dnes je 25.4.2024

Input:

Vzor E: Darovací smlouva - movitá věc

10.5.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.4.0.5
Vzor E: Darovací smlouva – movitá věc

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

Obchodní firma: Strojzub, s.r.o.

Sídlo: Praha 6, Českomalínská 423/41, PSČ 160 00

IČ: 241 69 378

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59876

jednající: Michalem Červenkou, jednatelem

- dále jen "dárce“ na straně jedné

a

Obchodní firma: P-machus, s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Sněmovní 2, PSČ 118 00

IČ: 261 23 523

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73560

jednající: Alešem Čihákem, jednatelem

- dále jen "obdarovaný“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Darovací smlouvu

I.

  1. Dárce se zavazuje darovat obdarovanému následující dar v hodnotě 57 000 Kč:

    • PROTOOL CMP 150 – řetězová dlabačka (dále jen jako "dar“).

  2. Dárce se zavazuje dar předat obdarovanému nejpozději do 20. července 2010 k rukám jednatele obdarovaného. O předání daru bude sepsán předávací protokol.

  3. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví.

II.

  1. Dárce prohlašuje, že dar nemá žádné faktické ani právní vady.

  2. V případě, že se na předmětu daru vyskytnou po

Nahrávám...
Nahrávám...