dnes je 4.12.2022

Input:

Výroční zpráva o činnosti školy

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.2
Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva o činnosti Název školy dle zřizovací listiny 1)

 

I.

 

Ředitel Název školy dle zřizovací listiny (dále jen „škola") vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 4 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, výroční zprávu o činnosti školy za období od Datum do Datum.

Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy http://www.XXXXXXX.cz a současně bude k nahlédnutí v kanceláři školy. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii.

 

II.

Základní údaje o škole

 

Název školy dle zřizovací listiny:

 

Sídlo školy:

 

Právní forma:

 

Identifikátor právnické osoby:

 

IČO:

 

IZO:

 

Zřizovatel:

 

Ředitel školy:

 

Zástupce ředitele školy:

 

Rada školy:

 

Součásti školy a jejich IZO:

 

 

Místa poskytovaného vzdělávání:

 

Telefon:

 

Fax:

 

ICQ:

 

E-mail:

 

WWW stránky:

 

 

III.

Stručná charakteristika školy

 

Stručný popis školy a podmínek, v nichž působí, význam školy pro daný region, součásti školy, poskytované služby apod.

 

IV.

Stručná charakteristika oborů, profil absolventa

 

Škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku tyto obory:

Kód oboru

Název

Délka studia

Forma studia

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále bude uvedena stručná charakteristika, profily absolventů, uplatnitelnost na trhu práce apod.

 

V.

Personální zabezpečení činnosti školy

 

Činnost školy je zajištěna těmito pedagogickými pracovníky:

Osobní číslo

Aprobace

Vyučované předměty

Délka praxe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 2)

 

V tomto oddíle budou v obecné rovině popsány údaje o přijímacím řízení, popř. o zápisu k povinné školní docházce a následním přijetí do školy (přijímací zkoušky, termíny, forma, požadavky k přijetí, apod.).

 

 

VII.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

Podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem dosáhla škola těchto výsledků ve vzdělávání žáků:

 

Obor

 

Ročník:

prospěl s vyznamenáním

prospěl

neprospěl

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

Maturitní zkouška

 

 

 

 

VIII.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů škola uskutečnila XXXXX, splnila YYYYY, nesplnila ZZZZZ, přijala opatřeni NNNNN.

 

IX.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

V uplynulém období se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnili školení tito pracovníci:

Průběžné vzdělávání 3)

 

Osobní číslo

Název školení

Číslo akreditace

Pořadatel

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání vedoucí ke zvyšování kvalifikace 4)

 

Osobní číslo

Název školení

Číslo akreditace

Pořadatel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

Údaje o prezentaci školy na veřejnosti

 

V uplynulém období škola uspořádala /popř. se zúčastnila) v rámci své prezentace na veřejnosti tyto akce:

Popsat veškeré aktivity a výsledky školy prezentující instituci na veřejnosti - web školy, výstupy v médiích, dny otevřených dveří soutěže a umístění v nich, koncerty, veřejná vystoupení, sportovní a kulturní akce, charitativní činnost apod.

 

XI.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

V uplynulém období proběhla ve škole pravidelná (mimořádná) kontrola České školní inspekce s těmito výsledky:

- bez nedostatků,

- s těmito nedostatky - po uvedení nedostatků popsat příčiny vzniku závad, napsat přijatá opatření popř. stručnou zprávu o odstranění nedostatků.

 

XII.

Základní údaje o hospodaření školy

 

V této části stručně zachytíme rámcový obrys hospodaření školy, ze kterého budou zřejmé příjmy školy, úhrn výdajů v jednotlivých oblastech (platy, provoz školy, ostatní, apod.) a výsledky hospodaření školy.

 

XIII.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

V tomto bodě se uvedou aktivity školy v rámci rozvojových a mezinárodních programů.

 

XIV.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

Tento oddíl je vyhrazen oblasti celoživotního učení a zapojení školy do jejího rámce.

 

XV.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech

 

V této části se uvádí údaje o projektech, které škola předložila nebo na nichž se podílí jako partner a které jsou financovány z cizích zdrojů.

 

XVI.

Údaje o spolupráci s odborovou organizací, popř. s organizacemi zaměstnavatelů

 

Oddíl je vyčleněn pro stručnou charakteristiku spolupráce vedení školy s odborovými organizacemi, popř. s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

 

 

Projednáno v pedagogické radě dne:

 

Výroční zpráva byla schválena ve školské radě dne:

 

V Místo dne Datum

 

 

Razítko a podpis ředitele:

 

 

Komentář:

Výroční zpráva o činnosti školy

Povinnost napsat výroční zprávu o činnosti školy ukládá řediteli základní, střední a vyšší odborné školy § 10 odst. zákona 3 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků. Z uvedeného vyplývá, že školy, které neposkytují stupeň vzdělávání (jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, základní umělecké školy, ...) nemají povinnost tuto zprávu vypracovávat. Ředitel školy zpracovává každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole. Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet její kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Jedním z východisek pro zpracování výroční zprávy školy bývá vlastní hodnocení školy.

Výroční zprávu o činnosti školy schvaluje školská rada (viz § 168 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.).

 

Pozor !!!

Nezaměňujte výroční zprávu o činnosti školy s výroční zprávou za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací, kterou musí každý povinný subjekt zveřejnit do 1.

Nahrávám...
Nahrávám...