dnes je 15.6.2024

Input:

Posouzení kvalifikace dodavatelů včetně příloh

22.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.7.0.1 Posouzení kvalifikace dodavatelů včetně příloh

ZADAVATEL:  Česká republika – Úřad práce České republiky 
Sídlem:  Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 
Jednající:  JUDr. Jiří …… zastoupený na základě pověření Ing. Ivanem ………, ředitelem krajské pobočky v Českých Budějovicích 
IČ:  72496991 


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Poradenské činnosti v Jihočeském kraji "

Hodnotící komise se dne 12. července 2012 sešla na svém třetím jednání vztahujícím se k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji“, zadané formou otevřeného řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7302010043343 a Evidenčním číslem VZ 343343.

 1. Složení hodnotící komise a její usnášení schopnost

Na třetí jednání hodnotící komise se dostavili:

 1. JUDr. Hana

 2. RNDr. Vladimír

 3. JUDr. Dana

 4. Mgr. Jitka

 5. p. Miloslava

Komise se sešla v počtu 5 členů.

 1. II. Mlčenlivost členů komise

Členové komise tímto četně prohlašují, že budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví při své účasti v komisi pro posouzení kvalifikace dodavatelů, což v závěru protokolu z třetího jednání hodnotící komise stvrzují svými podpisy.

 1. III. Nepodjatost členů hodnotící komise

Všichni přítomní členovéhodnotící komise byli seznámeni s identifikačními údaji uchazečů. Žádnému z členů hodnotící komise nevznikl důvod podjatosti. Všichni členové komise před zahájením práce na posuzování kvalifikace dodavatelů podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti viz. přílohy č. 1-5 k tomuto protokolu.

 1. IV. Náplň jednání komise

Náplní jednání komise bylo posouzení kvalifikace uchazečů o zakázku, k němuž komise vypracovala tento protokol.

 1. V. Posuzování splnění kvalifikace uchazečů o zakázku

Posouzení kvalifikace - § 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Komise u níže uvedených nabídek posuzovala prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a se zadávací dokumentací.

Zadavatel požadoval prokázání:

 1. základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,

 2. profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

 3. technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona

Seznam posuzovaných nabídek – část s názvem Hledám zaměstnání

Nabídka uchazeče ES byla z další účasti ve výběrovém řízení vyřazena pro nesplnění požadavků § 71 odst. 9 zákona o veřejných zakázkách, proto u ní komise neposuzovala splnění požadavků na kvalifikaci dodavatele.

Prokázání kvalifikace ad 1. a 2.

Číslo nabídky Obchodní firma, sídlo  Závěr 
1. VIA ……. Uchazeč prokázal splnění kvalifikace 
2. MOST ……. Neprokázal splnění kvalifikace § 53 - nedoložen výpis z rejstříku trestů ve vztahu k místopředsedovi představenstva, který je dle stanov také statutárním orgánem 
3. ES ……. Nabídka uchazeče vyloučena po otevírání obálek pro nesplnění § 71 odst. 9 zákona => kvalifikace neposuzována 
4. Bf ……. Uchazeč neprokázal splnění kvalifikace § 53 - nedoložen výpis z rejstříku trestů právnických osob 
5. Peo ……. Uchazeč prokázal splnění kvalifikace 

Seznam posuzovaných nabídek – část s názvem Bilanční diagnostika

Prokázání kvalifikace ad 1. a 2.

Číslo nabídky Obchodní firma, sídlo  Závěr 
1. Rep ……. Uchazeč prokázal splnění kvalifikace 
2. Palatin ……. Uchazeč prokázal splnění kvalifikace 
3. Mer ……. Uchazeč neprokázal splnění kvalifikace § 53 - nedoložen výpis z rejstříku trestů právnických osob 
4. Div ……. Uchazeč prokázal splnění kvalifikace 
5. Bf ……. Uchazeč neprokázal splnění kvalifikace § 53 - nedoložen výpis z rejstříku trestů právnických osob 
6. Klo ……. Nabídka byla podána po lhůtě – neotevřena a neposuzována 

Na základě výše uvedených závěrů komise doporučuje zadavateli po posouzení základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce následující nabídky:

V části zakázky Hledám zaměstnání:

 • - nabídku č. 2 – dodavatel MOST ………. se sídlem :…………., IČ ……………….
 • - nabídku č. 3 – dodavatel Bf ………. se sídlem :…………., IČ ……………….

