dnes je 22.6.2024

Input:

Základní terminologie cyklu projektového plánování v mateřské škole

2.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.1
Základní terminologie cyklu projektového plánování v mateřské škole

Bc. Lenka Polášková

Grant

Jedná se o dar, zpravidla finančního charakteru, jenž bývá poskytnut, například příspěvkové organizaci.

Další příklady typologie organizací, kterým může být poskytnut grant:

 • neziskové organizace,

 • nadační fondy.

Grant může být poskytnut organizacemi státního i nestátního charakteru, soukromými či nadnárodními společnostmi.

Dotace

Specifikum dotace je, že bývá zpravidla poskytnuta z prostředků veřejných financí.

Poskytovatel grantu či dotace

Organizace, subjekt, který za určitých, zpravidla předem stanovených podmínek poskytuje finanční prostředky pro projekt předkládaný žadatelem. Za žadatele "v našem" případě považujeme například mateřskou školu.

Příjemce grantu či dotace

Organizace, subjekt, jemuž je poskytnuta dotace, zpravidla finanční částka, přičemž prioritně je dotace určena k realizaci předloženého projektu, s nutností dodržet předem stanovené a definované podmínky.

Příklad

Příklad:

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Poskytovatel grantu: MŠMT České republiky

 

Ukázka podmínek pro získání grantu:

Čl. 2

Základní parametry projektu

1. O poskytnutí finančních prostředků podle čl. 1 odst. 3 mohou žádat právnické osoby poskytující předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen "RVP PV") všech zřizovatelů. Žádost o finanční prostředky podle čl. 1 odst. 3 se předkládá podle přílohy č. 1 k tomuto vyhlášení programu.

2. Právnická osoba může předložit pouze 1 projekt na jednotlivé aktivity podle odst. 3 nebo jejich kombinaci. (1) O poskytnutí finančních prostředků podle čl. 1 odst. 3 mohou žádat právnické osoby poskytující předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen "RVP PV") všech zřizovatelů. Žádost o finanční prostředky podle čl. 1 odst. 3 se předkládá podle přílohy č. 1 k tomuto vyhlášení programu.

3. V programu budou podporovány tyto aktivity v rámci jednoho projektu:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen "DVPP") pro jednotlivce v minimálním rozsahu 60 hodin prezenčního vzdělávání zaměřeného na logopedickou prevenci (vzdělávací program musí být akreditovaný ministerstvem v souladu s Metodickým doporučením č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství). Vzdělávání bude uskutečňováno formou uceleného vzdělávacího kurzu poskytujícího základní informace o řeči a jejím vývoji, vybavení dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, vhodnost pedagogických přístupů k dětem s narušenou komunikační schopností (zejm. metody vzdělávání, motivace dětí, rozvoj spolupráce s rodiči).

 • Zajištění vybavení pracovišť moderními pomůckami pro rozvoj řeči a jazyka ve škole (např. vybavení počítačovou technikou s výukovými programy, obrázkové logopedické pomůcky a kartičky).

4. Realizace projektu musí být součástí vzdělávání v dané škole a navazovat na cíle uvedené v RVP PV a na školní vzdělávací program (dále jen "ŠVP"). Nelze předkládat samostatné projekty bez kontextu se ŠVP.

5. Výstupem projektů budou proškolení pedagogové zajišťující logopedickou prevenci na svých školách, příklady dobré praxe, případně pracoviště vybavená moderními pomůckami pro rozvoj řeči a jazyka.

6. Projekt musí splňovat tyto parametry:

 • realizace projektu musí být zajištěna pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací pro přímou pedagogickou činnost v předškolním vzdělávání,

 • bude využit při vzdělávání dle ŠVP,

 • v žádosti projektu bude zpracován harmonogram, materiální a personální zabezpečení,

 • projekty musejí být v souladu se státní vzdělávací politikou, v souladu s RVP PV.

7. Dotace se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje, a to na:

 • úhradu služeb bezprostředně souvisejících s projektem, především DVPP a cestovní náhrady;

 • úhradu na nákup materiálu, především, učebních pomůcek a literatury, bezprostředně souvisejících s projektem.

8. Dotaci nelze použít na:

 • úhradu mzdových nákladů, odvody zaměstnavatele, ostatní osobní náklady;

 • úhradu cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami;

 • leasing, pronájmy, splátky půjček, na odpisy majetku;

 • platy/mzdy a ostatní osobní náklady;

 • provedení účetního či daňového auditu;

 • pokuty, penále a sankce;

 • výdaje na pohoštění a dary;

 • poplatky bankám.

9. Požadovaná dotace na jeden projekt nesmí přesáhnout pro školy s maximálním počtem 50 dětí předškolního věku 15 000 Kč, pro školy s počtem 51–100 dětí předškolního věku 30 000 Kč, pro školy s počtem 101–300 dětí předškolního věku 50 000 Kč a pro školy s více než 300 dětmi předškolního věku 80 000 Kč. Požadavek na dotaci může činit až 100 % nároku plynoucího z věty předchozí. Cena za jednoho účastníka vzdělávacího kurzu se bude odvíjet od platných ceníků jednotlivých akreditovaných kurzů.

