dnes je 5.10.2023

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o povolování výkonu jiné činnosti v předmětu činnosti zaměstnavatele

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.16
Vnitřní předpis zaměstnavatele o povolování výkonu jiné činnosti v předmětu činnosti zaměstnavatele

JUDr. Věra Bognárová

Vnitřní předpis zaměstnavatele

o povolování výkonu jiné činnosti v předmětu činnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel ........................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ......................

stanoví pravidla

pro povolování výkonu výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele:

 1. Tento předpis upravuje postup při povolování výkonu výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele (dále jen "výkon výdělečné činnosti") podle § 304 ZP.
 2. Podle § 304 ZP mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Zaměstnanec nemá na udělení souhlasu s výkonem výdělečné činnosti právo, o udělení souhlasu rozhoduje zaměstnavatel podle svého uvážení.
 3. Předmět činnosti zaměstnavatele, jak vyplývá z předmětu činnosti zapsaného v obchodním rejstříku ke dni vydání tohoto vnitřního předpisu , je ........................ (doplnit).
 4. Zaměstnanec nesmí bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku. V případě rozšíření nebo změny v předmětu činnosti bude zaměstnavatel zaměstnance o změně v předmětu činnosti informovat.
 5. Výkon výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele v době trvání pracovněprávního vztahu je porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a zaměstnavatel může z tohoto důvodu v závislosti na intenzitě porušení povinností pracovní poměr se zaměstnancem ukončit výpovědí a v případě zvlášť hrubého porušení i okamžitým zrušením pracovního poměru podle § 55 ZP.
 6. Výdělečnou činností pro tento účel se rozumí jakákoliv činnost, kterou zaměstnanec zamýšlí získat zisk, případně obdržet finanční prostředky, bez ohledu na to, v jakém právním vztahu bude tato výdělečná činnost vykonávána. Bez předchozího souhlasu zaměstnavatele proto zaměstnanec nemůže zejména vykonávat výdělečnou činnost ve shodném předmětu činnosti na základě pracovněprávního vztahu k jinému zaměstnavateli se stejným předmětem činnosti. Pracovněprávním vztahem se pro tento účel rozumí nejen pracovní poměr, ale i právní vztah vzniklý na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Za výdělečnou činnost se považuje podnikání na základě živnostenského či jiného oprávnění k výdělečné činnosti. Výdělečnou činností se rozumí jakákoliv aktivní činnost za účelem dosažení zisku bez ohledu na zvolený právní vztah a zda je či není formálně sjednána smlouva. Za výdělečnou činnost se pro tento účel nepovažuje držení akcí, správa vlastního majetku, držba společenského podílu ve společnosti s ručením omezením, není-li současně reálně vykonávána činnost pro tuto společnost. Výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena je však za výdělečnou činnost pro tento účel považován vždy.
 7. Posouzení výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele nezávisí na pracovním zařazení zaměstnance u zaměstnavatele ani na jeho pracovním či jiném zařazení u jiné osoby. Rozhodující je výhradně shodný předmět činnosti zaměstnavatele a jiné osoby, pro kterou je zaměstnanec činný, případně předmět činnosti, kterou sám vykonává.
 8. Zaměstnanec je povinen si předtím, než výdělečnou činnost zahájí, předem vyžádat souhlas zaměstnavatele. Žádost o souhlas podává písemně u ............... (uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele, případně pracoviště). Zaměstnanec je povinen v žádosti přesně označit osobu, pro kterou bude činný, a právní vztah, na základě kterého bude výdělečnou činnost vykonávat. Pokud o to zaměstnavatel požádá, je zaměstnanec povinen sdělit či doložit bližší údaje.
 9. Zaměstnavatel je povinen o žádosti zaměstnance rozhodnout nejpozději do............. (např. 15 dnů po jejím obdržení).
 10. O souhlasu zaměstnavatele s výkonem výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, rozhoduje po předchozím projednání s příslušným nadřízeným vedoucím zaměstnancem zaměstnance, který o souhlas žádá .............. (uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele, případně pracoviště).
 11. Při rozhodování o udělení souhlasu k výkonu výdělečné činnosti je nutné posoudit, zda se jedná o výkon činnosti, která má bezprostřední konkurenční vztah k předmětu činnosti zaměstnavatele, v jakém rozsahu je činnost vykonávána, a odpovědný zaměstnanec při rozhodování musí posoudit, zda výdělečná činnost může negativním způsobem ovlivnit konkurenceschopnost zaměstnavatele.
 12. Souhlas zaměstnavatele musí být udělen písemně. V souhlasu musí být uvedeno, pro jakou konkrétní výdělečnou činnost se souhlas dává, případně zda se uděluje na dobu neurčitou, či je doba souhlasu časově předem omezena. Za splnění této povinnosti odpovídá........ (uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele).
 13. Zaměstnavatel je oprávněn podle § 304 odst. 2 ZP udělený souhlas odvolat. Odvolání však musí být písemné a zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Toto rozhodnutí musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou, přednostně osobním doručením na pracovišti, případně za podmínek upravených v § 336 a násl. ZP prostřednictvím
Nahrávám...
Nahrávám...