V části zakázky Bilanční diagnostika:

 • - nabídku č. 3 – dodavatel Mer ………. se sídlem :…………., IČ ……………….
 • - nabídku č. 5 – dodavatel Bf ………. se sídlem :…………., IČ ……………….

V části zakázky Hledám zaměstnání:

Dodavatel VIA ………. se sídlem :…………., IČ ………………., doložil doklady k zadavatelem požadované kvalifikaci podle § 53 a § 54.

Dodavatel Peo………. se sídlem :…………., IČ ………………., doložil doklady k zadavatelem požadované kvalifikaci podle § 53 a § 54.

V části zakázky Hledám zaměstnání:

Dodavatel Rep………. se sídlem :…………., IČ ………………., doložil doklady k zadavatelem požadované kvalifikaci podle § 53 a § 54.

Dodavatel Palatin ………. se sídlem :…………., IČ ………………., doložil doklady k zadavatelem požadované kvalifikaci podle § 53 a § 54.

Dodavatel DiV ………. se sídlem :…………., IČ ………………., doložil doklady k zadavatelem požadované kvalifikaci podle § 53 a § 54.

Prokázání kvalifikace ad 3. část s názvem Hledám zaměstnání

Číslo nabídky Obchodní firma, sídlo  Závěr 
1. VIA ……. Uchazeč prokázal splnění kvalifikace 
2. MOST ……. Kvalifikace uchazeče dle § 56 zákona nebyla posuzována, protože byl komisí navržen k vyloučení pro nesplnění kvalifikačních předpokladů dle § 53 a 54 zákona 
3. ES ……. Nabídka uchazeče vyloučena po otevírání obálek pro nesplnění § 71 odst. 9 zákona => kvalifikace neposuzována 
4. Bf ……. Kvalifikace uchazeče dle § 56 zákona nebyla posuzována, protože byl komisí navržen k vyloučení pro nesplnění kvalifikačních předpokladů dle § 53 a 54 zákona 
5. Peo ……. Uchazeč prokázal splnění kvalifikace 

Prokázání kvalifikace ad 3. část s názvem Bilanční diagnostika

Číslo nabídky Obchodní firma, sídlo  Závěr 
1. Rep ……. Uchazeč prokázal splnění kvalifikace dle § 56 
2. Palatin ……. Uchazeč prokázal splnění kvalifikace dle § 56 
3. Mer ……. Kvalifikace uchazeče dle § 56 zákona nebyla posuzována, protože byl komisí navržen k vyloučení pro nesplnění kvalifikačních předpokladů dle § 53 a 54 zákona 
4. Div ……. Uchazeč prokázal splnění kvalifikace dle § 56 
5. Bf ……. Kvalifikace uchazeče dle § 56 zákona nebyla posuzována, protože byl komisí navržen k vyloučení pro nesplnění kvalifikačních předpokladů dle § 53 a 54 zákona 
6. Klo ……. Nabídka byla podána po lhůtě – neotevřena a neposuzována 

Údaje za nabídek uchazečů k prokázání Technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona:

Část zakázky Hledám zaměstnání

VIA ………. se sídlem :…………., IČ ……………….

Název dokladu vyhotovil datum objednatel počet poradenských činností 
Čestné prohlášení – seznam význ. služeb (Příloha č. 7) VIA ……. 8.3.2012 ÚP ČR-KrP v Jihlavě 33 
   ÚP ČR-KrP v Jihlavě 49 
   ÚP ČR-KrP v Jihlavě 42 
   ÚP ČR-KrP
v Jihlavě, Žďár nad Sázavou 
13 
   VIA ALTA a.s. 29 


Název dokladu vyhotovil datum pravost dokladu 
Referenční listina Úřad práce v Jihlavě 4.11.2010 ověřená kopie 
Referenční listina ÚP ČR – KrP v Jihlavě 2.1.2012 ověřená kopie 
Referenční listina Úřad práce v Jihlavě 4.11.2010 ověřená kopie 
Potvrzení o realizovaných
rekvalifikačních kurzech nebo poradenských činnostech 
ÚP ČR – KrP v Jihlavě 12.4.2012 ověřená kopie 


Název dokladu vyhotovil datum pravost dokladu 
Diplom
(Mgr. Jan ………..) 
Univerzita Palackého
v Olomouci 
21. 1. 1997 ověřená kopie 
Reference od zaměstnavatele (potvrzení o praxi)
(Mgr. Jan …………) 
ÚP ČR - KrP v Jihlavě, KoP Třebíč 13. 3. 2012 ověřená kopie 
Životopis
(Mgr. Jan ……………..) 
Mgr. Jan ……………….. 21.12. 2012 ověřená kopie 

Peo ………. se sídlem :…………., IČ ……………….

