dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Žádost o ustanovení tlumočníka podle § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.1.3
Vzor s výkladem - Žádost o ustanovení tlumočníka podle § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Vít Šimonovský

Státní plavební správa

Jankovcova 4

170 04 Praha 7 – Holešovice

V ................................ dne ....................

(k č. j. 42-14-R/4)

Žádost o ustanovení tlumočníka

Já, George Nejedly, osoba samostatně výdělečně činná, se sídlem Novákova 12, Praha 10, PSČ 111 00, IČ 24158798, jako účastník řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterého jsem se měl dopustit tím, že jako provozovatel plavidla poznávacích znaků 237 23 jsem dne 15. 8. 2013 údajně poškodil předmětným plavidlem plavební znak – bóji vymezující zákaz vplutí, umístěný na labské vodní cestě v říčním kilometru 820, tímto prohlašuji, že pro účely správního řízení neovládám dostatečně český jazyk, jímž se vede výše uvedené jednání. Jazykem, který dostatečně ovládám, je angličtina.

V této souvislosti požaduji, aby pro účely projednání výše uvedeného řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu správní orgán ustanovil tlumočníka, a to na základě čl. 6 odst. 3 písm. e) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení č. 209/1992 Sb., o úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění protokolů č. 3, 5 a 8) ve vazbě na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a § 16 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Doporučuji, aby tímto ustanoveným tlumočníkem byl Ing. Petr Jiříček, zapsaný v seznamu tlumočníků pro jazyk anglický, IČ 21458963, adresa Jesenská 44, Praha 4, PSČ 147 00.

S pozdravem

...........................................................

George Nejedly

Příloha: výpis z evidence znalců a tlumočníků

______________________________________________________________________________________

Výklad:

V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje. Takové prohlášení může správní orgán učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu. Je však nutné upozornit, že právní úprava

Nahrávám...
Nahrávám...