dnes je 4.3.2024

Input:

Vzor s výkladem - Zástavní smlouva dle § 1309 NOZ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.1
Vzor s výkladem - Zástavní smlouva dle § 1309 NOZ

Mgr. Petra Kejvalová

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

Jan Kopecký

r. č. 710315/7177

bytem Vojířova 1036/15, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00

(dále jen "zástavce")

a

Milan Fiala

r. č. 675502/6174

bytem Jarošova 12, Praha 10, PSČ 110 00

(dále jen "zástavní věřitel")

uzavřeli v souladu s § 1309 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

zástavní smlouvu

(dále jen "smlouva"):

Článek I

1.1 Zástavce je na základě výpisu z katastru nemovitostí výlučným vlastníkem následujících nemovitostí:

  • - pozemek p. č. 712/3 (druh pozemku) o výměře 620 m2,
  • - pozemek p. č. 17197 (druh pozemku) o výměře 730 m2,

(dále jen "nemovitosti"), vše v katastrálním území Modřany, obec Praha a okres Hlavní město Praha.

Vlastnické právo zástavce k nemovitostem je zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listech vlastnictví č. 17048 a 2602, pro katastrální území Modřany, obec Praha a okres Hlavní město Praha.

1.2 Zástavce prohlašuje, že na nemovitostech nevázne žádné jiné zástavní právo a nemovitosti nejsou zatíženy žádnými právy ve prospěch třetích osob a zástavce je oprávněn s nemovitostmi nakládat bez omezení.

Článek II

2.1 Zástavce jakožto vydlužitel uzavřel se zástavním věřitelem jakožto zapůjčitelem dne 10. 4. 2014 smlouvu o zápůjčce ve smyslu § 2390 a násl. občanského zákoníku. Na základě této smlouvy zapůjčil zástavní věřitel zástavci peněžní částku ve výši 2.500.000 Kč (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých). Zástavce jakožto vydlužitel se zavázal zápůjčku vrátit zapůjčiteli nejpozději do 31. 3. 2016, přičemž byly sjednány úroky.

2.2 K zajištění pohledávky ze smlouvy o zápůjčce specifikované v odst. 2.1 tohoto článku zástavce zastavuje nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy (dále jen "zástava") se všemi součástmi a příslušenstvím a zřizuje tak tímto zástavní právo k zástavě zástavnímu věřiteli.

2.3 Zástavní věřitel zástavní právo podle této smlouvy k zástavě, tj. nemovitostem uvedeným v článku I této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím přijímá.

2.4 V případě, že zástavce dluh ze smlouvy o zápůjčce zástavnímu věřiteli řádně a včas v souladu se smlouvou o zápůjčce neuhradí, je zástavní věřitel oprávněn uspokojit se z výtěžku zpeněžením zástavy, a to ve veřejné dražbě do výše pohledávky a jejího příslušenství ve výši ke dni zpeněžení zástavy, přičemž zástavní věřitel je povinen postupovat v takovém případě s odbornou péčí.

2.5 Zástavní právo podle této smlouvy zajišťuje i případnou smluvní pokutu.

2.6 Zástavní právo se vztahuje na zástavu, její přírůstek i příslušenství.

2.7 Zástavce je povinen se o zástavu starat tak, by se nesnižovala její hodnota a mít zástavu řádně pojištěnou po celou dobu trvání zástavního práva.

2.8 Zástavní právo podle této smlouvy vznikne zápisem do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrálním pracovištěm Praha, přičemž zároveň s touto

Nahrávám...
Nahrávám...