dnes je 23.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Výzva na vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1772 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1
Vzor s výkladem - Výzva na vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1772 NOZ

Vzor s výkladem - Výzva na vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1772 NOZ

 

Lípa s.r.o.

se sídlem Pražská 12, Liberec 1, PSČ 460 01

IČ 11111111

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 1212,

jednající jednatelem Františkem Koníčkem (dále jen „vyhlašovatel").

 

Vyhlašovatel je vlastníkem budovy č. p. 456, která je součástí pozemku p. č. 444 v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec. Budova slouží jako hotel provozovaný pod jménem „Lípa" (dále jen „budova"). Záměrem vyhlašovatele je budovu hotelu zrekonstruovat, a to podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří GAPA, s.r.o. Projektová dokumentace je k dispozici v sídle vyhlašovatele. Zájemcům bude vydána její prostá kopie. V sídle vyhlašovatele je též k dispozici položkový rozpis materiálu nezbytného k provedení rekonstrukce (dále jen „položkový rozpis").

 

Na rekonstrukci budovy bylo Stavebním odborem Magistrátu města Liberce vydáno dne .................... stavební povolení, a to pod čj. St 123/2014. Stavební povolení nabylo právní moci dne ....................

 

Za účelem uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci budovy hotelu Lípa vyhlašuje vyhlašovatel v souladu s § 1772 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ"),

 

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku,

 

která se řídí následujícími podmínkami:

 

1. Návrh zájemce musí obsahovat

- identifikační údaje zájemce včetně telefonického spojení,

- konečnou cenu díla, do níž musejí být zahrnuty veškeré práce a materiál na rekonstrukci budovy, to vše podle položkového rozpisu,

- harmonogram prací, především počátek a konec plnění, přičemž stavební práce musejí být ukončeny nejpozději do 6 měsíců od jejich zahájení,

- prohlášení zájemce, že byl seznámen se všemi podmínkami vyhlašovatele obsaženými v této výzvě a plně je akceptuje,

- popis zkušeností zájemce s realizací podobných stavebních prací.

 

Spolu s návrhem je zájemce povinen předložit výpis ze živnostenského rejstříku, z něhož bude plynout, že disponuje živnostenským oprávněním, které ho opravňuje k provádění stavebních prací na rekonstrukci budovy.

 

Spolu s výše uvedeným návrhem musí zájemce dále předložit vyhlašovateli návrh na uzavření smlouvy o dílo, která musí bezvýhradně splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 této výzvy. Návrh smlouvy o dílo musí být zájemcem podepsán. Předložení nepodepsaného či neplatně podepsaného návrhu smlouvy o dílo je nesplněním podmínek soutěže s následkem vyloučení zájemce ze soutěže.

 

2. Další podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

 

a) Soutěže se mohou zúčastnit všechny právnické a fyzické osoby, jež zašlou v soutěžní lhůtě návrh, který bude splňovat požadavky uvedené v této výzvě.

 

b) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku a dále právo tuto soutěž zrušit, popř. odmítnout všechny návrhy předložené do této soutěže. Vyhlašovatel nehradí zájemcům jejich náklady vzniklé změnou podmínek nebo zrušením veřejné soutěže. Případná změna podmínek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku nebo její zrušení budou zveřejněny stejným způsobem jako tato výzva.

c) Zájemci jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim byly poskytnuty v souvislosti s vyhlášenou veřejnou soutěží, jako s důvěrnými ve smyslu § 1730 NOZ.

 

3. Místo a způsob podávání návrhů

 

a) Návrh je možno podávat osobně na adrese sídla vyhlašovatele, a to ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hodin, v ostatních pracovních dnech (úterý, čtvrtek, pátek) od 8.00 do 15.00 hodin. V poslední den soutěžní lhůty je možno podávat nabídky osobně pouze od 8.00 do 11.00 hodin v místě konání otevírání obálek. Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu sídla vyhlašovatele tak, aby byla do konce soutěžní lhůty doručena.

 

b) Účastníci jsou povinni návrh doručit ve dvojím vyhotovení, a to v uzavřené neporušené obálce či jiném neprůhledném obalu označeném „Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - HOTEL"; Obálka či obal musí být na uzavření opatřen razítky nebo podpisem uchazeče a musí být zajištěn proti samovolnému otevření, resp. proti otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě.

 

4. Soutěžní lhůta a místo pro otevírání obálek s nabídkami, způsob zveřejnění

 

Soutěžní lhůta počíná běžet prvním zveřejněním výzvy k podání návrhů v týdeníku Listy Liberecka. V týdeníku bude zveřejněn pouze stručný obsah podmínek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Plné znění výzvy bude k dispozici na webových stránkách vyhlašovatele www.hotellípa.cz nebo v sídle vyhlašovatele.

 

Soutěžní lhůta končí dnem a hodinou otevírání obálek. Otevírání obálek se uskuteční dne .................... v 11.00 hodin v zasedací místnosti sídla vyhlašovatele. K návrhům předloženým po této lhůtě nebude přihlédnuto.

 

5. Hodnocení návrhů

 

Z došlých návrhů vybere vyhlašovatel nejvýhodnější návrh, přičemž do hodnocení budou zařazeny pouze návrhy splňující podmínky soutěže z hlediska obsahu a úplnosti a budou předloženy do konce soutěžní lhůty pro podání návrhů.

 

Vyhlašovatel má právo v případě nejasností požádat během hodnocení návrhů o jejich vysvětlení. Pokud zájemce

Nahrávám...
Nahrávám...