dnes je 1.3.2024

Input:

Vzor s výkladem - Žaloba na vyklizení bytu dle § 2292 NOZ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1
Vzor s výkladem - Žaloba na vyklizení bytu dle § 2292 NOZ

Mgr. Petra Kejvalová

Okresní soud pro Prahu 4

Palackého 100

104 00 Praha 4

V ................................ dne ....................

Žalobce: Libor Kašlík

nar. 10. 2. 1950

trvale bytem Mírové náměstí 10, Kladno, PSČ 301 00

Žalovaný: František Pavelka

nar. 30. 10. 1975

trvale bytem Horní Lomná 26, PSČ 418 23

Žaloba na vyklizení bytu

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu.

Trojmo

Důkazy:

  • - podle textu

I.

Žalobce je výlučným vlastníkem bytové jednotky určené podle zákona o vlastnictví bytů – bytu č. (č. p./č. jednotky) 687/28 nacházejícího se ve 4. podlaží domu – budovy č. p. 687 v ulici Jonášova, postavené na pozemku p. č. 60/5 v katastrálním území Michle, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

Vlastnické právo žalobce je zapsáno na LV č. 1481 vedeném Katastrálním úřadem pro k. ú. Michle, katastrální pracoviště Praha, okres Hlavní město Praha.

Důkaz:

  • - výpis z katastru nemovitostí k předmětné bytové jednotce

II.

Žalobce a žalovaný uzavřeli dne 14. 6. 2013 nájemní smlouvu týkající se předmětného bytu, který sestává ze dvou pokojů, kuchyně a příslušenství, o celkové výměře 56 m2, umístěného v domě specifikovaném shora v článku I. tohoto žalobního návrhu, přičemž nájem byl sjednán na dobu určitou.

Žalobce byl nucen dát žalovanému výpověď z nájmu bytu v souladu s ustanovením § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), z důvodu zvlášť závažného porušování povinností žalovaného jakožto nájemce vyplývajících z nájemní smlouvy.

Výpověď nájmu podle tohoto ustanovení, tj. s okamžitou účinností – bez výpovědní doby, byla žalovanému dána z toho důvodu, že neuhradil nájemné a náklady na služby za dobu více než tří měsíců. Ve smyslu § 2291 odst. 3 občanského zákoníku žalobce žalovaného před samotným podáním výpovědi vyzval, aby odstranil své závadné chování. Žalovaný však na výzvu nikterak nereagoval, závadné chování neodstranil, a proto žalobce přistoupil k výpovědi s okamžitou účinností, aby chránil svá práva. Nájem bytu skončil ke dni 30. 6. 2014.

Žalovaný byl povinen předat předmětný byt zpět do dispozice žalobce jakožto pronajímateli nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Tuto svoji

Nahrávám...
Nahrávám...