dnes je 23.9.2023

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, sociální politika

18.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/

Dílčí programy 

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním, program OPZ+

Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na prosazování přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika. Cílem výzvy je tedy podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním.

Míra podpory:

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 300 000 000 CZK,
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • osoba (právnická nebo fyzická),
 • úřad práce České republiky

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 11. 2025.

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče.

Míra podpory:

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.

Příjemci podpory:

 • nestátní neziskové organizace,
 • městské části hl. m. Prahy dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 • organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy,
 • organizace zřizované hl. městem Prahou,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • obce,
 • organizace zřizované kraji nebo obcemi,
 • poskytovatelé sociálních služeb.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace aktuálně běží a je stanovena do 8. 12. 2023, 12:00.

Dotační programy MPSV

Zdroje informací: https://www.mpsv.cz

Program podpory Ministerstva průmyslu a obchodu

Zdroje informací: https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/dvb-t2/

 

Dílčí programy

 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) II – III. výzva

Zaměření dotačního titulu: Jedná se o program, který běží již od roku 2017. Nyní nabývá na větším významu, jelikož umožňuje získat finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců. Současně jsou podnikům hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich školení

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory: v režimu podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“.
 • V případě příspěvku na externě dodávanou vzdělávací aktivitu v rámci projektu POVEZ II bude do režimu de minimis započteno pouze 85 % skutečně vynaložených celkových nákladů z důvodu 15% spoluúčasti ze strany zaměstnavatele.
 • Příspěvek v tzv. blokové výjimce může činit
Nahrávám...
Nahrávám...