dnes je 22.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o umístění reklamního stojanu dle § 1746 odst. 2 NOZ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12.1
Vzor s výkladem - Smlouva o umístění reklamního stojanu dle § 1746 odst. 2 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍHO STOJANU

Smluvní strany:

JSD, s. r. o.

se sídlem Václavské náměstí 33, Praha 1 – Nové Město, PSČ 113 60

IČ 00031111

jednající jednatelem Ing. Josefem Vejvodou

(dále jen "JSD")

a

KAPPA, s. r. o.

se sídlem Čs. armády 345/6, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00

IČ 27656497

jednající jednatelem společnosti Ing. Alešem Ježkem

(dále jen "KAPPA")

uzavřely podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o umístění reklamního stojanu

(dále jako "smlouva"):

Článek I

1.1 JSD prohlašuje, že na základě výpisu z katastru nemovitostí má ve výlučném vlastnictví pozemek p. č. 44 o výměře 2 152 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Nové město, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen "pozemek").

1.2 Vlastnické právo JSD k výše uvedenému pozemku je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1111, pro k. ú. Nové město, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

Článek II

2.1Na základě této smlouvy je KAPPA oprávněna na pozemek přibližně do místa označeného červeně na zvětšeném snímku pozemkové mapy, který je přílohou č. 1 této smlouvy, umístit 1 ks dvoustranného reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 1 x 1,5 m, jehož nákres je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen "reklamní stojan") a JSD je povinen tento reklamní stojan na pozemku strpět.

Článek III

3.1 KAPPA je oprávněna umístit reklamní stojan na pozemek počínaje od 1. 7. 2014 denně, a to vždy od 8 do 20 hodin.

3.2 JSD se zavazuje, že v okolí 2 metrů od reklamního stojanu neumístí žádné jiné reklamní stojany a zároveň že na celém pozemku neumístí žádné jiné reklamní stojany realitních kanceláří nebo firem konkurenčních vůči společnosti KAPPA. Dále se JSD zavazuje zdržet se jakéhokoliv jiného jednání, které by narušovalo plnění účelu reklamního stojanu.

3.3 JSD není oprávněna provádět změny umístění reklamního stojanu bez písemného souhlasu KAPPA.

3.4 JSD se zavazuje denně, a to vždy od 20 do 8 hodin umožnit KAPPA uskladnění reklamního stojanu do skladovací místnosti.

Článek IV

4.1 KAPPA je oprávněna měnit vzhled reklamního stojanu, je oprávněna umísťovat na něj reklamní letáky a poutače. Není však oprávněna měnit rozměry reklamního stojanu.

Článek V

5.1 KAPPA se zavazuje hradit JSD za umístění reklamního stojanu částku ve výši 1.300 Kč/měsíc. Částka je uvedena bez DPH. JSD je povinna v této souvislosti vystavovat každý měsíc daňový doklad (fakturu) se splatností 15 dnů od vystavení.

Článek VI

6.1 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství spočívající v umístění reklamního stojanu na pozemku hradí KAPPA. KAPPA je podle § 4 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, povinna ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím.

6.2 JSD tímto prohlašuje, že společnost KAPPA není povinna v

Nahrávám...
Nahrávám...