dnes je 22.7.2024

Input:

Vzor B Odvolání proti usnesení o zastavení řízení (podle § 66 správního řádu)

22.10.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B Odvolání proti usnesení o zastavení řízení (podle § 66 správního řádu)

Vzor
Stáhnout vzor

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje

Městský úřad Kyjov

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 30

697 22 Kyjov

Odvolatel: ABC, spol. s r.o., IČ: 611 25 429, se sídlem Novoměstská 31, Brno

Dvakrát

Věc: Odvolání

ke sp. zn.: OŽP/9025/09/Voda

Dne 7. 9. 2009 bylo odvolateli doručeno usnesení Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí ze dne 4. 9. 2009, kterým bylo zastaveno řízení o žádosti o vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

V odůvodnění rozhodnutí městský úřad uvedl, že nastaly důvody podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, kdy se naše žádost stala zjevně bezpředmětnou.

Důvodem pro tento závěr městského úřadu bylo zjištění, že vlivem dokončení plánované opravy vodovodního řadu provedené ke dni 1. 9. 2009 v městě Kyjově došlo k uklidnění situace a naše společnost nadále netrpí nedostatkem vody, který jí brání řádnému provozu výrobní linky. Proto je třeba považovat žádost ze dne 28. 8. 2009 o vydání povolení k odběru povrchových vod zvláštními technickými prostředky za zjevně bezpředmětnou, když důvod řízení zcela jistě odpadl. To městský úřad odůvodnil i zásadou hospodárnosti a procesní ekonomie, kdy za takovéto situace není třeba na vedení řízení nadále trvat.

S tímto rozhodnutím odvolatel nesouhlasí, pročež proti němu ve stanovené lhůtě podává odvolání.

Nahrávám...
Nahrávám...