dnes je 19.6.2024

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

20.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační programy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Podpora výzkumu. Vývoje a inovací

Zdroje informací: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)

Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/

Dílčí programy

Udržitelné hospodaření s vodou

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpořit udržitelné hospodaření s vodou, tzn. opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu. Podporu lze čerpat na stroje a zařízení, inženýrské sítě (pouze k instalaci technologií, ne přivedení sítí k místu realizace), inženýrské činnosti (externě nakupované služby autorizovaných osob do výše 5 % nákladů dodávky stavby) a stavby (nezbytně nutné pro realizaci opatření). Mezi podporované aktivity patří zvýšení účinností rozvodů, snížení spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity, využití dešťové vody a recyklace nebo cirkulace vody v rámci hospodaření podniku. Obecně lze konstatovat, že jakákoliv aktivita, která po měření spotřeby vody před a po realizaci projektu vede k prokazatelně vyčíslitelné úspoře vody, je z pohledu zaměření výzvy podpořitelná.

Míra podpory:

  • 60 % z celkových způsobilých výdajů (min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč).
  • minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 1 000 000 Kč.
  • maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 100 000 000 Kč.
  • míra podpory z celkových způsobilých výdajů:
  • malý podnik: 60 %,
  • střední podnik: 50 %,
  • small mid-cap: 40 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • malé, střední a velké podniky,
  • podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí bude ukončen 28. 6. 2024.

 

Oběhové hospodářství - podpora předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezení

Nahrávám...
Nahrávám...