10. Projekt bude realizován v období uvedeném v čl. I odst. 4). Finanční prostředky mohou být čerpány nejpozději do 31. 8. 2016.

 

Zdroj:

Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1 – Malá Strana

 

Kompletní verze dostupné zde.

 

 

Příručka pro žadatele

Dokument, který obvykle definuje podmínky, zaměření, témata a hlavní priority, k nimž dotace směřují. Příručka pro žadatele obvykle přesně popisuje kroky ke splnění všech požadavků pro získání dotace nebo grantu.

Výzva k předkládání projektů

Podrobně definuje, komu je aktivita určena (cílovou skupinu), podmínky, priority, termín podání žádosti atd.

 

Příklad

Ukázka:

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory – účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže, z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava–Jih, pro rok 2015.

 

Tato výzva vymezuje obsah a zaměření finanční podpory činnosti právnických nebo fyzických osob působících na území Městského obvodu Ostrava–Jih v oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a využití volného času dětí a mládeže z rozpočtu Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava–Jih pro rok 2015 a určuje podmínky a postup pro poskytování a vyúčtování účelových dotací (dále jen dotací).

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Subjekt

1.1.1. Statutární Město Ostrava, Městský obvod Ostrava–Jih vyhlašuje pro rok 2015 výběrová řízení pro poskytnutí dotací v oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže.

1.1.2. Do výběrového řízení se mohou přihlásit právnické nebo fyzické osoby působící na území obvodu Ostrava–Jih v oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže a právnické a fyzické osoby poskytující služby v oblasti sociální péče pro občany Městského obvodu Ostrava-Jih.

1.1.3. Do výběrového řízení se nemohou přihlásit příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Městský obvod Ostrava–Jih.

 

1.2 Cíle poskytování dotací a jejich témata

1.2.1. Dotace budou ze strany Městského obvodu Ostrava–Jih směřovány především na realizaci: – projektů, které mají celoobvodní působnost; – akcí, aktivit reprezentujících Městský obvod Ostrava–Jih a významově přesahujících rozměr obvodu; – významných a důležitých projektů menších subjektů se zřetelem na počet osob, pro které je projekt určen; – jednotlivé projekty z oblasti sociální péče budou zacíleny na seniory a zdravotně postižené občany Městského obvodu Ostrava–Jih.

1.2.2. Tematické rozdělení poskytovaných dotací

 

A. Témata dotací v oblasti školství

1. podpora aktivit přesahujících běžný rámec školní výuky,

2. podpora významných volnočasových aktivit škol,

3. podpora mezinárodní spolupráce,

4. tematické soutěže.

 

B. Témata dotací v oblasti kultury – hudební a scénické umění, festivalová a koncertní činnost, výtvarné umění, kulturně vzdělávací činnost (výstavy, expozice, výchovné koncerty, soutěže s kulturní tématikou), literární tvorba

 

C. Témata dotací v oblasti sportu dle specifického zaměření žadatelů

1. významné sportovní akce a aktivity,

2. vytváření podmínek pro kvalitní sportovní celoroční činnost.

 

D. Témata v oblasti prevence kriminality

1. podpora otevřených a nízkoprahových aktivit,

2. odborné poradenství a kontaktní centra.

 

E. Témata v oblasti volného času dětí a mládeže

1. významné akce a aktivity celoobvodního charakteru,

2. vytváření podmínek pro kvalitní využití volného času dětí a mládeže.

 

F. Témata dotací v oblasti sociální péče

1. denní a přechodné pobyty pro staré a zdravotně postižené občany, terénní sociální služby v rodinách,

2. podpora činnosti organizací (institucí) zajišťujících zájmové aktivity pro staré a hendikepované občany.

 

Zdroj:

Úřad městského obvodu

Ostrava–Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava – Hrabůvka

 

Rozhodnutí o poskytnutí grantu či dotace

Rozhodnutí ukládá poskytovateli povinnost poskytnout finanční částku příjemci. Příjemce však musí dodržet všechny náležitosti s tím spojené (například dodržování projektu dle projektové dokumentace).

 

Příklad

Příklad:

Ukázka: Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytované MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

 

Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1 – Malá Strana

 

č.j.: .................

(číslo jednací patřící k příslušnému projektu dle EPD)

 

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. ........

(reg. č. Projektu / č. výzvy dle MONIT7+ / č. verze Rozhodnutí)

(dále jen "Rozhodnutí")

 

Preambule

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako poskytovatel dotace a jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen "Řídicí orgán"), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne (datum přijetí žádosti)............. v rámci Výzvy 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, oblasti podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV, prioritní osy 3 – Komercializace a popularizace VaV, v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "rozpočtová pravidla"), a zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace:

 

 

Projekt

Dotace se poskytuje za účelem realizace Projektu (přesná specifikace projektu – název, reg. číslo dle Monit7+), v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen "OP VaVpI"), prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV (dále jen "Projekt").

