dnes je 24.7.2024

Input:

Výchova k partnerství a k rodičovství v mateřské škole

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7 Výchova k partnerství a k rodičovství v mateřské škole

Mgr. Ludmila Šprachtová

 

Většina lidí se rodičem ve svém životě stane. Žádnou odbornou přípravou na tuto funkci neabsolvuje. Maturita z rodičovství se nekoná. Dítě bude napodobovat v zastávání role svého rodiče či někoho ze svého příbuzenského spektra podle toho, v jaké rodině vyrůstalo. Málo dospělých si uvědomuje, jak náročná role je role rodiče. Možná že nejnáročnější, ale určitě podceňovaná.

Podle Šulové (2009) je cílem výchovy k manželství a rodičovství a sexuální výchovy na základních školách především reprodukční zdraví a psychosociální zdraví společnosti, předávání poznatků, vytváření postojů, vytváření adekvátních způsobů chování a reagování.

Ve vzdělávacím systému České republiky chybí výchova k partnerství a k rodičovství v dostatečné míře a systematicky zabudovaná do vzdělávacích dokumentů. Žáci se s ní sice setkávají na základních školách, kde je součástí předmětu občanská výchova a je zaměřena především na sexuální výchovu. (O výuce sexuální výchovy na ZŠ se vede delší dobu odborná diskuze na webových stránkách MŠMT a v odborném tisku).

Jako příklad si můžeme uvést země, které se výchovou k partnerství a rodičovství včetně vybraných přístupů k sexuální výchově zabývají:

- v Dánsku a v Norsku je sexuální výchova povinnou součástí učebních osnov, vyučuje se od MŠ,

- ve Finsku je zavedena sexuální výchova na všech typech škol počínaje mateřskými,

- v Nizozemí existuje výuka tématu na všech stupních škol v rámci zdravotní výchovy,

- ve Švédsku se výchova k rodinnému životu včetně sexuální výchovy týká všech škol.

 

S výchovou k partnerství a k rodičovství je skutečně smysluplné začínat již v mateřské škole. Pro úspěšné partnerství jsou dobrým předpokladem určité povahové vlastnosti a sociální dovednosti, které mají z vývojového hlediska předpoklad rozvíjení v předškolním období.

Předškolní období je svými předpoklady jedinečné. Vývojová psychologie toto období označila jako specifické pro vytváření prosociálních vlastností. Ty se rozvíjejí ve skupině vrstevníků. Rodina nemůže navodit podmínky pro jejich rozvoj.

 

Matějček se domnívá, že: „Zvláště předškolní věk bychom výchovně neměli promeškat. Je to přece doba, kdy - vícekrát jsem už to připomněl - se mohutně rozvíjejí (dá-li se dítěti k tomu příležitost) vlastnosti prosociální, tj. souhra, spolupráce, součinnost, soustrast, soucit atd., nyní se kladou základy přátelství a nyní také mívají děti větší tendenci než kdykoliv později smát se s druhými dětmi, dovádět, vymýšlet legrační kousky, zkrátka sdílet radost ze života. Z tohoto důvodu také ctíme mateřskou školu a stavíme tuto její socializační funkci ještě nad její funkci vývojově stimulační a nad funkci vzdělávací, tj. připravovat děti pro vstup do základní školy Vždyť přátelství, k němuž se dítě nyní s naší pomoci dopracovává, nutně přináší odpovědnost jednoho za druhého a je podstatnou složkou pozdějších vztahů mileneckých, manželských a rodinných. Přátelé si přece pomáhají!” 1

V mateřské škole se dítě ve vztazích s vrstevníky dostává do role kamaráda, spolužáka, partnera ve hře, partnera při činnosti, člena

Nahrávám...
Nahrávám...