dnes je 24.7.2024

Input:

Vše o Programu rozvoje venkova (PRV) pro období 2014-2020

15.6.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na minulý příspěvek budeme pokračovat v přehledu dalších připravovaných programových dokumentů na období 2014-2020. Konkrétně představíme Program rozvoje venkova (PRV), který je nástrojem k čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Program rozvoje venkova přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí obnovou a podporou účinného využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví. PRV dále umožní vytvořit podmínky pro růst konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků, napomůže lepší organizaci potravinového řetězce. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

1. Přehled prioritních os a opatření

Podpory budou realizovány v rámci následujících prioritních os a opatření:

Priorita 1 – Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech

 • Opatření Předávání znalostí a informační akce
 • Opatření Poradenské řídící a pomocné služby pro zemědělství
 • Opatření Spolupráce

Priorita 2 –Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

 • Opatření Investice do hmotného majetku
 • Podopatření Podpora investic v zemědělských podnicích
 • Podopatření Podpora investic do infrastruktury
 • Opatření Spolupráce
 • Opatření Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
 • Podopatření Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce
 • Opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
 • Podopatření Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, Podopatření Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví
 • opatření Předávání znalostí a informační akce a opatření Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství.
 • Celostátní síť pro venkov

Prioritu 3 – Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

 • Opatření Investice do hmotného majetku
 • Podopatření Podpora investic
 • Opatření Dobré životní podmínky zvířat
 • Opatření Spolupráce

Priorita 4 – Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

 • Opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
 • Podopatření Podpora zalesňování a zakládání lesů
 • Podopatření Podpora obnovy poškozených lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi
 • Podopatření Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů
 • Opatření Agroenvironmentálně – klimatické opatření
 • Opatření Ekologické zemědělství
 • Opatření Platby v rámci sítě Natura 2000 a vodní rámcové směrnice
 • Opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
 • Opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
 • Podopatření Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů
 • Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví - Pozemkové úpravy
 • Podopatření Zalesňování a zakládání lesů
 • Opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,
 • Podopatření Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi
 • Opatření Předávání znalostí a informační akce a Poradenské služby
 • Celostátní síť pro venkov

Priorita 5 – Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu

 • Opatření Investice do hmotného majetku
 • Opatření Spolupráce
 • Opatření Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností
 • Opatření Zalesňování a zakládání lesů
 • Opatření Agroenvironmentálně – klimatické opatření

Priorita 6 – Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech se zaměřením na tyto oblasti

 • Opatření Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností
 • Iniciativa LEADER

 

2.    Popis vybraných opatření

Název opatření: Podpora odborného vzdělávání a získávání dovedností

Způsobilé výdaje: Výdaje na vlastní organizaci a zajištění vzdělávací akce včetně výdajů na občerstvení účastníků v rámci akce, výdaje spojené s činností lektorů, technické zabezpečení, cestovní výdaje, výukové materiály a pomůcky.

Příjemci podpory: Subjekt akreditovaný k této činnosti Ministerstvem zemědělství: vzdělávací subjekt má vzdělávání v předmětu činnosti; vzdělávací subjekt připravuje vzdělávací aktivity v součinnosti s garantem, garant absolvoval VŠ obor zaměřený na vzdělávání dospělých nebo kurz zaměřený na vzdělávání dospělých; vzdělávací subjekt byl aktivní i před akreditací s tím, že vzdělávací aktivity byly zaměřeny na resortní problematiku; vzdělávací subjekt musí prokázat, že dokáže personálně zabezpečit vzdělávací aktivity, prostřednictvím odborníkův daném oboru vzdělávání, kteří jsou sami pravidelně vzděláváni.

Název opatření: Podpora demonstračních činností a informačních akcí

Způsobilé výdaje: Technické zabezpečení, cestovní výdaje, výukové materiály a pomůcky, výdaje spojené s činností lektorů, výdaje na vlastní organizaci a zajištění vzdělávací akce včetně výdajů na občerstvení pro účastníky v rámci akce. Podpora se poskytuje až do výše 100 % způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 1 mil. Kč na projekt. Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projekt

Příjemci podpory: Subjekt akreditovaný k této činnosti Ministerstvem zemědělství: vzdělávací subjekt má vzdělávání v předmětu činnosti; vzdělávací subjekt připravuje vzdělávací aktivity v součinnosti s garantem, garant absolvoval VŠ obor zaměřený na vzdělávání dospělých nebo kurz zaměřený na vzdělávání dospělých; vzdělávací subjekt byl aktivní i před akreditací s tím, že vzdělávací aktivity byly zaměřeny na resortní problematiku; vzdělávací subjekt musí prokázat, že dokáže personálně zabezpečit vzdělávací aktivity, prostřednictvím odborníkův daném oboru vzdělávání, kteří jsou sami pravidelně vzděláváni.

Název opatření: Poradenství

Způsobilé výdaje: Poskytování odborných individuálních poradenských služeb. Poradenské služby pro zemědělce jsou spojeny s nejméně jednou prioritou vymezenou v podmínkách programu. Příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje.

Příjemci podpory: Poradci akreditovaní Ministerstvem zemědělství ČR (fyzická osoba) nebo právnické osoby zaměstnávající alespoň jednoho poradce akreditovaného Ministerstvem zemědělství ČR. Výběr poradců probíhá prostřednictvím výzev k předkládání návrhů. Výběrové řízení se řídí právními předpisy o zadávání veřejných zakázek a je otevřené pro veřejné i soukromé subjekty. Je nezaujaté a vylučuje zájemce ve střetu zájmů.

Název opatření: Investice do zemědělských podniků

Způsobilé výdaje: Výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování produktů rostlinné produkce (způsobilé nejsou sklady obilovin a olejnin) včetně technologií. Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových systémů (v rámci ovocných sadů a chmelnic). Výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií. Výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických staveb (pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele atp.) včetně souvisejících technologií. Založení porostů trvalých kultur (vč. výsadby ovocných sadů a chmelnic), způsobilé nejsou porosty rychle rostoucích dřevin. Výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení. Pořízení technologií pro živočišnou výrobu. Výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování. Výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku.

Příjemci podpory: Zemědělský podnikatel, včetně školních statků.

Název opatření: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Způsobilé výdaje: Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch). Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,

Nahrávám...
Nahrávám...