dnes je 10.12.2023

Input:

Právní rámec zadávání veřejných zakázek

11.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2 Právní rámec zadávání veřejných zakázek

JUDr. Johan Justoň, JUDr. Irena Novotná

Úvod

Oblast zadávání veřejných zakázek je v České republice upravena jednak vnitrostátními právními předpisy, a dále právními akty ES/EU, z nichž většina však není bezprostředně závazná a musí se transponovat do našeho právního řádu v podobě právních předpisů. Až do vstupu ČR do EU byly veřejné zakázky upraveny zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a některými podzákonnými právními předpisy. Vzhledem k tomu, že vstup ČR do EU s sebou mimo jiné přinesl rovněž povinnost uvést náš právní řád do souladu s právem ES, bylo potřeba provést odpovídající legislativní změny. Harmonizace byla provedena zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který v celém rozsahu nahradil do té doby účinný zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který nevyhovoval potřebám směrnic ES. Změny právního rámce veřejného zadávání se však nevyhnuly ani právním aktům ES a vzhledem k tomu, že v roce 2005 byly přijaty nové zadávací směrnice, následovalo přijetí nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který k 1. 7. 2006 nahradil zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Přijetím novely došlo ke zrušení povinnosti zadavatele zrušit zadávací řízení v případě, že obdržel pouze jednu nabídku, nebo mu po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. Tato povinnost zadavatele byla do ZVZ zakotvena v rámci novelizace provedené zákonem č. 55/2012 Sb. a modifikována zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb., ve kterém došlo ke zrušení povinnosti předložení oponentního odborného vyjádření k odůvodnění významných veřejných zakázek, jež byla stanovena zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb., a jehož účinnost má nastat 1. ledna 2015.

Právní akty ES

Právní akty ES/EU upravující zadávání veřejných zakázek jsou následující:

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb,

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby; obě výše uvedené směrnice nahradily původní zadávací směrnice, tj. směrnice 92/50/EHS, 93/36/EHS, 93/37/EHS, 93/38/EHS, 97/52/ES a 98/4/ES;

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES ze dne 16. listopadu 2005, kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby;

 • směrnice 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumných řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na stavební práce;

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1989/665/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1992/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek; do českého právního řádu byla směrnice 2007/66/ES transponována zákonem č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;

 • směrnice 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití předpisů Společenství o postupech při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací;

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES; do českého právního řádu byla směrnice 2009/81/ES transponována zákonem č. 258/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;

 • směrnice Komise 2005/51ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách.

 • Směrnice 2009/33/ES vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO 2 a emisí určitých znečišťujících látek, a to s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví dopravy pro politiky Společenství v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky. Do českého právního řádu byla směrnice 2009/33/ES transponována179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony.

NOVÉ EVROPSKÉ ZADÁVACÍ SMĚRNICE

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány směrnice, které regulují oblast veřejných zakázek v členských státech EU.

Jedná se o směrnici o zadávání veřejných zakázek (nahrazující Směrnici 2004/18/ES), směrnici o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (nahrazující směrnici 2004/17) a nově i směrnici o udělování koncesí.
 
Na základě těchto změn byly směrnice vyhlášeny v Úředním věstníku Evropské unie od 17. dubna 2014 a Česká republika bude povinna spolu s ostatními členskými státy povinna převzít nová pravidla do vnitrostátního právního řádu do 17. dubna 2016.

Jedná se o následující směrnice: 

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí
  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí - EN 

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES - EN 

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES
  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES - EN 

Kromě výše uvedených právních aktů ES/EU musí vnitrostátní legislativa zohledňovat rovněž základní zásady vyplývající ze Smlouvy o založení Evropského společenství. Jde zejména o zásady transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a vzájemného uznávání. Tyto obecné principy rovné soutěže musejí být naplněny i v případě právních vztahů, na které se právní akty ES/EU přímo nevztahují – například podlimitní veřejné zakázky (včetně zakázek malého rozsahu).

Právní předpisy ČR

Od 1. 7. 2006 upravují zadávání veřejných zakázek v České republice následující právní předpisy:

 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 14. 3. 2006; zákon byl mnohokrát novelizován, a to následujícími zákony:

  • - zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy souvisejících se zrušením ministerstva informatiky a o změně některých zákonů,
  • - zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
Nahrávám...
Nahrávám...