dnes je 17.6.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při překážce v práci z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení

21.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.9
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při překážce v práci z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení

JUDr. Věra Bognárová

Vnitřní předpis zaměstnavatele

upravující postup při překážce v práci z důvodu vyšetření nebo ošetření

ve zdravotnickém zařízení

Zaměstnavatel .......................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ............

vydává tento vnitřní předpis upravující postup při vzniku překážky v práci

z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení.

  1. Tento předpis stanoví postup zaměstnanců při překážce v práci z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení.
  2. Zaměstnancům přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu za nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (nejbližší zdravotnické zařízení) za podmínky, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Tuto skutečnost musí prokázat zaměstnanec. Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu odpovídající době vyšetření nebo ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení. Má-li zaměstnanec nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy, umožní mu vedoucí napracování zameškané doby, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.
  3. Za nezbytně nutnou dobu se považuje cesta do zdravotnického zařízení, čekání, ošetření či vyšetření a cesta zpět na pracoviště zaměstnavatele.
  4. Je-li vyšetření nebo ošetření (překážka v práci) zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. To zaměstnanec činí na předepsaném tiskopise "Návštěva lékaře", který předá svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Ten má povinnost evidovat nepřítomnost na pracovišti v evidenci pracovní doby a předat ji ke zpracování do personálního oddělení.
  5. Jedná-li se o neodkladné vyšetření či ošetření, je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu. To zaměstnanec může učinit telefonicky nebo SMS zprávou svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, případně může požádat jinou osobu, aby o tom zaměstnavatele uvědomila.
  6. Překážku v práci z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat, a to potvrzením zdravotnického zařízení na předepsaném tiskopise "Návštěva lékaře". Ke splnění povinnosti jsou podle § 206 odst. 2 ZP právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost, tj. potvrdit dobu strávenou vyšetřením nebo ošetřením s uvedením ordinačních hodin.
  7. Nebude-li překážka v práci zaměstnavateli prokázána, nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu a podle okolností může být nepřítomnost na pracovišti považována za neomluvenou nepřítomnost.
  8. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.
  9. Tento předpis nabývá účinnosti dnem: ....................

......................................................

razítko zaměstnavatele a

Nahrávám...
Nahrávám...