dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor F: Smlouva o poskytování právních služeb

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor F: Smlouva o poskytování právních služeb


Stáhnout vzor

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Společnost: ABC Czech Republic, s.r.o.
sídlem: Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 1000/34, PSČ 110 00
Jednající: Janem Novákem, jednatelem společnosti
IČ: 00000000
DIČ: CZ00000000
(dále jen "klient“)

a
Advokát: JUDr. Jiří Rozsýpal, č. ev ČAK: 0000
Sídlo: 120 00 Praha 2, Velké náměstí 26/5
IČ: 00000000
DIČ: CZ00000000
Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 000000000/2700
(dále jen "advokát“)

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

s m l o u v u
o poskytování právních služeb:

I.
Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je závazek advokáta poskytovat klientovi na základě jeho pokynů právní služby ve všech věcech týkajících se jeho podnikatelské činnosti. Klient se zavazuje zaplatit advokátovi za právní služby odměnu podle čl. IV této smlouvy.

 2. Právní služby poskytované advokátem zahrnují zejména:

  • právní porady a konzultace,

  • právní rozbory a stanoviska,

  • sepisování smluv a jiných listin,

  • zastupování klienta v řízeních před soudy a jinými orgány.

II.
Podmínky poskytování právních služeb

 1. Advokát je povinen postupovat při poskytování právních služeb s odbornou péčí; je vázán ústavou, zákony a dalšími obecně závaznými předpisy a v jejich mezích příkazy klienta, přičemž je oprávněn a povinen chránit jeho práva a oprávněné zájmy.

 2. Advokát se v rámci svého pověření může dát zastupovat jiným advokátem. Při jednotlivých úkonech může advokáta zastoupit advokátní koncipient nebo jiný pracovník advokáta.

 3. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Této povinnosti jej může zprostit pouze klient písemným prohlášením; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta. Povinností mlčenlivosti je advokát vázán i po skončení platnosti této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na advokátní koncipienty a na jiné pracovníky advokáta.

 4. Klient je povinen poskytovat advokátovi potřebnou součinnost, spočívající zejména ve včasném předkládání všech věcí, dokladů, podkladů a informací, které jsou pro advokáta nezbytné k řádnému poskytování právních služeb, a které si za tímto účelem u klienta vyžádá. Vyžaduje-li poskytnutí právních služeb podle této smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem klienta, je klient povinen vystavit advokátovi včas potřebnou písemnou plnou moc.

 5. Advokát je povinen bez zbytečného odkladu předat klientovi věci, které za něj při poskytování právních služeb převzal.

III.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem jejího podpisu. Smlouvu lze ukončit

Nahrávám...
Nahrávám...