Název dokladu vyhotovil datum objednatel počet poradenských činností 
Čestné prohlášení – seznam význ. služeb (Příloha č. 7) Peo 13.3.2012 ÚP v J. Hradci 
   ÚP v Havlíčkově Brodě 35 
   KoP Český Krumlov 


Název dokladu vyhotovil datum pravost dokladu 
Osvědčení veřejného
zadavatele 
ÚP v Havlíčkově Brodě 4.1.2011 ověřená kopie 
Potvrzení realizace poradenských činností ÚP v Jindřichově Hradci 19.1.2011 ověřená kopie 


Název dokladu vyhotovil datum pravost dokladu 
Dodatek k diplomu
(Mgr. Jan …….) 
Univerzita Karlova v Praze 20. 9. 2006 ověřená kopie 
Životopis
(Mgr. Jan ……….) 
Mgr. Jan ………….. 13.3.2012 originál 
Potvrzení o ukončení
magisterského studia
(Mgr. Zdeňka Juránková) 
Univerzita Karlova
v Praze 
30. 10.2009 prostá kopie 
Životopis
(Mgr. Zdeňka …………..) 
Mgr. Zdeňka Juránková neuvedeno originál 
Seznam osob, které budou realizovat předmět VZ
(potvrzení vlastní praxe-Mgr. ……) 
Peo
Mgr. …………… 
13.3.2012 originál 

Část zakázky Bilanční diagnostika

Rep ………. se sídlem :…………., IČ ……………….

Název dokladu vyhotovil datum objednatel počet poradenských činností 
Čestné prohlášení – seznam význ. služeb (Příloha č. 7) Rep 1. 3. 2012 Rep – realizace vlastních projektů s odpovídajícím zaměřením 12 
    
    


Název dokladu vyhotovil datum pravost dokladu 
Diplom
(Mgr. Jana ……….) 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 25. 5. 2006 ověřená kopie 
Čestné prohlášení
(potvrzení o praxi)
(Mgr. Jana ………..) 
Rep 1. 3. 2012 originál 
Životopis
(Mgr. Jana …………) 
Mgr. Jana …….. 20. 2. 2012 originál 
Ocenění – lektorka roku 2012
(Mgr. Jana ………………) 
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. 21. 11.2012 prostá kopie 
Diplom
(Mgr. Jana …………….) 
Univerzita Palackého
v Olomouci 
11. 6. 2009 ověřená kopie 
Čestné prohlášení
(potvrzení o praxi)
(Mgr. Jana …………..) 
Rep 1. 3. 2012 originál 
Životopis
(Mgr. Jana ……………) 
Mgr. Jana …………….. 5.3. 2012 originál 

Palatin ………. se sídlem :…………., IČ ……………….

Název dokladu vyhotovil datum objednatel počet poradenských činností 
Čestné prohlášení – seznam význ.
služeb
(Příloha č. 7) 
Palatin 11.3.2012 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS s.r.o Nastavení procesů a školení zaměstnanců s cílem zvýšení kompetence a vzdělávání
týmu 
   DHL Express s.r.o. Nastavení procesů a školení zaměstnanců… 
   DHL Express s.r.o. Školení zaměstnanců ….. 
   Torrex Chiesi CZ s.r.o. Nastavení procesů a školení zaměstnanců… 
   GECO, a.s. Rozvoj oblastních ředitelů …. 
Čestné prohlášení – seznam význ.
služeb
(Příloha č. 7) 
Palatin 11.3.2012 SATT a.s. Vzdělávací program Manažer 


Název dokladu vyhotovil datum pravost dokladu 
Referenční dopis FUJITSU TECHNOLOGY
SOLUTIONS s.r.o 
2.3.2011 ověřená kopie 
Referenční dopis DHL Express s.r.o. 3.5.2010 ověřená kopie 
Referenční dopis DHL Express s.r.o. 3.5.2010 ověřená kopie 
Referenční dopis Torrex Chiesi CZ s.r.o. 23.2011 ověřená kopie 
Osvědčení objednatele
o řádném plnění zakázky 
GECO, a.s. 11.2.2012 ověřená kopie 
Osvědčení objednatele
o řádném plnění zakázky 
SATT a.s. 22.2.2012 ověřená kopie 
Plnění zakázky SATT a.s. 22.2.2012 ověřená kopie 


