dnes je 9.12.2022

Input:

Vybudování cyklostezky (doporučení ke zpracování studie proveditelnosti)

7.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.6.3 Vybudování cyklostezky (doporučení ke zpracování studie proveditelnosti)

doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D.

V následujícím textu předkládáme doporučení ke zpracování studie proveditelnosti na projekt cyklostezky, který může být využitelný v rámci regionálních operačních programů, operačních programů přeshraniční spolupráce nebo programu rozvoje venkova. Postupujeme chronologicky dle struktury předepsané v metodice Ministerstva pro místní rozvoj ČR (zaměřujeme se na nejdůležitější kapitoly). Při zpracování reálné studie doporučujeme žadatelům řazení kapitol přizpůsobit požadavkům konkrétního dotačního titulu v daném regionu.

Úvodní informace

Úvodní informace by měly zahrnovat identifikační údaje o žadateli o dotaci a vymezení účelu zpracování studie proveditelnosti. Vhodný žadatelem může být především městský úřad nebo mikroregion. V případě, že studii proveditelnosti zpracovává externí subjekt, je vhodné uvést údaje o tomto zhotoviteli.

Smyslem studie proveditelnosti je posouzení realizovatelnosti projektu a zhodnocení efektivnosti využití vložených prostředků. Je možné také dodat, že studie bude využita jako materiál k řízení projektu apod. V této kapitole mohou být zodpovězeny i základní otázky související se smyslem a záměrem projektu. Např. jaké produkty budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem projektu, jaká je kapacita projektu a jaká je jeho lokalizace. Zpracovatel zpravidla také uvádí přehled dokumentů, ze kterých bude vycházet při zpracování studie proveditelnosti (např. zákres stavby do cykloturistické mapy, návrh trasy cyklostezky, územní plán, geodetické zaměření stavby apod.).

Stručné vyhodnocení projektu

Vyhodnocení projektu doporučujeme provést z hlediska:

 • zajištění finančních prostředků,

 • institucionální udržitelnosti,

 • ekonomické efektivity.

Při vysvětlení finančního krytí je nutné vysvětlit strukturu financování projektu a doložit zajištění vlastních finančních prostředků nebo úvěrových zdrojů. Může být také doloženo rozhodnutí o vůli financovat projekt ze strany obecního nebo krajského rozpočtu (např. prostřednictvím potvrzení, zápisů z jednání, strategických dokumentů mikroregionu, kraje apod.).

Institucionální udržitelnost je možné doložit na základě předpokladů žadatele, jako jsou např.: historie žadatele, finanční stabilita žadatele, úroveň managementu žadatele, zkušeností s realizací investičních projektů obdobného charakteru, zkušeností s následným provozováním a údržbou cyklistických stezek, zkušeností s úspěšným čerpáním dotačních prostředků apod.

Realizovatelnost z hlediska ekonomické efektivity se dokládá na základě propočtů ukazatelů rentability a návratnosti projektu.

Stručný popis podstaty projektu a jeho etap

Popis projektu by měl obsahovat vymezení lokality, cílů projektu, předmět projektu, účel projektu, charakteristiku výchozích podmínek před realizací atd. Výchozí podmínky je vhodné definovat tak, aby potvrzovaly potřebnost projektu. Je možné uvést, že projekt reaguje na nedostatečné využití dosavadních vyznačených cyklotras v regionu, přináší nové směry rozvoje (např. přeshraniční efekt, lesní cesty apod.), přispěje k nevyužitému potenciálu regionu pro cestovní ruch. Potřebnost projektu je možné doložit rozvojem cyklistiky jako volnočasové a sportovní aktivity, zlepšením dostupnosti některých části regionu (využití kola jako dopravního prostředku při cestách do práce), rozvoj turismu v oblasti (zvýšení počtu produktů v cestovním ruchu, dostupnost dosud nevyužívaných atraktivit regionu, rozvoj malých a středních podniků v cestovním ruchu, zvýšení počtu návštěvníků v regionu, zlepšení turistické infrastruktury v regionu apod.).

