dnes je 21.4.2024

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

12.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách

Investiční pobídky

Zdroje informací:

https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky-a-dotace

Dílčí programy

Zpracovatelský průmysl

Zaměření dotačního titulu: Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu dle klasifikace ekonomických činnosti CZ NACE C. Rozšířením výroby se rozumí zvýšení výrobní kapacity, diverzifikace výroby o nové výrobky nebo zásadní změna celkového výrobního postupu. Investiční akce: vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst; investice do majetku minimálně 50–100 mil. Kč, dle regionu umístění investice. Minimálně polovina investic do strojního zařízení. Strategická investiční akce: vytvoření nejméně 500 nových pracovních míst; investice do majetku minimálně 500 mil. Kč. Minimálně polovina investic do strojního zařízení. Výše finanční podpory se liší dle velikosti podniku žadatele (malé podniky, střední podniky, velké podniky). Podpory jsou poskytovány ve formě slevy na dani z příjmů, hmotné podpory na nová pracovní místa, hmotné podpory na rekvalifikaci a hmotné podpory na pořízení majetku. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023

 

Technologická centra

Zaměření dotačního titulu: Technologickým centrem je obchodní závod nebo jeho část se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty. Základní podmínky poskytnutí dotace zahrnují a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejméně v hodnotě 10 mil. Kč, přičemž nejméně 5 mil. musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, které bylo pořízeno za tržní cenu a nebylo vyrobeno více než 2 roky před pořízením; b) vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst. Podpory jsou poskytovány ve formě slevy na dani z příjmů, hmotné podpory na nová pracovní místa, hmotné podpory na rekvalifikaci a hmotné podpory na pořízení majetku. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023

 

Softwarová centra

Zaměření dotačního titulu: Centrem pro tvorbu softwaru obchodní závod nebo jeho část se zaměřením na tvorbu nového nebo inovace stávajícího softwaru. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023

 

Opravárenská centra

Zaměření dotačního titulu: Opravárenským centrem je obchodní závod nebo jeho část se zaměřením na opravu technicky vyspělých zařízení, zejména kancelářských strojů a výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, optických a měřicích přístrojů, letadel a elektronických a řídicích systémů kolejových vozidel, s výjimkou opravy automobilů, autobusů a opravy mechanických částí dopravních prostředků určených k pozemní dopravě. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vytvoření a obsazení minimálně 70 nových pracovních míst. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023.

 

Centra sdílených služeb

Zaměření dotačního titulu: Centrem sdílených služeb je obchodní závod nebo jeho část se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů, od ovládající nebo ovládané osoby nebo od smluvních partnerů, pro které nejsou tyto činnosti předmětem podnikání, s výjimkou ostrahy objektů, tiskařských, stravovacích, úklidových služeb nebo služeb obdobného charakteru. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vytvoření a obsazení minimálně 70 nových pracovních míst. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023.

 

Datová centra

Zaměření dotačního titulu: Datovým centrem je obchodní závod nebo jeho část, jehož úlohou je ukládání, třídění a správa dat prostřednictvím jeho počítačových systémů a s nimi souvisejících prvků. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vytvoření a obsazení minimálně 20 nových pracovních míst. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023.

 

Centra zákaznické podpory

Zaměření dotačního titulu: Centrem zákaznické podpory je obchodní závod nebo jeho část, jehož úlohou je řízení vztahů a komunikace se zákazníky prostřednictvím sítě elektronických komunikací. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vytvoření a obsazení minimálně 500 nových pracovních míst. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023.

Centra strategických služeb

Zaměření dotačního titulu: Centrem strategických služeb je centrum pro tvorbu softwaru, opravárenské centrum, centrum sdílených služeb, datové centrum nebo centrum zákaznické podpory, kdy služby poskytované centrem přesahují území nejméně 2 států. Podmínkou poskytnutí pobídky je vytvoření nejméně 500 nových pracovních míst; investice do majetku minimálně 200 mil. Kč. Minimálně polovina investic do strojního zařízení. Novým pracovním místem je chápáno pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku.

Příjemci podpory: Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. O investiční pobídky muže žádat jak česká, tak i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Příjemcem investičních pobídek muže být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023.

Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)

Zdroje informací: http://penizeproprahu.cz/

INFIN - bezúročný úvěr k financování inovativních projektů v Praze

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu INFIN je zvýšit nabídku dostupného financování podnikatelských projektů realizovaných na území hlavního města Prahy, které využívají výsledků výzkumu, jsou uskutečňovány inovačními podnikateli s krátkou historií nebo jsou realizovány v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů. Českomoravská

 záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR je na něj vyčleněno 400 milionů Kč.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • Celková alokace činí 400 mil. Kč.,
  • Podnikatelům s krátkou historií (maximálně tří let) ČMZRB nabídne bezúročný investiční úvěr ve výši 750 tis. – 3 mil. Kč, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěr bude mít až 6letou splatnost včetně odkladu splátek až na 2 roky,
  • Podnikatelé s delší historií (maximálně sedmi let) mohou získat bezúročný investiční úvěr v rozmezí 1 – 15 mil. Kč, a to až do výše 50 % způsobilých výdajů projektu, se splatností až na 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Poskytnutí tohoto úvěru bude podmíněno spolufinancováním od spolupracující banky na minimálně 30 % způsobilých výdajů projektu

Příjemci podpory:

  • Malé a střední podniky

Podpora je určena drobným, malým a středním podnikatelům se sídlem či provozovnou na území hlavního města Prahy, kteří podnikají v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, vodohospodářství a zpracování odpadů, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování a pohostinství, vzdělávání a další služby.

Termín: Příjem žádostí bude ukončen 31. 12. 2023.

Dotační tituly Moravskoslezského kraje

Zdroje informací: https://www.msk.cz/temata/dotace/index.html

Dílčí programy

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Zdroje informací: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2022.

 

Dílčí programy

Rekvalifikace

Zaměření dotačního titulu: Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady na rekvalifikaci a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (stravné, jízdné, nocležné, pojištění). Za rekvalifikaci se nepovažuje řádné studium na středních a vysokých školách. Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. Rekvalifikaci může provádět pouze a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona, b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízen nebo VŠ s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu, nebo d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.

Veřejně prospěšné práce

Zaměření dotačního titulu: Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně zaměstnatelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované úřadem práce. Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle však na dobu dvanácti po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru. Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.

Podpora společensky účelných pracovních míst

Zaměření dotačního titulu: Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek. Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je úřad práce povinen vyžádat si vypracování odborného posudku. Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa se liší dle počtu pracovních míst a podle výše nezaměstnanosti v okrese (sledováno dle bývalých okresů). Maximální výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa do 10 pracovních míst na základě jedné dohody je stanovena jako čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku v okresech s nižší než průměrnou mírou nezaměstnanosti v rámci České republiky a jako šestinásobek  v okresech s podprůměrnou nezaměstnaností. Maximální výše příspěvku na zřízení jednoho SÚPM při

Nahrávám...
Nahrávám...