dnes je 21.3.2023

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o výpůjčce movité věci dle § 2193 a násl. NOZ

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.1
Vzor s výkladem – Smlouva o výpůjčce movité věci dle § 2193 a násl. NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Smlouva o výpůjčce

Smluvní strany:

David Vopálka

nar. 12. 5. 1974

bytem Horoměřická 2345, Praha 5, PSČ 155 00

(dále jen „půjčitel“)

a

Alfa s. r. o.

se sídlem Kostrčova 12, Praha 6, PSČ 160 00

IČ 123 45 678

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1234

zastoupená Ing. Janem Nováčkem, jednatelem

(dále jen „vypůjčitel“)

(půjčitel a vypůjčitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavřeli v souladu s § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o výpůjčce

(dále jen „smlouva“):

Článek I

Předmět smlouvy

1. Půjčitel je vlastníkem křovinořezu zn. Husqarna, barvy červené, výr. č. …..…………… (dále jen „věc“).

2. Vypůjčitel má zájem si věc vypůjčit za účelem odstranění křovin na pozemku parc. č. 1234 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 2345 pro k. ú. Dejvice, obec Praha, okres hlavní město Praha, u Katastrálního úřadu pro hl. město Praha, katastrální pracoviště Praha, jehož vlastníkem je vypůjčitel. Pozemek (zahrada) se nachází v ulici Kostrčova 12, Praha 6, PSČ 160 00.

3. Předmětem této smlouvy je zejména závazek půjčitele předat vypůjčiteli věc na sjednanou dobu k bezplatnému užívání, a zejména závazek vypůjčitele věc vrátit nejpozději do konce sjednané doby užívání a věc chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.

Článek II
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Půjčitel předal vypůjčiteli věc při uzavření této smlouvy, což si smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují. Vypůjčitel potvrzuje, že věc byla předána ve stavu způsobilém k užívání a že jej půjčitel seznámil s tím, jak věc užívat.

2. Smluvní strany se dohodly, že doba výpůjčky je 5 dnů ode dne předání věci vypůjčiteli. Vypůjčitel je povinen věc půjčiteli vrátit nejpozději do konce stanovené doby výpůjčky. Termín předání si vypůjčitel s půjčitelem předem telefonicky dohodne. Vypůjčitel věc vrátí v místě bydliště půjčitele.

3. Vypůjčitel je oprávněn přenechat věc k užívání pouze osobám, které jsou ve vztahu k němu v pracovním poměru.

4. Vypůjčitel je povinen pečovat o to, aby věc nebyla poškozena, zničena nebo ztracena. Obvyklé náklady spojené s užíváním věci (zejména náklady na benzin) nese vypůjčitel.

5. Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení věci. To neplatí, užije-li vypůjčitel věc v rozporu se smlouvou.

Článek III
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.

V ……………………………… dne …..……………

.......................................... ..........................................

David Vopálka Ing. Jan Nováček

Alfa s. r. o.

Výklad:

Smlouva o výpůjčce byla již upravena v ObčZ, a to v § 659 až § 662 ObčZ. NOZ právní úpravu do značné

Nahrávám...
Nahrávám...