dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Námitka podjatosti znalce podle § 14 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.1.2
Vzor s výkladem - Námitka podjatosti znalce podle § 14 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Vít Šimonovský

Státní plavební správa

Jankovcova 4

170 04 Praha 7 – Holešovice

V Praze dne 28. 6. 2014

(k č. j. 23-14-R/6)

Námitka podjatosti znalce

Společnost Jachetní sdružení, s.r.o., se sídlem Novákova 12, Praha 10, PSČ 111 00, IČ 24158798, jako účastník řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl dopustit tím, že jako provozovatel plavidla poznávacích znaků 237 23 dne 15. 10. 2013 poškodil předmětným plavidlem plavební znak – bóji vymezující zákaz vplutí, umístěný na labské vodní cestě v říčním kilometru 820, tímto podává námitku podjatosti znalce ustanoveného v tomto řízení.

Státní plavební správa usnesením č. j. 23-14-R/6 ze dne 26. 6. 2014 ustanovila znalcem Ing. Jiřího Růžičku, IČ 47845565, v oboru/odvětví a specializaci doprava/vodní doprava – plavební bezpečnost a uložila mu, aby písemně vypracoval posudek k posouzení viditelnosti tohoto plavebního znaku za podmínek panujících v okamžiku střetu s plavidlem a předložil jej ve lhůtě do 27. 7. 2014.

Podjatost Ing. Jiřího Růžičky je společností Jachetní sdružení, s.r.o., namítána proto, že manželka tohoto soudního znalce Ing. Petra Růžičková působí jako vedoucí oddělení správy vodních cest  Správce vodní cesty, státní podnik, který je podle zákona odpovědný za umísťování plavebních znaků na vodní cestě. Ustanovený soudní znalec tak má zjevný poměr k projednávané věci a může mít zájem na ovlivnění výsledku řízení v tom smyslu, že Správce vodní cesty, státní podnik, respektive manželka soudního znalce při plnění svých pracovních povinností neudělal chybu při umístění plavebního znaku v rámci naplňování zákonné povinnosti při správě vodních cest.

Tuto skutečnost jsem zjistil nahlédnutím do organizačního řádu Správce vodní cesty, jehož kopii jako důkaz přikládám v příloze.

S ohledem na výše uvedené

Nahrávám...
Nahrávám...