 

Článek I. Specifikace příjemce dotace

V souladu s OP VaVpI, kterým se stanovují podmínky pro poskytování finančních prostředků na projekty realizované v rámci OP VaVpI, se poskytuje dotace příjemci dotace (dále jen "příjemce"), jímž je:

.....................

(název (tučně), adresa sídla, IČ)

 

Článek II. Výše dotace

(1a) Maximální možná výše dotace

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši ................ Kč (slovy ............), z toho:

 • maximálně .......... Kč (slovy ............) z ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb.) rozpočtových pravidel), tj. ... % výše dotace;

 • maximálně ......... Kč (slovy ............) z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel), tj. ... % výše dotace.

 

(1b) Skutečná výše dotace

Příjemci bude poskytnuta dotace v maximální výši uvedené v čl. III. Písm. a), zároveň však maximálně ve výši ......... % způsobilých výdajů uvedených v rozpočtu Projektu. Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných výdajů, které splní podmínky způsobilosti stanovené tímto Rozhodnutím.

(1c) Dotaci je možno použít pouze na výdaje Projektu, jež splňují podmínky způsobilosti stanovené tímto Rozhodnutím.

(1d) Rozdělení částky dotace uvedené v písm. a) na investiční a neinvestiční část je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí.

 

Článek III. Účel dotace

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu a dosažení celkového cílového stavu Projektu podle bodu I. Přílohy č. 1 tohoto Rozhodnutí.

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do .................. (dopište datum ukončení realizace Projektu).

 

Článek IV. Harmonogram realizace Projektu

Harmonogram realizace Projektu je obsažen v Příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí.

 

Článek V. Způsobilé výdaje

(1a) Způsobilé výdaje jsou pouze ty výdaje, které současně:

 • jsou nezbytné pro řádnou realizaci Projektu a jeho řádné dokončení;

 • prokazatelně vzniknou v souvislosti s realizací Projektu a současně jsou vynaloženy během realizace Projektu;

 • jsou vynaloženy v souladu s příslušnými právními předpisy Evropských společenství, Evropské unie a České republiky;

 • jsou doloženy průkaznými účetními doklady a doklady obdobné důkazní hodnoty;

 • jsou vynaloženy v souladu se závaznými metodickými předpisy upravujícími způsobilost výdajů, kterými jsou Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013, Pravidla způsobilých výdajů OP VaVpI stanovená v rámci Příručky pro příjemce OP VaVpI (dále jen "Příručky pro příjemce"), příslušné Výzvy k předkládání projektů (tyto předpisy, případně odkazy na ně, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.msmt.cz) a další opatření1, která mají dopad na implementaci OP VaVpI;

 • nejsou vynaloženy v rozporu s pravidly veřejné podpory.

(1b) Výdaje nesplňující výše uvedené podmínky způsobilosti budou považovány za nezpůsobilé.

 

Článek VI. Platební podmínky

(1c) Pokud není stanoveno v Příručce pro příjemce či rozhodnutím Řídicího orgánu jinak, bude proplácení výdajů probíhat formou ex-ante financování.

Příjemce je v relevantních případech povinen zajistit odpovídající předfinancování způsobilých výdajů Projektu.

Příjemce je povinen zajistit financování nezpůsobilých výdajů a spolufinancování způsobilých výdajů Projektu nezbytných pro řádné a včasné dokončení Projektu.

(1d) Příjemce je pro čerpání dotace povinen zajistit přípravu a předložení žádostí o platbu v souladu s Příručkou pro příjemce.

(1e)Příjemce je povinen předkládat žádosti o platbu úplné a se všemi povinnými přílohami.

(1f) Příjemce je dále povinen přiměřeně dodržovat indikativní finanční plán Projektu (dále jen "finanční plán"), jehož první verze je součástí Přílohy č. 2 tohoto Rozhodnutí. Příjemce je povinen finanční plán aktualizovat ve spolupráci s Řídicím orgánem postupem uvedeným v Příručce pro příjemce.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že nedodržování finančního plánu příjemcem může mít za následek zpoždění, či případně i znemožnění, proplacení výdajů Projektu Řídicím orgánem.

 

Zdroj:

Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1 – Malá Strana

Kompletní verze dostupné zde.

 

Příručka pro příjemce grantu či dotace

Definuje zcela zřetelně podmínky, za nichž může příjemce nakládat s dotacemi či granty.

Průběžná zpráva

V průběžné zprávě příjemce dotace či grantu informuje poskytovatele o průběhu projektu. V některých případech si průběžnou zprávu může poskytovatel vyžádat "namátkově".

 

Příklad

Příklad:

Ukázka: Průběžné zprávy o realizaci projektu

Nahrávám...
Nahrávám...