dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor A: Smlouva o dílo

11.10.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Smlouva o dílo

Vzor
Stáhnout vzor

Smlouva o dílo

(uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku)

I.
Smluvní strany

 1. Objednatel:

  .........................................................................................................................
  (obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)

  Jednající ............................................................... (jméno, příjmení a funkce)
  (dále jen objednatel)

 2. Zhotovitel:

  .........................................................................................................................
  (obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci)

  Jednající ............................................................... (jméno, příjmení a funkce)
  (dále jen zhotovitel)

II.
Předmět díla

 1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu kupní cenu.

 2. Předmět díla je stavba ....................... (označení stavby) a je specifikován v projektové dokumentaci pro stavební povolení, které bylo vydáno Obvodním úřadem v ........................... dne .................... pod č.j. ..........

 3. Popis díla je obsažen v technické zprávě tvořící součást projektové dokumentace citované v předchozím odstavci.

 4. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy překontroloval projektovou dokumentaci uvedenou v článku II. odst. 2 této smlouvy a neshledal na ní takové závady, které je možné zjistit při odborné kontrole.

 5. Dílo je složeno z těchto částí ....................... (lze provést specifikaci díla například na stavební objekty, technologické objekty či jiné části stavby).

 6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny související plnění a práce tvořící předmět díla. Zejména se jedná o vybudování zařízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a další činnosti potřebné k řádnému zahájení a provádění díla.

 7. Předmětem díla zhotovitele je další část projektové dokumentace sloužící k řádnému provádění díla. Cena této dokumentace je zahrnuta v ceně díla.

 8. V rámci díla zabezpečí zhotovitel též veškeré výškové a směrové zaměření všech pozemních vedení a zařízení v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla až do jeho skončení o výškové a směrové body pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření zhotovitel předá v digitalizované a listinné podobě minimálně pět dnů před kolaudací stavby.

 9. Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z předané dokumentace a budou v detailní podobě obsaženy v prováděcí dokumentaci zpracované zhotovitelem jako součást díla.

 10. Zhotovitel se zavazuje zpracovat k převzetí díla dokumentaci skutečně provedeného díla včetně geodetického ověření. Tuto dokumentaci zpracuje zhotovitel ve dvou vyhotovení.

 11. Součástí díla jsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla. Pokud budou některé z těchto listin předány smluvními partnery zhotovitele v cizím jazyce, zabezpečí zhotovitel jejich překlad do českého jazyka.

III.
Doba plnění

 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat jej objednateli do ...........................

 2. Zhotovitel je povinen začít práce s prováděním díla po protokolárním předání a převzetí staveniště, to je prostoru určeného podle projektové dokumentace a smlouvy k provádění díla.

IV.
Cena díla

 1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí .............. (slovy: ............................................................) bez daně z přidané hodnoty.

 2. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v sazbě ......... % s tím, že tato sazba může být změněna, jestliže v době uskutečnění zdanitelného plnění dojde ke změně právní úpravy.

 3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nímž se podle této smlouvy zavázal.

 4. Dohodnutou cenu je možné zvýšit pouze tehdy, jestliže objednatel požádá zhotovitele o provedení většího množství prací, jiné než smluvené provedení díla či o jiné změny v předmětu díla. V takovém případě budou práce a plnění nekryté cenou díla vyjádřeny na formuláři změnového listu (formulář je uveden v příloze č. 1 ke smlouvě) s tím, že změnový list bude podepsán odpovědnými pracovníky zhotovitele a objednatele. Pokud takto nebude postupováno, není zhotovitel povinen takové práce provést a v případě, že je provede, jedná o vlastní újmě a nemá právo na jejich úhradu.

 5. Pokud by se jednalo o práce a plnění z důvodu nekvalitního provádění díla, například o práce a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu, je zhotovitel povinen provést tyto práce bez zbytečného odkladu a na své nebezpečí a náklady.

 6. Smluvní strany se dohodly na poskytnutí zálohy ve výši Kč .............. (slovy: ...................... .......................). Záloha je splatná na účet zhotovitele do deseti dnů od podpisu této smlouvy.

 7. V průběhu provádění díla má zhotovitel právo na zaplacení prací provedených v každém kalendářním měsíci. Podkladem pro platbu je splátkový list (formulář splátkového listu tvoří přílohu č. 2 ke smlouvě). Před vystavením splátkového listu vyhotoví odpovědný pracovník zhotovitele soupis provedených prací a dodávek a tento bude podepsán odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto dokladu není možné splátkový list vystavit a zhotovitel nemá právo na jeho zaplacení.

 8. Po předání a převzetí díla zhotovitel vystaví fakturu. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, obchodní listiny podle § 13a ObchZ a bude v ní uvedeno číslo smlouvy, datu splatnosti a datum vystavení a od celkové fakturované částky bude odečtena poskytnutá záloha a jednotlivé zaplacené splátky. Předání a převzetí je smluvními stranami pokládáno za uskutečnění zdanitelného plnění.

 9. Pokud jde o splátkové listy, bude v nich uvedeno označení objednatele a zhotovitele, číslo splátkového listu a částka splátky. Ke splátkovému listu bude přiložen potvrzený soupis provedených prací a dodávek.

 10. Splátkový list i faktura jsou splatné do patnácti dnů od jejich doručení objednateli.

 11. U každého jednotlivého splátkového listu je povinen zhotovitel pozastavit 10 % částky splátkového listu. Totéž právo má objednatel v případě faktury vystavené po předání a převzetí.

 12. Objednatel je povinen uvolnit 5 % z pozastavené částky po odstranění vad a nedodělků reklamovaných při předání a převzetí. Za odstranění vady kromě fyzického odstranění smluvní strany pokládají i poskytnutí slevy, například formou dobropisu či jiným právu odpovídajícím způsobem. V takovém případě je objednatel povinen pozastávku uvolnit a poukázat ji na účet zhotovitele nejpozději do tří dnů od skutečnosti prokazující odstranění reklamovaných vad.

 13. Druhou část pozastávky ve výši 5 % je objednatel povinen uvolnit do tří dnů od uplynutí záruční lhůty.

 14. V případě, že splátkový list či faktura nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti nebo budou obsahovat chybné náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit do data jejich splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit nový splátkový list nebo fakturu s novou lhůtou splatnosti.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Objednatel je povinen před zahájením prací na díle zhotoviteli protokolárně předat prostor staveniště. Objednatel se zavazuje, že prostor staveniště bude zhotoviteli předán bez práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl začít v provádění díla a v tomto až do jeho ukončení plynule pokračovat.

 2. Zhotovitel se zavazuje prostor staveniště oplotit a na vlastní náklady jej střežit. Pokud bude zapotřebí v důsledku provádění díla omezit provoz na komunikacích sousedících s prostorem staveniště, zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady potřebná povolení a osazení příslušnými dopravními značkami.

 3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní náklady v prostoru staveniště pořádek a čistotu včetně odklízení sněhu na komunikacích, které navazují na prostor staveniště.

 4. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Zejména se jedná o práce a dodávky, které budou zakryty. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k prověření zakrývaných prací tři pracovní dny předem. Kladné či záporné stanovisko s provedením zakrývaných prací a dodávek je objednatel povinen dodat bez zbytečného odkladu formou zápisu ve stavebním deníku nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek.

 5. Při kontrole zakrývaných prací a dodávek je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých při provádění prácí a dodávek, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy ke znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací

Nahrávám...
Nahrávám...