dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cesty

23.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.1.1
Vzor – Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cesty

Mgr. Adriana Kvítková

Povinný:

Jméno a příjmení: ..............................................

Datum narození: ................................................

Trvale bytem:......................................................

Doručovací adresa: ...........................................

Telefon: ..............................................................

E-mail: .................................................................

(dále jen "povinný")

a

Oprávněný:

Jméno a příjmení:...............................................

Datum narození: ................................................

Trvale bytem:......................................................

Doručovací adresa: ............................................

Telefon: ..............................................................

E-mail: .................................................................

(dále jen "oprávněný")

(povinný a oprávněný jsou dále označováni jednotlivě jako "smluvní strana" nebo společně též jako "smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "NOZ“), ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o zřízení služebnosti přístupové cesty:

(dále jen "smlouva")

I.
Zatížená nemovitá věc

1.1 Povinný je vlastníkem pozemku parc. č. 110 o výměře 600 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na LV č. 105, vedeném pro katastrální území Ústí nad Labem (dále jen jako "zatížená nemovitost").

II.
Oprávněný

2.1 Práva odpovídající služebnosti, zřizované touto Smlouvou, se zřizují ve prospěch pana ...... (jméno a příjmení, datum narození, trvale bytem).

III.
Zřízení a trvání služebnosti

3.1 Povinný zřizuje ve prospěch oprávněného služebnost přístupové cesty v rozsahu dle čl. IV této smlouvy.

3.2 Oprávněný právo odpovídající služebnosti přijímá.

3.3 Služebnost dle této smlouvy se zřizuje na dobu neurčitou.

IV.
Rozsah služebnosti

4.1 Oprávněný je oprávněn využívat sám a prostřednictvím členů své domácnosti a osob jemu blízkých, které mají zájem o přístup k pozemku oprávněného parc. č. 111 o výměře 732 m2 v katastrálním území Ústí nad Labem (dále jen "Pozemek") a ke stavbě na něm stojící, cesty vedoucí přes zatíženou nemovitost k přístupu k Pozemku a ke stavbě, a to v rozsahu, jak je uvedeno a označeno v geometrickém plánu č. ...... vyhotoveném ...... a ověřeném dne ...... úředně oprávněným

Nahrávám...
Nahrávám...