dnes je 27.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (2/12/2013)

2.12.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Regionální operační program Jihozápad

 • Zdroje informací: http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele
 • Dílčí programy
  • Modernizace regionální silniční sítě
   • Zaměření dotačního titulu: V rámci oblasti podpory je možno podporovat projekty zaměřené na následující aktivity: rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy pro zlepšení dostupnosti center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť; rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba silnic II. a III. třídy k hraničním přechodům; výstavba nových silnic II. a III. třídy vyvolaná modernizací nadřazené silniční sítě; výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnic II. a III. třídy pro napojení nových rozvojových ploch; modernizace frekventovaných silnic II., popř. III. třídy v blízkosti sídel za účelem snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (obchvaty apod.).
   • Příjemci podpory: Kraje, organizace zřízené nebo zakládané kraji.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 12. 2013.
  • Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
   • Zaměření dotačního titulu: Pořízení a modernizaci vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky. Podpora bude zaměřena na projekty základních škol II. stupně, středních škol (gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť) a vyšších odborných škol (popř. školských zařízení) se zaměřením na oblast odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru.  Podpořeny budou projekty zaměřené na nákup vybavení a souvisejících technologií umožňující zlepšit kvalitu výuky a realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi. V rámci základních škol bude podpora zaměřena na nákup vybavení a souvisejících technologií, které budou využity ve výuce přírodovědně a technicky zaměřených předmětů v návaznosti na další odborné vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. Jedná se o následující výukové předměty: chemie, fyzika, přírodopis, zeměpis a praktické dovednosti v technických a přírodovědných oborech (např. dílny). U projektů středních škol a vyšších odborných škol (popř. školských zařízení) se bude jednat vždy o nákup vybavení a technologií, které budou sloužit pro výuku technicky a přírodovědně zaměřených předmětů v návaznosti na uplatnění absolventů na trhu práce popř. v návaznosti na další odborné specificky zaměřené studium.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, školy a školská zařízení.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 12. 2013.

Regionální operační program Severozápad

 • Zdroje informací: http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2
 • Dílčí programy
  • Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
   • Zaměření dotačního titulu: Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:  Modernizaci a fyzickou obnovu středních škol. Modernizaci vybavení středních škol a vyšších odborných škol (např. vybavení pracovních dílen, laboratoří a počítačových učeben). Revitalizaci a modernizaci stávajících objektů za účelem využití pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, včetně knihoven regionálního významu. Úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání (např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a dostavba knihoven, včetně nákupu ICT). Výstavbu, modernizaci a rekonstrukci infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením). Výstavbu, modernizaci a rekonstrukci krajských zdravotnických zařízení včetně nových technologií (vytvoření komplexní infrastruktury v oblasti emergenční a akutní péče, malá centra primární zdravotní péče, zdravotnické přístroje, zdravotnické laboratoře, informační centra a jejich vybavení, podpora optimalizace logistických a obslužných procesů).
   • Příjemci podpory: Kraje v případě projektů realizovaných ve městech od 5 000 obyvatel. Organizace zřízené či založené krajem v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel.  Nestátní neziskové organizace v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 12. 2013.

Regionální operační program Moravskoslezsko

 • Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/callsearch/?rewrite=modules/callsearch
 • Dílčí programy
  • Rozvoj infrastruktury pro sociální služby
   • Zaměření dotačního titulu: Bude poskytována podpora projektům zaměřených zejména na: výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících terénní a ambulantní služby sociální péče (odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovská a předčitatelská služba, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, atd.), výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální prevence, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, sociální rehabilitace, služby následné péče, atd.), výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení dalších služeb sociální péče a prevence (tlumočnické služby, ranná péče, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, odborné sociální poradenství, atd.), výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen, výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení ambulantních zařízení sociálně - právní ochrany dětí (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené; obce a organizace zřízené a založené obcemi; nestátní neziskové organizace; organizace zřízené státem; podnikatelské subjekty.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 13. 1. 2014.
  • Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání – modernizace výuky na základních školách
   • Zaměření dotačního titulu: Podporovány budou investiční projekty na základních školách se zaměřením zejména na: modernizaci vybavení škol, pro výuku přírodovědných předmětů a technických předmětů, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby bylo na požadované úrovni technického vývoje anebo odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, a to v rozsahu daném přílohou č. 1 Formuláře projektové žádosti; stavební úpravy v rozsahu nutném pro
Nahrávám...
Nahrávám...