dnes je 21.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Nájemní smlouva o pronájmu hudebního nástroje

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.6.1
Vzor s výkladem – Nájemní smlouva o pronájmu hudebního nástroje

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Vzor s výkladem – Nájemní smlouva o pronájmu hudebního nástroje

Smluvní strany:

Úplný název školy podle zřizovací listiny

zastoupená ředitelem/ředitelkou školy panem/paní .................... (jméno a příjmení),

(dále jen "pronajímatel"),

a

Jméno a příjmení: .....................

datum narození: ....................

trvalý pobyt: ..................... (adresa včetně směrovacího čísla),

jako zákonný zástupce žáka/žákyně: ..................... (jméno a příjmení),

trvalý pobyt: ..................... (adresa včetně směrovacího čísla),

(dále jen "nájemce"),

uzavřeli podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

nájemní smlouvu o pronájmu hudebního nástroje:

Článek I

Předmět pronájmu

Pronajímatel pronajímá nájemci hudební nástroj .................... (název nástroje, značka, typ) (dále jen "nástroj"),

výrobní číslo: ....................

evidenční číslo: ....................

Stručný popis stavu nástroje:

......................................................................................................................................

Článek II

Doba pronájmu

Pronájem se sjednává na dobu od .................... do .................... (datum). Pronájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodnou-li se pronajímatel a nájemce jinak. Dohoda musí být sjednána písemnou formou.

Pokud přestane být žák, jehož zákonnému zástupci byl nástroj touto smlouvou pronajat, žákem .................... (úplný název školy), končí doba pronájmu dnem ukončení studia na této škole.

Článek III

Sjednané nájemné

Pronajímatel sjednává s nájemcem nájemné ve výši .................... Kč (měsíčně, pololetně, ročně). Nájemce je povinen zaplatit nájemné v termínu .................... (datum, jednorázově, v měsíčních splátkách splatných ke dni ....................).

Článek IV

Obecná ustanovení

Po dobu pronájmu je nástroj ve vlastnictví pronajímatele. Nájemce se zavazuje, že bez písemného souhlasu pronajímatele nepřenechá nástroj třetí osobě.

Nájemce se zavazuje, že nebude na nástroji provádět žádné úpravy. Nástroj bude vrácen ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení v časovém úseku vymezeném dobou pronájmu.

Nájemce je povinen o nástroj pečovat tak, aby na něm nevznikla škoda. Došlo-li k poškození nebo nadměrnému opotřebení či zneužití nástroje třetí osobou, odpovídá pronajímatel za škodu způsobenou pronajímateli.

Článek V

Další ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

............................................   ...........................................  
pronajímatel   nájemce  

Výklad:

S účinností od 1. ledna 2005 skončila platnost vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve které byl v § 13 výslovně upraven pronájem hudebních nástrojů. Na základě ustanovení § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla nahrazena vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, která již otázku poskytování hudebních nástrojů základní uměleckou školou (dále jen ZUŠ) žákům neupravuje.

Pravidla pro poskytování hudebních nástrojů žákům ZUŠ je proto nutné dovodit z obecných předpisů občanského práva.

Z právního hlediska pronajímá nebo zapůjčuje

Nahrávám...
Nahrávám...