dnes je 6.12.2023

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zemědělství, lesnictví, rybářství

30.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Programy Ministerstva zemědělství (MZe), Národní dotace

  • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/
  • Dílčí programy

Podpora na zadržování vody v lese

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je posílení retenční schopnosti lesů prostřednictvím realizace šetrných lesotechnických opatření, která přispívají ke zlepšení půdních, vodních a mikroklimatických poměrů, k tlumení zrychlené eroze, k úpravě vodního režimu lesních půd a ochranně bystřinných povodí

Míra podpory:

  • předpokládaná alokace výzvy: 300 mil. Kč pro období let 2020–2023,
  • míra finanční podpory: až do 100 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • vlastníci a držitelé lesů,
  • správci drobných vodních toků.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena průběžně do roku 2023.

Podpora odkupu a scelování infrastruktury odvodů a kanalizací

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické

Nahrávám...
Nahrávám...