Název dokladu vyhotovil datum pravost dokladu 
Diplom
(Mgr. Naděžda ……….) 
Univerzita Jana Amose Komenského Praha 11. 6. 2008 ověřená kopie 
Reference (praxe)
(Mgr. Naděžda …………….) 
OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s. 19. 5. 2008 prostá kopie 
Stanovisko (praxe)
(Mgr. Naděžda …………..) 
UniProgress s.r.o. 15. 5. 2008 prostá kopie 
Profesní životopis
(Mgr. Naděžda ………………) 
Mgr. Naděžda ……………. 26.2.2012 ověřená kopie 
Diplom
(Michaela …………….) 
Univerzita Karlova v Praze 22.10.2010 ověřená kopie
ze dne 19.7.2012 
Curriculum vitae
(Mgr. Michaela ………………) 
Mgr. Michaela …………. 5.3.2012 ověřená kopie 
Čestné prohlášení o praxi
(Mgr. Michaela ………………) 
Mgr. Michaela …………. 11.3.2012 ověřená kopie 
Hodnocení praxe
(Mgr. Michaela …………….) 
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje 20.1.2010 prostá kopie 
Hodnocení zaměstnance
(Mgr. Michaela …………..) 
Dům na půl cesty v Mostě 19.4.2010 prostá kopie 
Potvrzení o výuce
rekvalifikací
(Mgr. Michaela ……………..) 
Persona Grata v.o.s. 29.4.2011 prostá kopie 

Div ………. se sídlem :…………., IČ ……………….

Název dokladu vyhotovil datum Objednatel
Bilanční diagnostiky 
Čestné prohlášení – seznam význ. služeb (Příloha č. 7) Div 12.3.2012 Úřad práce v Kutné Hoře 
   Úřad práce v Rokycanech 
   Úřad práce v Jičíně 
   ÚP ČR– KrP v Pardubicích 
   Úřad práce v Kutné Hoře 


Název dokladu vyhotovil datum pravost dokladu 
Osvědčení veř. zadavatele
o poskytnutých službách
v roce 2011 
ÚP ČR – KrP v Příbrami  ověřená kopie 
Potvrzení o provedení služeb Úřad práce v Rokycanech 19.1.2011 ověřená kopie 
Osvědčení o dodaných službách Úřad práce v Rokycanech 28.12.2009 ověřená kopie 
Osvědčení veř. zadavatele
o poskytnutých službách 
Úřad práce v Jičíně 25.1.2011 ověřená kopie 
Osvědčení o spolupráci ÚP ČR-KrP v Pardubicích 6.3.2012 ověřená kopie 
Osvědčení o dodaných službách Úřad práce v Kolíně 23.6.2009 ověřená kopie 


Název dokladu vyhotovil datum pravost dokladu 
Diplom
(Mária …………..) 
Univerzita P. J. Šafárika
(psychologie–jednooborová) 
29.9.1975 ověřená kopie 
Potvrzení zaměstnavatele
(PhDr. ……………..) 
DIVERTA, a.s.
(praxe od r. 2009) 
20.5.2012 ověřená kopie 
Osvědčení o dodaných
službách
(PhDr. ………………) 
Úřad práce v Šumperku 30.3.2009 ověřená kopie 
Potvrzení
(PhDr. …………..) 
Úřad práce v Kutné Hoře 27.1.2011 ověřená kopie 
Potvrzení
(PhDr. …………….) 
ÚP ČR– KrP
v Hradci Králové 
29.5.2012 ověřená kopie 
Diplom
(PhDr. …………..) 
Univerzita Karlova v Praze
(psychologie–jednooborová) 
21.11.1989 ověřená kopie 
Potvrzení
(PhDr. ……………..) 
Úřad městské části Praha 10
(praxe v r. 2010 – 2011) 
20.5.2012 ověřená kopie 

Závěr k posuzování kvalifikace uchazečů dle § 56 Technické kvalifikační předpoklady:

Část zakázky s názvem Hledám zaměstnání:

Komise doporučuje zadavateli vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce následující nabídky:

 • - nabídku č. 2 – MOST ………. se sídlem :…………., IČ ……………….

Z předložené nabídky vyplývá, že lektoři uchazeče o zakázku nepracovali na pozicích poskytování poradenství uchazečům a zájemcům o zaměstnání dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jak bylo specifikováno v zadávací dokumentaci v Základních údajích zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Část zakázky s názvem Bilanční diagnostika

Komise nedoporučuje zadavateli k vyloučení žádnou za nabídek pro

Nahrávám...
Nahrávám...