dnes je 6.7.2022

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - doprava

21.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 

7.    Doprava

Zdroje informací: http://web.opd.cz/vyzvy/

 

Dílčí programy

 

Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy

Zaměření dotačního titulu: Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T (eliminace rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, apod.), včetně infrastruktury pro příměstskou dopravu. Modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury související s modernizací v rámci železničních uzlů. Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce železniční infrastruktury včetně naplnění souvisejících požadavků TSI PRM a INF. Úpravy tratí vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI. Modernizace zabezpečovacích zařízení a zavádění DOZ a automatického vedení vlaků spolu s využitím dalších moderních technologií (včetně kosmických) pro zvyšování bezpečnosti železniční dopravy a s tím spojeným rozvojem informačních bází (vč. popisu železniční sítě).

Příjemci podpory: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2023.

 

Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS

Zaměření dotačního titulu: Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T.

Příjemci podpory: Vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2023.

 

Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků sítě TEN-T

Zaměření dotačního titulu: Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T. Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy.

Příjemci podpory: Vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2023.

 

Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení rychlostních silnic a silnic I. třídy

Zaměření dotačního titulu: Rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TEN-T včetně zavádění ITS, propojování regionálních dopravních řídících a informačních center s národním dopravním řídícím a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur rozvojových dat. Výstavba obchvatů a přeložek.

Příjemci podpory: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2023.

 

Podpora a zajištění implementace OP Doprava

Zaměření dotačního titulu: Podpora implementace OP Doprava.

Příjemci podpory: Subjekty přímo zapojené do implementace OP.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2023.

Státní fond dopravní infrastruktury

Zdroje informací: https://www.sfdi.cz/

Dotační programy Jihomoravského kraje 

Zdroje informací: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy

Zaměření dotačního titulu: Předmětem dotace je zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy, rozvoj cyklistiky, projektová dokumentace. Dotace je

Nahrávám...
Nahrávám...