dnes je 16.1.2022

Input:

Vzor Smlouvy o výpůjčce uzavřené podle § 2193 až 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

27.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.42
Vzor Smlouvy o výpůjčce uzavřené podle § 2193 až 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Mgr. Martin Kaplán

Smluvní strany

Název školy

Sídlo

zastoupená ředitelem

(dále jen půjčitel)

a

Jméno a příjmení

Bydliště

Datum narození

zastoupený1

(dále jen vypůjčitel)

spolu uzavírají tuto smlouvu o výpůjčce

(dále jen smlouva)

Předmět smlouvy

1. Půjčitel prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví ………………2 (dále jen předmět výpůjčky).

2. Půjčitel přenechá vypůjčiteli předmět výpůjčky bezplatně k užívání, a to po dobu distančního vzdělávání, nejpozději však do 30. 6. 2021 do 12:003.

3. Vypůjčitel předmět půjčky převzal při uzavření smlouvy, co obě smluvní strany stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

4. Smluvní strany prohlašují, že si předmět půjčky před jeho převzetím vypůjčitelem důkladně prohlédli, a že na něm nejsou žádné nedostatky bránící jeho řádnému užívání, kromě následujících vad4:

  • ………………………………………….

  • ………………………………………….

5. Smluvní strany prohlašují, že vypůjčitel byl seznámen s pravidly a zásadami řádného užívání předmětu výpůjčky.

Práva a povinnosti vypůjčitele

6. Vypůjčitel je povinen používat předmět půjčky výlučně k distanční výuce ……………………………5

7. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat pouze v souladu s pravidly a zásadami řádného užívání.

8. Vypůjčitel má povinnost předmět výpůjčky chránit před poškozením, zničením nebo ztrátou.

9. Vypůjčiteli je zakázáno instalovat do předmětu výpůjčky další programy nebo z něj stávající programy odinstalovat.

10. Vypůjčitel má povinnost závadu, která brání užívání předmětu výpůjčky, bezodkladně oznámit půjčiteli.

Smluvní pokuta

11. Poruší-li vypůjčitel svou povinnost sjednanou v čl. 9. smlouvy, uhradí vypůjčiteli 1 000 Kč nejpozději do 2 měsíců od okamžiku, kdy byl půjčitelem k úhradě vyzván. 6

Zánik závazku

12. Půjčitel je oprávněn předčasně ukončit smluvní vztah a požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před uplynutím doby sjednané v čl. 2. smlouvy, a to:

a) pokud zjistí, že jej vypůjčitel neužívá řádně,

Nahrávám...
Nahrávám...