dnes je 25.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Žaloba o náhradu škody způsobené z předsmluvního jednání dle § 1729 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11.1
Vzor s výkladem - Žaloba o náhradu škody způsobené z předsmluvního jednání dle § 1729 NOZ

Vzor s výkladem - Žaloba o náhradu škody způsobené z předsmluvního jednání podle § 1729 NOZ

 

Obvodní soud pro Prahu 7

Ovocný trh 14

112 96 Praha 1

 

 

V Praze dne ....................

 

 

Žaloba o náhradu škody způsobené z předsmluvního jednání podle § 1729 NOZ

 

 

Žalobce: Ing. arch. Marek Boušek, CSc.

IČ: 20304050

místo podnikání: Komárkova 34, Praha 5 - Smíchov, 150 00

 

Žalovaný: Mgr. Evžen Šmíd

r. č. 781404/0011

trvale bytem Vrchlického 876, Praha 7 - Holešovice, 170 00

 

d v o j m o

 

Přílohy: podle textu

 

Článek I

 

Žalobce a žalovaný spolu vedli jednání po dobu cca 2 měsíců, tedy přibližně od 3. 1. 2014 do 3. 3. 2014, týkající se ústní objednávky žalovaného na vyhotovení projektové dokumentace na stavbu rodinného domu v Chýni, který měl být vystaven na pozemku p. č. 876, ulice Žitovská 15, k. ú. Chýně, který je ve vlastnictví žalovaného. Smluvní strany se dohodly, že po počátečních jednáních bude v čase co nejkratším uzavřena smlouva o dílo, v níž budou sjednány přesné podmínky provádění díla, a stanovily předběžně odměnu za provedení díla architekta, žalobce, ve výši 65.000 Kč.

 

Žalobce na základě požadavků žalovaného začal na objednávce pracovat, jednal v dobré víře, že bude obchod uskutečněn. Opakovaně, minimálně 3x, navštívil místo budoucí stavby, strávil tři dvouhodinová jednání týkající se upřesňování požadavků žalovaného na vyhotovení projektu a provedl skicu - náčrt projektu rodinného domu. Jednání v ateliéru žalobce na adrese uvedené výše byla přítomna i asistentka žalobce Mgr. Blanka Janoušková, bytem Poříční 67, Praha 8.

 

Důkazy:

- výslech žalobce,

- výslech žalovaného,

- skica rodinného domu v Chýni,

- zápis z jednání v ateliéru žalobce,

- výpověď Mgr. Blanky Janouškové, asistentky žalobce.

 

Článek II

 

Žalobce má za to, že při výše popsaných jednáních dospěly strany tak daleko, že se uzavření smlouvy o dílo jevilo jako vysoce pravděpodobné. Důkazem je i e-mailová korespondence mezi žalobcem a žalovaným.

 

Důkaz:

- e-mailová korespondence za předmětné období.

 

Článek III

 

Dne 8. 3. 2014 obdržel žalobce informaci, že žalovaný od uzavření smlouvy upouští, a to bez uvedení jakéhokoliv důvodu. Žalobce následně zjistil, že žalovaný současně jednal s druhým subjektem, architektonickým ateliérem ASK, s.r.o., s kterým uzavřel dne 10. 2. 2013 smlouvu o dílo, která se týkala shodného předmětu, tedy zpracování projektové dokumentace k domu v Chýni, na pozemku p. č. 876, k. ú. Chýně. Tento architektonický ateliér ASK, s.r.o., dokonce již v zastoupení žalobce podal žádost o stavební povolení k místně příslušnému stavebnímu úřadu.

 

Důkazy:

- spis stavebního úřadu,

- výslech žalobce,

- výslech žalovaného,

- výslech Ing. arch. Michala Votočka, zaměstnance ASK, s.r.o., - architekta projektové dokumentace zpracované pro žalovaného.

 

Článek IV

 

Uzavření smlouvy o dílo bylo tedy ve stadiu vysoké pravděpodobnosti, a proto se žalobce mohl důvodně domnívat,

Nahrávám...
Nahrávám...