dnes je 24.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (28/03/2014)

27.3.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní podpory, zemědělské dotace)

 

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/clanek/11/2244/lxi-vyzva-fazovaci-vyzva-pro-po-1/
 • Dílčí programy
  • Snížení znečištění z komunálních zdrojů
   • Zaměření dotačního titulu:Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO; výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících k veřejné potřebě v případě existence vyhovující ČOV v aglomeracích nad 2000 EO; kombinace výstavby, rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně a výstavby, rekonstrukce a dostavby stokových systémů v aglomeracích nad 2000 EO; výstavba, rekonstrukci a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1 v souladu s platnými předpisy ČR i EU;  výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1; kombinaci výstavby, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 5. 2014.
  • Zlepšení jakosti pitné vody
   • Zaměření dotačního titulu:V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné vody zásobujících více než 2 000 obyvatel; výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel; výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné vody, výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny. Podpora se nevztahuje na rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. Pokud se podporovaná aktivita týká výstavby a dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, bude tato aktivita podporována pouze v případě napojení nových obyvatel na vodovodní síť nebo v případě připojení obyvatel na jiný zdroj z důvodu nevyhovujícího zásobování vodou ze stávajícího zdroje.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 5. 2014.
  • Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
   • Zaměření dotačního titulu:Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 4. 2014.
  • Realizace úspor energie
   • Zaměření dotačního titulu: Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 4. 2014.
  • Využívání odpadního tepla
   • Zaměření dotačního titulu:Aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 4. 2014.
  • Snížení znečištění z komunálních zdrojů
   • Zaměření dotačního titulu:Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry).
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 5. 2014.
  • Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémůvčetně CZT
   • Zaměření dotačního titulu:Výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu. V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL. V případě rekonstrukce centrálního zdroje tepla, spočívající ve výměně spalovacího zdroje do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu, budou přijatelné projekty, kde u budov v majetku žadatele (netýká se bytových či rodinných domů), napojených na rekonstruovaný centrální zdroj tepla, dojde k současnému zlepšení energetických vlastností jejich obálek. Rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 5. 2014.
  • Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
   • Zaměření dotačního titulu:V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou
Nahrávám...
Nahrávám...