dnes je 4.2.2023

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, sociální politika

18.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/

Dílčí programy

Podpora sociální práce

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je personálně posílit výkon sociální práce na obcích a krajích, zvýšit dostupnost sociální práce a zvýšit profesionální výkon sociálních pracovníků.

Míra podpory:

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování EU / státní rozpočet / žadatel:
 • Pro obce a dobrovolné svazky obcí do 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, SR 18,265 %, žadatel 5 %.
 • Pro obce a dobrovolné svazky obcí nad 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, SR 13,265 %, žadatel 10 %.
 • Pro kraje: EU 76,735 %, SR 13,265 %, žadatel 10 % .
 • Pro hlavní město Praha a městské části hlavního města Prahy: EU 76,735 %, SR 0 %, žadatel 23,265 %.

Příjemci podpory:

 • obce,
 • kraje,
 • dobrovolné svazky obcí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace aktuálně běží a je stanovena do 21. 04. 2023, 12:00.

Podpora sociálního bydlení

Zaměření dotačního titulu: Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.

Míra podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK,
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 25 000 000 CZK,
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
 • pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %,
 • pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace do 3 000 obyv.10: EU.76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %,
 • pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace nad 3 000 obyv.11, organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %,
 • pro městské části hl. m. Prahy/hlavní město Prahu a jimi zřizované organizace: EU76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %.

Příjemci podpory:

a) Nestátní neziskové organizace:

obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecněprospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,

církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,

spolky podle § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ústavy podle § 402–418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

nadace (§ 306–393) a nadační fondy (§394–401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

b) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,

c) městské části hl. m. Prahy dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

d) organizace zřizované obcemi a hlavním městem Prahou (příspěvkové organizace) působící v sociální oblasti,

e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace) působící v sociální oblasti,

f) organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, územních rozpočtů působící v sociální oblasti (příspěvkové organizace) působící v sociální oblasti,

g) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

h) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace aktuálně běží a je stanovena do 30. 5. 2023, 12:00.

Zkvalitnění zdravotních služeb, preventivní programy, zdravotní gramotnost

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče.

Míra podpory:

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 252 000 000 CZK,
 • z toho o 193 372 200 CZK EU podíl,
 • 58 627 800 CZK národní spolufinancování,
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 001 CZK,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 60 000 000 CZK.

Příjemci podpory:

 • Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) – organizační složka státu zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR,
 • Státní zdravotní ústav (SZÚ) - řízená/zřízená příspěvková organizace Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace aktuálně běží a je stanovena do 20. 6. 2023, 14:00.

Sociální podniky – úvěry a poradenství

Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na  podporu oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou. Cílem programu S-podnik je usnadnit sociálním podnikům přístup k financování podnikatelských projektů zaměřených na zahájení a/nebo další rozvoj podnikání. Zvýhodněné úvěry v programu S-podnik usnadňují sociálním

Nahrávám...
Nahrávám...