dnes je 22.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o převodu doménového jména

7.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1 Vzor – Smlouva o převodu doménového jména

Mgr. Milan Vaňkát

Smlouva o převodu doménového jména

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

František Kláves

nar. 6. 7. 1972

bytem Počítačová 20/15, 110 00 Praha 1

email: franta.klaves@post.cz

(dále jako „Převádějící”)

a

Lesníci, s. r. o.

IČO: 12345678

DIČ: CZ12345678

se sídlem Lesní 907/123, 110 00 Praha 1

sp. zn. C 12345 vedená u Městského soudu v Praze

email: lesnici@post.cz

zastoupená Lukášem Pařezem, jednatelem

(dále jako „Nabyvatel”)

(dále Převádějící a Nabyvatel spolu též jako „Smluvní strany”)

I.
Předmět smlouvy

1.1 Účelem této smlouvy je úplatný převod níže specifikované internetové domény z osoby Převádějícího na Nabyvatele.

1.2 Převádějící je držitelem doménového jména druhé úrovně zdravesisky.cz registrovaného v centrálním registru. Registrace byla provedena dne 1. 5. 2015 prostřednictvím společnosti ………………………, IČO: …………………………., se sídlem …………………………, sp. zn. ……………………………. (dále jako „Registrátor”).

1.3 Smluvní strany se tímto dohodly, že na základě této smlouvy a dle podmínek v ní stanovených převádí Převádějící na Nabyvatele doménové jméno zdravesisky.cz (dále jako „Převáděná doména”), a Nabyvatel Převáděnou doménu takto přijímá a zavazuje se za její převod uhradit dohodnutou cenu.

1.4 Převádějící prohlašuje, že je dle databáze společnosti CZ.NIC řádným držitelem Převáděné domény, a že mu není známo, že by na ní vázla jakákoliv práva třetích osob způsobilá bránit převodu či užívání převáděné domény. Převádějící prohlašuje, že Převáděná doména je prosta jakýchkoliv právních či faktických vad.

1.5 Převádějící dále prohlašuje, že u Registrátora zajistil jeho předchozí písemný souhlas s převodem Převáděné domény na Nabyvatele, přičemž tento písemný souhlas tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. Smluvní strany potvrzují, že Převádějící seznámil Nabyvatele se všemi právy a povinnostmi, které se váží k Převáděné doméně, zejména jde-li o veškerá smluvní ujednání mezi Převádějícím a Registrátorem, včetně jeho všeobecných obchodních podmínek. Smluvní strany potvrzují, že všechna tato práva a povinnosti bezvýhradně a bezpodmínečně přecházejí na Nabyvatele.

1.6 Převádějící se zavazuje, že bezprostředně po podpisu této smlouvy Smluvními stranami, pokud tak již neučinil, požádá Registrátora o změnu držitele převáděné domény, a to ze své osoby na Nabyvatele, který je jednoznačně v centrálním registru identifikován identifikátorem ……………….. s kontaktní osobou uvedenou identifikátorem ………………….. Převod Převáděné domény je prováděn z ID subjektu Převádějícího, kterým je ……………., na ID subjektu Nabyvatele. Převádějící prohlašuje, že je kontaktní a oprávněnou osobou.

1.7 Převádějící se zavazuje učinit vše k tomu, aby Registrátor dal pokyn ke změně držitele Převáděné domény z Převádějícího a na Nabyvatele. Nabyvatel dává výslovný souhlas s aktuální verzí Pravidel registrace k datu převodu doménového jména společnosti CZ.NIC, z. s. p. o., IČO: 67985726, se sídlem Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3, sp. zn. L 58624 vedená u Městského soudu v Praze, s nimiž se před podpisem této smlouvy seznámil, což svým podpisem na smlouvě potvrzuje.

1.8 Smluvní strany se zavazují k poskytnutí potřebné a bezpodmínečné součinnosti, aby mohlo dojít k zápisu převodu dle této smlouvy v centrálním registru. Neposkytne-li kterákoliv strana potřebnou součinnost k realizaci této smlouvy, je druhá strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

1.9 Smluvní strany se dohodly, že převáděná doména bude převedena na Nabyvatele nejpozději ve lhůtě 14 dní od podpisu této smlouvy. Nebude-li doména převedena na Nabyvatele nejpozději v poslední den této

Nahrávám...
Nahrávám...