dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor - Dohoda o užití soukromého osobního vozidla k vykonání pracovní cesty

5.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.2.1
Vzor – Dohoda o užití soukromého osobního vozidla k vykonání pracovní cesty

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnavatel:

...........................................................................

se sídlem .............................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ...............

jehož jménem jedná ..........................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ....................................................................

bytem: .................................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 157 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako "zákoník práce"), tuto

dohodu o užití soukromého osobního vozidla k vykonání pracovní cesty
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne ..................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ......................

1.2 Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec vykoná níže specifikovanou pracovní cestu:

  • místo odjezdu...............

  • cíl cesty.......................

  • účel cesty.....................

  • cesta bude vykonána ve dnech..................

Nahrávám...
Nahrávám...