dnes je 22.7.2024

Input:

Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu

29.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.12.8.5 Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu

JUDr. Lukáš Potěšil

Žaloba proti nečinnosti

Žalobu proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 s.ř.s. může podat ten, kdo se domáhal u správního orgánu vydání rozhodnutí nebo osvědčení, přičemž správní orgán zůstal nečinný. Podmínkou je, aby žalobce bezvýsledně vyčerpal prostředky, které mu správní řád dává pro ochranu před nečinností (srov. § 80 odst. 3 správního řádu). Pokud zákon spojuje s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno (pozitivní či negativní) rozhodnutí nebo jiný právní následek, žalobu proti nečinnosti podat nelze.

Lhůta pro podání žaloby

Lhůta pro podání žaloby je jednoroční a běží ode dne, kdy podle zvláštního zákona mělo být rozhodnutí nebo osvědčení vydáno.

Rozhodnutí soudu

Soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. Je-li návrh důvodný a vyhoví-li soud žalobě, uloží rozsudkem správnímu orgánu vydat o věci rozhodnutí nebo vydat osvědčení ve lhůtě, kterou mu současně stanoví.

Žalobou na nečinnost podle § 79 a násl. s.ř.s. se lze domáhat toliko toho, aby soud uložil správnímu orgánu, který je nečinný, povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu. Není tak možné požadovat vydání procesního rozhodnutí. Stejně tak není možné požadovat, aby soud uložil správnímu orgánu pouze povinnost pokračovat v řízení s tím, že bude záležet na správním orgánu, zda řízení přeruší nebo zda rozhodne ve věci samé.

(Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2004, č. j. 2 Ans 4/2004-116, publikovaný pod č. 506/2005 Sb. NSS.)

V řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu není soud oprávněn zavázat správní orgán k vydání rozhodnutí o určitém obsahu, tj. určit, jak

Nahrávám...
Nahrávám...