dnes je 25.7.2024

Input:

72/2005 Sb., Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 72/2005 Sb., Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění účinném k 1.1.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2005
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
116/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 7 a přílohu č. 1
103/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění § 1 odst. 5
197/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění, nové přechodné ustanovení
248/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 1 a přílohu č. 5
607/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 1, § 4 a § 8; vkládá § 1a
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:
§ 1
Poskytování poradenských služeb
(1)  Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen „žák”), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.
(2)  Školská poradenská zařízení a školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytují bezplatně standardní poradenské služby v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
(3)  Jiná školská poradenská zařízení a jiné školy než uvedené v odstavci 2 poskytují bezplatně poradenskou pomoc směřující k
a)  zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka,
b)  doporučení vhodných podpůrných opatření a vyhodnocení poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným,
c)  doporučení zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení do vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka a
d)  podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve školách a školských zařízeních, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování.
(4)  Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle odstavce 5 a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených jinými právními předpisy1) .
(5)  Škola nebo školské poradenské zařízení musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonného zástupce o
a)  všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,
b)  prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,
c)  jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České
Nahrávám...
Nahrávám...