dnes je 11.12.2023

Input:

Další instituty koncesního zákona

3.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5 Další instituty koncesního zákona

Ing. Jana Davidová, Mgr. Miroslav Topenčík, Mgr. Hana Romanová, Mgr. Pavel Herman

Uveřejňování

Koncesní zákon vymezuje dva možné způsoby uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení a dále upravuje uveřejňování záměru koncesionáře podle § 15 odst. 1 písm. b) KoncZ. Nesplnění povinnosti podle § 31 KoncZ je správním deliktem podle § 27 odst. 1 písm. b) nebo § 27 odst. 1 písm. c) KoncZ.

Ustanovení § 31 KoncZ upravuje, jaká oznámení (oznámení o zahájení koncesního řízení u nadlimitních koncesních smluv na stavební práce a oznámení koncesionáře podle § 15 odst. 1 písm. b) KoncZ) podléhají uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství, a stanoví i formu tohoto uveřejnění. Dále upravuje způsob a formu oznámení o zahájení koncesního řízení uveřejňovaných pouze v rámci Věstníku veřejných zakázek.

Řádné oznámení o zahájení koncesního řízení je předpokladem zahájení koncesního řízení, bez řádného oznámení nelze považovat koncesní řízení za zahájené.

Oznámení koncesionáře podle § 15 odst. 1 písm. b) KoncZ uveřejňuje koncesionář v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství a ve Věstníku veřejných zakázek. Pro účely uveřejnění tohoto záměru použije koncesionář formulář uvedený v příloze č. 11 Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Ustanovení § 31 KoncZ dále obecně odkazuje na zákon o veřejných zakázkách, pokud jde o uveřejňování v koncesním řízení. To znamená, že v otázkách, které KoncZ neřeší, se bude zadavatel při uveřejňování oznámení o zahájení koncesního řízení a koncesionář při uveřejňování svého záměru, resp. oznámení podle § 15 odst. 1 písm. b) KoncZ řídit příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách, tj. § 146 a 147 ZVZ. Dále v textu budeme používat pro obě shora uvedená oznámení, jež jsou v rámci koncesního řízení předmětem uveřejnění, obecný termín oznámení. Stejně tak, pokud zákon o veřejných zakázkách hovoří o povinnostech zadavatele, je nutno v rámci koncesního řízení pod tímto chápat též povinnosti koncesionáře – v případě, že půjde o oznámení podle § 15 odst. 1 písm. b) KoncZ.

Informační systém pro uveřejňování

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 146 odst. 5 ZVZ pověřením provozovatele Věstníku veřejných zakázek, který zajišťuje uveřejňování oznámení. Jeho provozní řád a ceny za uveřejnění schvaluje ministerstvo pro místní rozvoj. Oznámení uveřejňovaná v Úředním věstníku Evropské unie může zadavatel uveřejnit přímo prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství (v tomto případě je zadavatel povinen odeslat současně oznámení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek), nebo prostřednictvím provozovatele informačního systému o veřejných zakázkách na základě žádosti zadavatele (v tomto případě provozovatel zajistí, aby byly Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství odeslány všechny údaje oznámení, které budou uveřejněny na národní úrovni). Provozovatel Věstníku veřejných zakázek uveřejní oznámení na národní úrovni do dvanácti dnů (popřípadě do pěti dnů, je-li odesláno elektronicky) ode dne odeslání. V případě oznámení, která se uveřejňují též v Úředním věstníku Evropské unie, odešle provozovatel v této lhůtě příslušné oznámení Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství k uveřejnění, a to elektronicky, popřípadě faxem (pokud zadavatel odeslal oznámení faxem). Oznámení nesmí být uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dříve, než je odesláno k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Zákon o veřejných zakázkách dále zakazuje, aby oznámení uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek obsahovalo údaje odlišné od údajů obsažených v oznámení odeslaném k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Jde o naplnění zásady rovného zacházení a nediskriminace.

Podle zákona o veřejných zakázkách musí být zadavatel schopen prokázat datum odeslání příslušného oznámení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek i v Úředním věstníku Evropské unie.

Potvrzení o datu uveřejnění

Provozovatel informačního systému o veřejných zakázkách poskytne zadavateli potvrzení o datu uveřejnění příslušného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek. Pokud provozovatel informačního systému o veřejných zakázkách na základě žádosti zadavatele odeslal příslušné oznámení k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, obsahuje toto potvrzení rovněž datum odeslání daného oznámení Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.

Zákon o veřejných zakázkách zadavateli umožňuje uveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie i oznámení o zahájení koncesního řízení, jehož uveřejnění není povinné, stejně tak umožňuje, aby zadavatel zvolil i uveřejnění na jiných místech za předpokladu, že toto uveřejnění bude v souladu se

Nahrávám...
Nahrávám...