dnes je 15.6.2024

Input:

Technický popis dodávky

18.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1 Technický popis dodávky

Mgr. Ing. Michal Bureš

A. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATELEM

Jedním z nejdůležitějších úkolů zadavatele před zahájením zadávacího řízení je řádné vymezení předmětu veřejné zakázky. Platí to jak pro veřejné zakázky na dodávky, tak pro veřejné zakázky na služby nebo veřejné zakázky na stavební práce. Z tohoto důvodu musí zadavatel připravit zadávací dokumentaci, neboť ZVZ stanoví, že zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Zadávací dokumentace je součástí zadávacích podmínek. Zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. Zadavatel nese odpovědnost za úplnost a správnost zadávacích podmínek.

Zadavatel musí zpracovat zadávací dokumentaci tak, aby dodavatelé měli dostatek informací pro přípravu nabídek a aby nabídky, které uchazeči podají, byly vzájemně porovnatelné. V tomto požadavku se projevují zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 6 odst. 1 ZVZ. Zásada transparentnosti vymezená v § 6 ZVZ v sobě zahrnuje i požadavek jednoznačnosti, konkrétnosti a přesnosti zadávací dokumentace. Společně se zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace musí být zadavatelem dodržována v průběhu celého zadávacího řízení. Úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů. Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.

Obsah zadávacích podmínek musí být natolik konkrétní, přesný a jednoznačný, aby se každému z uchazečů dostalo informací téhož materiálního obsahu (k tomu lze srovnat rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2009 sp. zn. 2 Afs 86/2008). Zadavatel proto musí zadávací dokumentaci zpracovat dostatečně kvalitně a s náležitou pečlivostí tak, aby na jejím základě bylo možné podat odpovídající a vzájemně porovnatelné nabídky. Zadavatel by měl zadávací dokumentaci zpracovat dostatečně kvalitně a s náležitou pečlivostí tak, aby uchazečům mohla sloužit jako dostatečně konkrétní, jednoznačný a srozumitelný zdroj informací o tom, jak mají zpracovat své nabídky, aby tak bylo možné podat odpovídající a vzájemně porovnatelné nabídky. Za transparentní nelze považovat situaci, kdy je na základě textu zadávací dokumentace připuštěn její dvojí výklad.

Pokud zadavatel nevymezí předmět veřejné zakázky dostatečně určitě, a v důsledku toho neobdrží od uchazečů porovnatelné nabídky, je důsledkem porušení ZVZ a v případě přezkumu zadávacího řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bude zadávací řízení zrušeno, případně budou zrušeny úkony zadavatele zpravidla od okamžiku, kdy uveřejnil zadávací dokumentaci.

ZVZ upravuje požadavky na vymezení předmětu veřejné zakázky zejména v § 44 a násl. ZVZ. Podle § 44 odst. 3 písm. b) ZVZ zadávací dokumentace musí obsahovat také technické podmínky (§ 45) nebo zvláštní technické podmínky (§ 46a), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky.

Technické podmínky

Technickými podmínkami se v případě veřejných zakázek na dodávky rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem.

Mezi základní zásady zadávacího řízení patří zásada rovného zacházení a zásada zákazu diskriminace. Zadavatel proto nesmí ani při stanovení technických podmínek neoprávněně zvýhodňovat některého z dodavatelů. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Vedle tohoto požadavku, který zřetelně vychází ze základních zásad zadávacího řízení, ukládá § 45 odst. 3 ZVZ zadavateli, aby zohlednil při stanovení technických podmínek požadavky přístupnosti osob se zdravotním postižením nebo dostupnosti pro všechny uživatele, a to v těch případech, ve kterých to odůvodňuje předmět veřejné zakázky.

ZVZ upravuje v § 46 odst. 1, 2, 4 a 5 způsoby, jakými mohou být formulovány technické podmínky. Zadavatel může zvolit některý z těchto způsobů:

1. Odkaz na mezinárodní normy – prvním způsobem je, že zadavatel odkáže na některou z norem, které jsou vymezeny v § 46 odst. 1 ZVZ. Tento způsob vymezení technických podmínek má přednost. To znamená, že pokud je možné tento způsob použít, zadavatel tento způsob použít musí. Zákon také stanoví pořadí norem, ve kterém na ně zadavatel může odkazovat:

  1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
  2. evropská technická schválení,
  3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
  4. mezinárodní normy, nebo
  5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány.

Pokud je dostačující odkaz na normu uvedenou pod písmenem a), zadavatel nemůže odkázat na některou z norem uvedených pod písmeny b) až e). Pokud nepostačuje odkaz na normu uvedenou pod písmenem a), ale je dostačující odkaz na evropská technická schválení, zadavatel již nemůže odkazovat na normy uvedené pod písmeny c) až e). Takto lze postupovat až k použití mezinárodních norem podle písmene d).

Zadavatel současně musí vždy připustit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky s využitím odkazu na tyto normy, nesmí odmítnout nabídku z důvodu, že nabízené dodávky nebo služby nejsou v souladu s takto stanovenými podmínkami, pokud dodavatel prokáže, že nabízené dodávky či služby splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené takovými technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem. Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské normy. Zadavatel je povinen přijmout rovněž zkušební protokoly vydané uznanými orgány jiných členských států Evropské unie.

2. Odkaz na české normy – pokud není možné formulovat technické podmínky odkazem na některou z norem uvedených v § 46 odst. 1 ZVZ, tj. norem, které vycházejí z mezinárodní nebo evropské úrovně, zadavatel formuluje technické podmínky odkazem na některou z norem uvedených v § 46 odst. 2 ZVZ. U těchto norem již zákon nestanoví pořadí jejich použití. Zadavatel může odkázat na:

  1. české technické normy,
  2. stavební technická osvědčení, nebo
  3. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Zadavatel současně musí vždy připustit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky s využitím odkazu na tyto normy, nesmí odmítnout nabídku z důvodu, že nabízené dodávky nebo služby nejsou v souladu s takto stanovenými podmínkami, pokud dodavatel prokáže, že nabízené dodávky či služby splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené takovými technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem. Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské normy. Zadavatel je povinen přijmout rovněž zkušební protokoly vydané uznanými orgány jiných členských států Evropské unie.

3. Požadavky na výkon nebo funkci – ustanovení § 46 odst. 4 ZVZ výslovně připouští, aby zadavatel stanovil technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci, které mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí. Také u těchto požadavků je nutné dodržovat základní zásady zadávacího řízení uvedené shora. Tyto požadavky a charakteristiky proto musí být dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky.

Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 46 odst. 4 ZVZ, nesmí odmítnout nabízené zboží, služby nebo stavební práce, které jsou v souladu s normami uvedenými v § 46 odst. 1 ZVZ (viz výše bod 1), pokud tyto dokumenty obsahují stanovené požadavky zadavatele na výkon nebo na funkci. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce zboží nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem. Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské normy. Zadavatel je povinen přijmout rovněž zkušební protokoly

Nahrávám...
Nahrávám...