dnes je 24.7.2024

Input:

Zřizovací listina školské rady a volební řád

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.10
Zřizovací listina školské rady a volební řád

 

Zřizovací listina školské rady

a

volební řád

Zastupitelstvo obce (kraje) ....... vydává v souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon), tuto zřizovací listinu školské rady s volebním řádem.

 

Článek 1

Zřizovatel (obec, kraj)

Název:

Sídlo:

IČ:

Zastoupený: starosta (hejtman)

 

Článek 2

Příspěvková organizace

Název:

Sídlo:

IČ:

Zastoupená: statutární zástupce PO (ředitel školy)

Článek 3

Školská rada

1. Zastupitelstvo obce (kraje) ....... jako zřizovatel příspěvkové organizace ........ rozhodlo v souladu se školským zákonem zřídit školskou radu.

 

2. Školská rada má šest členů (minimální počet členů), kteří jsou jmenování a voleni:

 

- třetinu, tj. 2 členy, jmenuje zřizovatel;

- třetinu, tj. 2 členy, volí zákonní zástupci žáků ze svých řad (případně zletilí žáci);

- třetinu, tj. 2 členy, volí pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy.

 

3. Funkční období členů školské rady je tříleté.

 

4. Školská rada je zřízena od ............... (datum).

 

5. Školská rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu rady a na svém prvním

zasedání stanoví svůj jednací řád.

 

6. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a řídí předseda.

7. K přijetí jednacího řádu a dalších návrhů je třeba nadpoloviční většiny všech členů školské rady.

 

8. Pravomoci školské rady jsou vymezeny § 168 odst. 1 a odst. 3 školského zákona.

 

9. Členství ve školské radě je čestné.

 

10. Členství zaniká: uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním nebo úmrtím člena, zrušením školské rady či odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. V případě zaměstnance školy členství zaniká, pokud přestal být jejím zaměstnancem, a v případě zákonného zástupce žáka zaniká, jestliže tento žák přestal být žákem školy.

Článek 4

Ředitel školy

1. Nemůže být členem školské rady.

 

2. Svolává první zasedání školské rady.

 

3. Je povinen osobně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

 

4. Je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školské radě pouze za podmínek stanovených těmito právními předpisy.

Článek 5

Volební řád školské rady

1. Jmenování členů školské rady:

- členy školské rady jmenuje zřizovatel školy ze zletilých občanů, zejména z řad členů zastupitelstva obce;

- zastupitelstvo obce (kraje) rozhoduje o jmenování členů školské rady hlasováním, pro schválení člena je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce (kraje);

- zastupitelstvo obce (kraje) také jmenované členy školské rady odvolává.

 

2. Ukončení členství před uplynutí funkčního období

Členství ve školské rady před uplynutím funkčního období lze ukončit:

- vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

- doručením písemného odvolání člena školské rady jmenovaného zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

- vznikem neslučitelnosti podle odstavce § 167 odst. 2 věty třetí školského zákona,

- v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady,

- dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle § 167 odst. 8 věty první školského zákona.

 

3. Volby členů školské rady:

- volby řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor, jehož členy jsou zaměstnanci školy nebo zákonní zástupci žáků školy;

- kandidáty na členství ve školské radě navrhují oprávněné osoby přípravnému výboru;

- volby členů školské rady probíhají na společné schůzi oprávněných osob tajným hlasováním; přípravný výbor může zorganizovat volby i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost;

- hlasování je platné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech oprávněných osob s právem hlasovat;

- ke zvolení kandidáta je nutné, aby získal nadpoloviční většinu hlasů zúčastněných oprávněných osob;

- na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách, při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem;

- zápis o volbách předá přípravný výbor zřizovateli školy;

- doplňovací volby na uvolněná místa a odvolání člena školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato zřizovací listina školské rady s volebním řádem nabývá platnosti dnem jejího schválení zastupitelstvem obce (kraje) a účinnosti ke dni ..........

 

2. Školská rada je zřízena na dobu neurčitou.

 

3. Tato zřizovací listina je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a jedno si ponechá zřizovatel.

 

 

 

 

 

Místo

 

Datum

 

 

 

Kulaté razítko

 

 

 

Starosta (hejtman)

 

 

 

Komentář:

 

Co je školská rada?

Školská rada se podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (nový školský zákon), zřizuje jak při základních, středních, tak i vyšších odborných školách.

Školská rada je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit pouze jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

Školskou radu zřizuje zřizovatel (např. obec, kraj, svazek obcí), který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.

 

Jak se rada personálně obsazuje?

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, druhou třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetí třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Nepedagogičtí pracovníci (např. školník) do rady nevolí. Je tedy možné, že nikoliv učitelé, ale zletilí studenti mohou přehlasovat zákonné zástupce (tedy nejčastěji rodiče) a obsadit určitou část míst v rámci jejich „třetiny“. K tomuto bude v praxi asi nejčastěji docházet na VOŠ.

 

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Zástupce ředitele ovšem členem být může. Pozor na neslučitelnost, jelikož tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Za zajištění a uskutečnění voleb do školské rady odpovídá ředitel školy té které školy.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Jak často je povinna školská rada zasedat?

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů (pozor - nikoliv pouze přítomných) školské rady).

 

Co patří mezi hlavní úkoly školské rady?

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich

Nahrávám...
Nahrávám...