dnes je 28.9.2023

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

21.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

Integrovaný regionální operační program

Zdroje informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Dílčí programy:

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Zaměření dotačního titulu: Dotaci lze čerpat na výstavby, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a službami včetně doprovodné infrastruktury, dále na hlavních trasách cyklistické dopravy ČR a trasách s vysokou intenzitou dopravy. Jedná se o výzvy 35. a 36., které se od sebe odlišují pouze dle kategorie regionů – rozdělení na území méně rozvinutých a přechodových regionů. Cílem výzev je podpora udržitelné multimodální městské mobility  rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. 

Míra podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj — 1 844 565 705 Kč.
 • Státní rozpočet — 0 Kč.
 • Míra kofinancování:
 • EFRR: 85 %.
 • Příjemce: 15 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně do 27. 9. 2023.

Podpora rozvoje a eGovernment a kybernetická bezpečnost (ITI)

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská) v oblasti modernizace veřejné správy s cílem rozšířit, urychlit a zefektivnit elektronickou veřejnou správu a kybernetické bezpečnosti. Podpora projektů přispěje k vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany a k efektivnímu předávání dat uvnitř veřejné správy s vědomím občana, ale i ke zlepšení kybernetické bezpečnosti. Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů (MRR), tak do přechodových regionů (PR).

Míra podpory:

Evropský fond pro regionální rozvoj:

 • 59 743 148 Kč (MRR = méně rozvinuté regiony) 56 491 323 Kč (PR = přechodové regiony)

Státní rozpočet:

 • 10 542 909 Kč (MRR), max. 24 210 568 Kč (PR)

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • organizační složky státu (OSS),
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS),
 • státní organizace,
 • státní podniky,
 • kraje,
 • obce,
 • NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů,
 • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně do 31. 12. 2027.

Sociální služby: nákup a výstavba budov, zařízení

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská) v oblasti sociálních služeb. Příjemce může získat podporu např. na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.

Míra podpory:

Evropský fond pro regionální rozvoj

 • 937 017 340 Kč (MRR = méně rozvinuté regiony) 628 552 927 Kč (PR = přechodové regiony)

Státní rozpočet:

 • 165 356 001 Kč (MRR), max. 269 379 826 Kč (PR).

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce,
 • kraje,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji /obcemi/dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu (OSS),
 • příspěvkové organizace OSS (PO OSS)
 • církve, církevní organizace,
 • nestátní neziskové organizace (NNO).

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně do 31. 12. 2027.

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská) v oblasti bezpečné nemotorové dopravy. Příjemce může získat podporu např. na výstavbu a rekonstrukci komunikací pro pěší, které jsou vedeny podél silnic a místních komunikací s vysokou intenzitou dopravy nebo které tyto zatížené pozemní komunikace kříží. Předmětem dotace může být také zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy v nehodových lokalitách, a to zejména prostřednictvím stavebních úprav či výstavby komunikací pro pěší i komunikací pro cyklisty.

Míra podpory:

Evropský fond pro regionální rozvoj

 • 458 200 306 Kč (MRR = méně rozvinuté regiony)
 • 508 247 878 Kč (PR = přechodové regiony)

Státní rozpočet:

 • 80 858 878 Kč (MRR), max. 217 820 520 Kč (PR).

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • ředitelství silnic a dálnic ČR.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně do 31. 12. 2027.

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče. Dotaci lze čerpat na integrovanou péči, integraci zdravotních a sociálních služeb, podporu rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče dle aktivit A a B: A) Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče. B) Zvýšení dostupnosti následné lůžkové péče v regionech s nedostatečným pokrytím.

Míra podpory:

 • míra podpory 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Pro PO OSS je míra podpory až 100 % a pro NNO je míra podpory 95 %.
 • Pro aktivitu A je maximální z celkových způsobilých výdajů 41,8 mil. Kč.
 • Pro aktivitu B je maximální z celkových způsobilých výdajů 80 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • PO OSS, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi,
 • NNO, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně do 30. 11. 2023.

Muzea - revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení

Zaměření dotačního titulu: Specifickým cílem této výzvy je posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích. Mezi hlavní aktivity této výzvy patří revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí.

Míra podpory:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj 733 439 186 Kč (MRR) 332 161 688 Kč (PR),
 • Státní rozpočet max. 129 430 445 Kč (MRR) max. 142 355 010 Kč (PR).

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně do 31. 12. 2027.

Zelená infrastruktura – revitalizace a modernizace veřejných prostranství

Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na revitalizaci, modernizaci a dostupnost stávajícího veřejného prostranství ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Dotaci lze čerpat na zkvalitnění veřejného prostranství a ekosystémových služeb, na revitalizaci, modernizaci a dostupnost stávajícího či nového veřejného prostranství ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Dále lze čerpat na revitalizaci a úpravu nevyužívaných ploch.

Míra podpory:

 • maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 100 mil. Kč,
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 5 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS,
 • veřejné a státní vysoké školy,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně od 23. 1. 2024 do 10. 6. 2024.

Multimodální osobní doprava

Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství, obecným záměrem výzvy je rozvoj městské mobility.

Míra podpory:

 • maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 mil. Kč,
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 75 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně od 3. 5. 2023 do 26. 4. 2024 (14:00).

Multimodální osobní doprava II

Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Cílem je tedy rozvoj městské mobility.

Míra podpory:

 • minimální výše: není stanovena,
 • maximální výše: 150 000 000 Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje,
 • obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí končí k 31. 12. 2027.

Veřejná prostranství

Zaměření dotačního titulu: Dotace je poskytována na podporu integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v oblastech mimo města. Podporu lze čerpat na revitalizaci veřejného prostranství měst a obcí, modernizaci a zajištění bezpečnosti stávajícího veřejného prostoru a úpravu nevyužívaných ploch. Podporovány budou různé typy veřejných prostranství, jako jsou náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky a náplavky.

Míra podpory:

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 500 000 Kč.
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: není stanovena.
 • Alokace výzvy:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj — 511 458 479 Kč (MRR), 285 405 459 Kč (PR).
 • Státní rozpočet — 0 Kč (MRR), max. 53 513 524 Kč (PR).

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, organizační složky státu (OSS), příspěvkové organizace OSS (PO OSS),
 • církve, církevní organizace,
 • státní podniky, státní organizace,
 • veřejné a státní vysoké školy,
 • veřejné výzkumné instituce.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace se poskytují průběžně do 31. 12. 2027.

Dotace na revitalizace kulturních památek, vybavení městských a obecních muzeí

Zaměření dotačního titulu: V rámci této dotace je možné žádat o finanční podporu pro revitalizaci kulturních památek a také pro vybavení městských a obecních muzeí. Podporu lze čerpat na revitalizaci kulturních památek a expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických edukačních center, vybavení pro konzervaci a

Nahrávám...
Nahrávám...