dnes je 21.4.2024

Input:

Velmi nízká cena nabídky

21.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3 Velmi nízká cena nabídky

Mgr. Ing. Michal Bureš

Nikoli výjimečně se stává, že dodavatelé nabízejí ve svých nabídkách takovou cenu, která není opodstatněna výší nákladů, za kterou je možné veřejnou zakázku plnit. V takovém případě vzniká riziko, že z finančních důvodů nebude veřejná zakázka řádně a včas realizována. Toto riziko je zesíleno tím, že veřejný zadavatel již nyní nemůže požadovat prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Ekonomickou a finanční způsobilost nyní prokazuje dodavatel pouze předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Lepší postavení má sektorový zadavatel, který i nadále může požadovat prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.

ZVZ proto ukládá hodnoticí komisi, aby při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek a v případě použití elektronické aukce po jejím ukončení posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Úkolem hodnoticí komise je tedy posouzení reálnosti provedení plnění veřejné zakázky za danou nabídkovou cenu vzhledem k okolnostem a podmínkám, za nichž by byl předmět veřejné zakázky konkrétním uchazečem plněn.

Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnoticí komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnoticí komise nestanoví lhůtu delší. Hodnoticí komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářská soutěže dovodila, že zadavatel, resp. hodnoticí komise musí být schopna uchazeči v žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny sdělit, které části jeho nabídkové ceny vykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, jaké důvody vedly zadavatele k pochybnostem o výši nabídkové ceny a zejména jaké podklady s ohledem na zvolenou metodu posouzení bude od uchazeče pro potřeby posouzení zdůvodnění jeho nabídkové ceny vyžadovat tak, aby toto posouzení mohlo kvalifikovaně a transparentně proběhnout. Nemůže a nesmí tedy nastat situace, kdy hodnoticí komise nemůže pro absenci podkladů zdůvodnění nabídkové ceny uchazeče kompletně posoudit, a to z důvodu, že uchazeč z žádosti o zdůvodnění nabídkové ceny nevěděl, jaké konkrétní podklady pro posouzení nabídkové ceny má zadavateli

Nahrávám...
Nahrávám...