dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor B: Dohoda o provedení práce

3.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Dohoda o provedení práce

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Vzor
Zaměstnavatel:

............................................................................................................
se sídlem .............................................................................................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ................................................
jehož jménem jedná .............................................................................

(dále jako „zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

............................................................................................................
nar.: ....................................................................................................
bytem: .................................................................................................

(dále jako „zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“), tuto

Dohodu o provedení práce

I.

Pracovní činnost

  1. 1.1 Zaměstnanec se zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající v ………………... Smluvní strany prohlašují a potvrzují si, že rozsah práce na základě této dohody nepřesáhne 300 hodin, a dále si potvrzují, že jsou splněny podmínky pro uzavření této dohody, tj. v kalendářním roce, ve kterém se tato dohoda uzavírá, rozsah práce zaměstnance pro zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce nepřesáhl 300 hodin a ani v rámci provádění práce podle této dohody tento rozsah celkově nepřesáhne.
  2. 1.2 Zaměstnanec prohlašuje, že je k provedení práce podle této dohody odborně způsobilý a má k tomu dostatečné znalosti a zkušenosti.
  3. 1.3 Zaměstnanec je povinen provést práci osobně, nejpozději do 31. 3. 2012.
  4. 1.4 Zaměstnanec předá provedenou práci zaměstnavateli ve sjednaném termínu způsobem, který zaměstnavatel určí. O předání a převzetí provedené práce sepíší smluvní strany písemný protokol.

II.

Odměna

  1. 2.1 Smluvní strany si ujednávají, že zaměstnanci náleží za včas a řádně provedenou práci celková odměna ve výši ………….. Kč (dále jako„Odměna“).
  2. 2.2 Zaměstnavatel se zavazuje zaplatit zaměstnanci Odměnu nejpozději do měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla práce podle této dohody dokončena a smluvními stranami předána a převzata, a to bezhotovostním převodem na účet č. ……………….. vedený u …………………..

III.

Podmínky výkonu práce

  1. 3.1 Zaměstnanec tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této dohody byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z této dohody vyplývají, a s obsahem náplně práce. Při výkonu práce je zaměstnanec povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární řád, s nimiž byl seznámen, což potvrzuje podpisem na této dohodě.
  2. 3.2 Zaměstnanec je povinen sjednanou práci vykonávat svědomitě a řádně. Zaměstnanec je dále povinen řídit se pokyny zaměstnavatele. Zaměstnanec se zavazuje, že bude při výkonu práce podle této dohody řádně hospodařit s prostředky zaměstnavatele a hájit oprávněné zájmy zaměstnavatele.
  3. 3.3
Nahrávám...
Nahrávám...