Mezi cíle projektu cyklostezky lez uvést:

 • zvýšení počtu cykloturistů ve městě, regionu,

 • zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro obce i soukromé podnikatele v přilehlém regionu,

 • vytvoření nové turistické destinace,

 • zvýšením počtu návštěvníků města a prodloužení průměrné délky jejich pobytu,

 • zvýšení přitažlivosti dotyčného regionu pro návštěvníky,

 • rozvoj kontaktů mezi obcemi, případně příhraničními regiony,

 • zlepšení podmínek pro podnikání a socio-ekonomický rozvoj regionu.

Realizaci projektu je vhodné rozdělit do jednotlivých etap, které mohou být následující:

 • Předinvestiční etapa (zpracování technické dokumentace, zajištění majetkoprávních vztahů, zajištění geodetické informace, příprava formulářů žádostí o dotační prostředky, zajištění zdrojů financování, dendrologický výzkum atd.).

 • Investiční etapa (realizace stavebních prací na konkrétních úsecích cyklostezky a neinvestičních aktivit). Aktivity zahrnují kupříkladu zemní a konstrukční práce, terénní úpravy, pokládku povrchů, odvodnění, umístění dopravního značení včetně mobiliáře, prezentaci projektu, monitoring projektu, administrativní procesy, hodnocení, audit, proplacení projektu apod.

 • Provozní etapa (zajištění provozu – čistění komunikace, odvoz odpadků, zimní údržba, osvětlení, průběžné opravy, propagace apod.).

Výsledky projektu doporučujeme konkretizovat na základě měřitelných indikátorů, které mohou být v případě cyklostezky následující:

 • délka označených a zpevněných cest cyklostezky (v km),

 • průměrná doba pobytu návštěvníka v regionu (ve dnech na návštěvníka),

 • obrat ze služeb vázaných na gastronomické služby (v Kč),

 • celková návštěvnost regionu (absolutní i relativní počty),

 • vytvořené produkty cestovního ruchu (počet),

 • spolupracující subjekty (počet),

 • daňová výtěžnost obcí, měst (v Kč),

 • míra obyvatel ve venkovských oblastech (v %),

 • kulturní a společenské akce (počet),

 • nárůst obliby regionu u návštěvníků a obyvatel (výsledky dotazníkových šetření).

Vhodnost zaměření a potřebnost projektu doporučujeme doložit vysvětlením návaznosti na hlavní strategické dokumenty (např. regionální operační program, operační program přeshraniční spolupráce, program rozvoje kraje, program rozvoje venkova, Koncepci státní politiky cestovního ruchu ČR, strategii rozvoje turistiky kraje, Strategii regionálního rozvoje ČR apod.).

Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

Analýza trhu a odhad poptávky

Tato část by měla obsahovat charakteristiku cyklostezky jako produktu cestovního ruchu a rozbor konkurence (dosavadních produktů obdobného zaměření v regionu). Konkurenční cyklostezky lze porovnat z hlediska délky, polohy, kvality poskytovaných služeb apod. Analýza trhu může obsahovat i komplementární produkty, které přispějí k vyšší atraktivitě cyklostezky, jako jsou kupříkladu kulturně-historické památky, geografické zajímavosti, tradiční produkty. Dále doporučujeme prezentovat statistiky příjezdového cestovního ruchu v regionu, počty návštěvníků, hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, strukturu domácích a zahraničních návštěvníků apod.

Marketingová strategie

V rámci projektu by měla být definována základní marketingová strategie z hlediska hlavních cílů a cílových skupin, tak aby bylo možné zajistit co nejefektivněji cíle projektu. Cílem projektu cyklostezky je zkvalitnění nabídky cestovního ruchu. Marketingová strategie by měla přispět k vytvoření výstupu, který bude odlišný od konkurenčních produktů a bude orientovaný na jasně vymezenou cílovou skupinu. Cílovými skupinami mohou být kupříkladu: cykloturisté, sportovci, zaměstnanci dojíždějící

Nahrávám...
Nahrávám...