dnes je 11.12.2023

Input:

234/2014 Sb., Zákon o státní službě, ve znění účinném k 25.1.2016

č. 234/2014 Sb., Zákon o státní službě, ve znění účinném k 25.1.2016
ZÁKON
ze dne 1. října 2014
o státní službě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 odst. 1 písm. g) a § 33 odst. 1 písm. q)
nález ÚS
199/2015 Sb.
(k 14.8.2015)
ruší § 17 odst. 3 větu čtvrtou
298/2015 Sb.
(k 25.11.2015)
mění § 53, § 54, § 55, § 57, § 58
26/2016 Sb.
(k 25.1.2016)
mění § 8 odst. 1, § 24 odst. 5, § 51, § 67, § 74 odst. 1 písm. h), § 149, § 178, § 193 odst. 3 a § 195
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu,
b) organizační věci státní služby (dále jen „služba”),
c) služební vztahy státních zaměstnanců,
d) odměňování státních zaměstnanců a
e) řízení ve věcech služebního poměru.
(2) Tento zákon dále upravuje organizační věci týkající se zaměstnanců ve správních úřadech, kteří pracují v základním pracovněprávním vztahu.
§ 2
(1) Tento zákon se nevztahuje na
a) člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena vlády, včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády,
b) vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády”) a zaměstnance, který vykonává činnosti pro vedoucího Úřadu vlády,
c) náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka člena vlády,
d) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
e) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu,
f) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
g) člena Rady Energetického regulačního úřadu,
h) předsedu a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů,
i) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu,
j) zaměstnance, který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech, a na zaměstnance, který pouze řídí, organizuje a kontroluje výkon pomocných, servisních nebo manuálních prací,
k) ředitele a inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
(2) Tento zákon se dále nevztahuje na zaměstnance zařazeného v bezpečnostním sboru, Generálním štábu Armády České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství a v Národním bezpečnostním úřadu.
HLAVA II
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 3
Správní úřad
Správním úřadem pro účely tohoto zákona je ministerstvo a jiný správní úřad, jestliže je zřízen zákonem a je zákonem výslovně označen jako správní úřad nebo orgán státní správy.
§ 4
Služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad
(1) Správní úřad je pro účely tohoto zákona služebním úřadem.
(2) Služebním úřadem jsou dále státní orgán nebo právnická osoba, o kterých tak stanoví jiný zákon.
(3) Služebním působištěm státního zaměstnance je obec, ve které má sídlo služební úřad nebo jeho organizační útvar.
(4) Nadřízeným služebním úřadem je služební úřad, který je podle jiného zákona nadřízeným správním úřadem.
§ 5
Služba a obory služby
(1) Služba zahrnuje
a) přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,
b) přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
c) přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
d) řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
e) vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů,
f) státní statistickou službu,
g) správu kapitoly státního
Nahrávám...
Nahrávám...