým zadavatelem,

 • jedná-li se o případ nákupů na komoditních burzách, nákupu za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci, nebo v případě, že je vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení, od osoby oprávněné disponovat s majetkovou podstatou, či o zboží pořizované za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena, a podstatně nižší cena je dodavatelem nabízena jen po velmi krátkou dobu (§ 23 odst. 5 písm. c) až e) ZVZ) – tento případ platí pro veřejné zakázky zadávané jak veřejným zadavatelem, tak sektorovým zadavatelem,

 • navazuje-li jednací řízení bez uveřejnění na veřejnou soutěž o návrh – dodavatel prokázal kvalifikaci na základě požadavků zadavatele v oznámení veřejné soutěže o návrh (§ 23 odst. 6 ZVZ) – tento případ platí pro veřejné zakázky zadávané jak veřejným zadavatelem, tak sektorovým zadavatelem,

 • veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti není možné z časových důvodů způsobených krizí zadat v jiném druhu zadávacího řízení nebo předmětem veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je poskytování služeb letecké a námořní dopravy ozbrojeným složkám České republiky, jež jsou nebo mají být nasazeny v zahraničí, pokud není možné ze strany dodavatelů zaručit tak dlouhou vázanost nabídkou, aby mohla být zakázka zadána v jiném druhu zadávacího řízení (§ 23 odst. 10 písm. a) a c) ZVZ) – tento případ platí pro veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem,

 • veřejná zakázka je zadávána na základě rámcové smlouvy (§ 23 odst. 8 písm. b) ZVZ) – tento případ platí pro veřejné zakázky zadávané sektorovým zadavatelem.

V ostatních případech je otázka nutnosti prokazování kvalifikace ponechána na uvážení veřejného zadavatele. V případě, že se kvalifikace musí prokazovat (na základě rozhodnutí veřejného zadavatele), je zájemce povinen prokázat kvalifikaci ve lhůtě stanovené veřejným zadavatelem ve výzvě k jednání, nejpozději však do uzavření smlouvy (§ 52 odst. 3 ZVZ), neboť prokázání kvalifikace je v

Nahrávám...
Nahrávám...