dnes je 15.6.2024

Input:

Zákaz účasti dodavatele v zadávacím řízení

21.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16 Zákaz účasti dodavatele v zadávacím řízení

JUDr. Johan Justoň

Správní delikty dodavatelů

Podle ustanovení § 120a ZVZ se dodavatel dopustí správního deliktu tím, že:

  • předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení, v řízení o žádosti o zápis do seznamu podle § 129 ZVZ anebo o žádosti o změnu tohoto zápisu podle § 130 odst. 2 ZVZ nebo pro účely splnění podmínek pro vydání certifikátu podle § 138 ZVZ,

  • nepodá žádost o změnu zápisu podle § 130 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách,

  • nepředloží seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 5 ZVZ.

Za první z výše uvedených správních deliktů se dodavateli uloží pokuta do 20 mil. Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let. Za další dva uvedené správní delikty se uloží pokuta do 2 mil. Kč. Může se přitom jednat jak o delikt spáchaný z nedbalosti, tak o delikt úmyslný – odpovědnost je zde stanovena absolutně, tj. bez ohledu na zavinění. Dodavatel (ať už fyzická, nebo právnická osoba) však za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. Existuje tedy možnost, kdy se dodavatel může vyvinit z odpovědnosti za spáchaný delikt. Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

Zákaz plnění veřejných zakázek

Ustanovení § 120a odst. 3 zákona o veřejných zakázkách definuje, co se rozumí zákazem plnění veřejných zakázek; jde o následující případy:

  • zákaz účasti v zadávacím řízení,

  • zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejných zakázek malého rozsahu.

Zákaz se tedy vztahuje jak na zadávání veřejných zakázek jako takových (tj. na postupy podle zákona o veřejných zakázkách), tak na zadávání tzv. podprahových veřejných zakázek (§ 12 odst. 3 zákona). Doba tří let, na kterou se zákaz plnění veřejných zakázek ukládá, začíná dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek.

Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek

V návaznosti na novou právní úpravu správních deliktů dodavatelů a na novou sankci za správní delikt

Nahrávám...
Nahrávám...