dnes je 23.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Vyrozumění o uplatnění zadržovacího práva dle § 1395 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.1
Vzor s výkladem - Vyrozumění o uplatnění zadržovacího práva dle § 1395 NOZ

Vzor s výkladem - Vyrozumění o uplatnění zadržovacího práva podle § 1395 NOZ

 

Josef Josífek

Koníčkova 56

125 00 Praha 2

 

 

V Praze dne 15. 2. 2014

 

 

Vyrozumění uplatnění zadržovacího práva

 

 

Vážený pane Josífku,

 

 

dne 22. 1. 2014 jste si v naší provozovně umístěné na adrese Vinohradská 17, Praha 2 nechal opravit LCD televizor značky SONY Premium 35, výrobní číslo 56895689/5000, rok výroby 2012. Při předání televizoru jste byl naším pracovníkem upozorněn na cenu opravy - odhadem byla cena opravy stanovena na částku 5.000 Kč. Tato částka byla uvedena rovněž na předávacím listu, jehož originál Vám byl předán. Kopie je uchována v naší provozovně.

 

Opravu výše uvedeného televizoru jsme řádně provedli a telefonicky jsme Vás vyzvali k jeho převzetí. Poté jste se dostavil do naší výše uvedené provozovny a sdělil jste, že odmítáte opravu uhradit, neboť námi účtovanou cenu opravy ve výši 4.750 Kč včetně DPH považujete za příliš vysokou. S Vaším názorem nemůžeme souhlasit, neboť oprava byla časově velmi náročná a byly při ní použity značkové součástky v hodnotě 3.000 Kč.

 

S ohledem na výše uvedené jste se dostal do prodlení s úhradou ceny díla. Proto jsou splněny zákonné podmínky pro uplatnění zadržovacího práva k movité věci v souladu s § 1395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu Vám oznamujeme, že toto zadržovací právo k výše popsanému LCD televizoru značky SONY Premium 35, výrobní číslo 56895689/5000, uplatňujeme.

 

Zadržovací právo k výše uvedené movité věci nám bude svědčit až do úplného zaplacení ceny díla. Pokud bude dluh uhrazen, bude Vám televizor okamžitě vrácen. V opačném případě se budeme domáhat dlužné částky soudní cestou.

 

 

S pozdravem

 

 

 

...................................................

František Koníček

jednatel společnosti KAHO s. r. o.

Josefská 17

123 00 Praha 2

IČ 45454545

 

 

 

 

Výklad:

 

Zadržovací právo je právem sloužícím k zajištění splatných peněžitých pohledávek. Vyznačuje se tím, že nevzniká dohodou mezi dlužníkem a věřitelem, nýbrž jednostranným úkonem věřitele. Jeho podstata spočívá v zadržení cizí movité věci, kterou má věřitel u sebe, a to za účelem zajištění jeho splatné pohledávky, kterou má vůči osobě, jíž by jinak byl povinen tuto movitou věc vydat.

 

Právo věcné

Zadržovací právo má věcnou povahu (na jeho existenci nebo zánik nemá vliv případná změna vlastnického práva k zadržované věci) a svým charakterem se blíží zástavnímu právu k movité věci, tzv. ruční zástavě.

 

Právní úprava

Právní úprava zadržovacího práva je obsažena v § 1395 až § 1399 NOZ. Úprava promlčení zadržovacího práva je pak upravena v § 615 NOZ.

 

Pominout jistě nelze ani právní úpravu § 321 a násl. OSŘ týkající se výkonu rozhodnutí prodejem věcí

Nahrávám...
Nahrávám...