dnes je 21.7.2024

Input:

Žaloba o vrácení přeplatku mzdy

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.3
Žaloba o vrácení přeplatku mzdy

 

Okresnímu soudu v .............

adresa soudu

 

 

V .............. dne ............

 

 

Žalobce: Škola

IČO:

se sídlem:

jejímž jménem jedná: .............., ředitel

 

 

 

Žalovaný: Zaměstnanec

nar.: ......................

bytem: ...................

 

 

 

 

O zaplacení ..................,- Kč

 

 

 

 

 

 

Dvojmo

Doporučeně

Přílohy: dle textu

 

 

Soudní poplatek byl uhrazen vylepením kolkových známek na tomto podání.


I.

 

Žalovaný je u Žalobce zaměstnán na základě pracovní smlouvy uzavřené dne ............ jako ............... (dále jako „Pracovní smlouva“). Jako den nástupu do práce byl stanoven den .............

 

Věcná a místní příslušnost Okresního soudu v ............. je dána v souladu s ustanovením
§ 9 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský soudní řád“) ve spojení s ustanovením § 85 občanského soudního řádu.

 

Důkazy:

Pracovní smlouvou uzavřenou mezi Žalobcem a Žalovaným

S výhradou dalších důkazů

 

II.

 

Při výplatě platu za měsíc .............. vyplatil Žalobce Žalovanému omylem plat vyšší o částku ............,- Kč, než mu náležel. Plat byl Žalovanému vyplacen v hotovosti a Žalovaný převzetí této částky potvrdil svým podpisem.

 

Žalobce kontrolou účetních dokladů v následujícím měsíci zjistil, že došlo k chybné výplatě platu Žalovanému a proto jej bez zbytečného odkladu požádal dopisem ze dne ............., aby částku ve výši ..............,- Kč, která mu byla vyplacena omylem, vrátil, a to nejpozději do ..............

 

Žalovaný tak odmítl učinit s odůvodněním, že převzal tuto částku společně s platem v dobré víře, že mu náleží a že veškeré náklady spojené s pochybením zaměstnavatele nese pouze zaměstnavatel a nemůže je po zaměstnanci vymáhat. Žalovaný tedy do dnešního dne omylem vyplacenou částku Žalobci nevrátil.

 

Důkaz:

Výplatní páskou Žalovaného za měsíc ............

Dokladem o převzetí mzdy za měsíc ............... podepsaným Žalovaným

Výzvou Žalobce ze dne ............ k vrácení přeplatku

S výhradu dalších důkazů

III.

 

S tvrzením Žalovaného Žalobce nemůže souhlasit, neboť Žalovaný pobíral opakovaně plat ve stejné výši a s ohledem na svou kvalifikaci a nynější pracovní zařazení musel vědět, že mu částka .............. Kč byla vyplacena omylem a že mu nenáleží. Žalovaný se tedy na úkor Žalobce bezdůvodně obohatil a je povinen takto omylem vyplacenou částku Žalobci v souladu s ustanovením § 331 zákoníku práce vydat.

 

IV.

 

Z výše uvedených důvodů proto Žalobce navrhuje vydání tohoto

 

r o z s u d k u :

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši ............ a nahradit

Nahrávám...
Nahrávám...