dnes je 1.10.2022

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při vypořádání náhrady majetkové a nemajetkové újmy (škody) způsobené zaměstnancem

29.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.2
Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při vypořádání náhrady majetkové a nemajetkové újmy (škody) způsobené zaměstnancem

JUDr. Věra Bognárová

Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při vypořádání náhrady majetkové a nemajetkové újmy (škody) způsobené zaměstnancem

K zajištění jednotného postupu při vydávám tento

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..............

K zajištění jednotného postupu při vypořádání náhrady majetkové a nemajetkové újmy (dále jen škody), k jejíž náhradě je zaměstnanec povinen vydávám tento

vnitřní předpis

o postupu při vypořádání náhrady majetkové a nemajetkové újmy (škody) způsobené zaměstnancem.

1. Škoda způsobená zaměstnancem

Škodou se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí každá majetková a nemajetková újma vzniklá zaměstnavateli zaviněným porušením povinností ze strany zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, která je ocenitelná v penězích. Jde zejména o škodu vzniklou:

 • zničením, poškozením, ztrátou nebo odcizením majetku,

 • schodkem na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat,

 • ztrátou nebo zničením svěřených předmětů,

 • úhradou majetkových sankcí (např. úroky z prodlení, pokuty za nedodržení smluvních vztahů),

 • úhradou pokut uložených zejména ve správním řízení.

2. Podklady pro projednání škody

2.1 Každý zaměstnanec, který zjistí nebo způsobí škodu, je neprodleně povinen tuto skutečnost oznámit .........(např. svému nadřízenému, popř. uvést jiného příslušného zaměstnance).

2.2 .............. (příslušný vedoucí zaměstnanec), kterému byl vznik škody oznámen (v jehož působnosti ke škodě došlo) je povinen:

 • řádně a včas vyšetřit všechny okolnosti vzniku škody, zejména její druh a výši, příčinu vzniku škody, kde, kdo a kdy ji způsobil a zda škoda byla způsobena zaměstnancem nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, zda byla škoda způsobena více zaměstnanci, popřípadě spoluzaviněna zaměstnavatelem a vyjádřit se k míře zavinění jednotlivých subjektů, a podle potřeby si k tomu vyžádat stanovisko příslušných odborných útvarů,

 • na základě provedených zjištění sepsat protokol o škodě a předat jej škodní komisi.

2.3 Protokol o škodě musí obsahovat zejména tyto údaje:

 • datum a místo vzniku škody, datum zjištění škody,

 • popis škodní události,

 • výši škody,

 • příčinu vzniku škody,

 • vyjádření, zda se jedná o škodu zaviněnou a v čem zavinění spočívá,

 • označení osoby odpovědné za vznik škody a její vyjádření k míře zavinění,

 • návrh na řešení škodní události,

 • datum vyhotovení protokolu,

 • jméno a podpis příslušného vedoucího zaměstnance, který protokol vypracoval.

2.4 Pokud při vyšetřování škody budou zjištěny okolnosti nasvědčující tomu, že škoda byla zcela nebo zčásti zaviněna zaměstnancem, musí být k protokolu přiloženo písemné vyjádření tohoto zaměstnance s jeho podpisem a datem vyhotovení.

3. Škodní komise

3.1 Škodní komise je poradní orgán, který projednává a posuzuje škodní případy a navrhuje uplatnění odpovědnosti vůči zaměstnancům, kteří způsobili zaměstnavateli škodu.

3.2 Členy škodní komise jmenuje a odvolává ............(uvést příslušného vedoucího zaměstnance).

3.3 Škodní komise má ........... členů (uvést počet). Členství v komisi je nezastupitelné.

4. Jednání škodní komise

4.1 Komisi svolává a řídí její předseda (v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise) tak, aby o každém případu komise jednala nejpozději do ............. dnů ode dne, kdy jí byl doručen spis obsahující veškeré podklady pro posouzení tohoto případu.

4.2 Komise má právo přizvat na své jednání zaměstnance, kteří mohou přispět k objasnění projednávané věci.

4.3 Z jednání komise se pořizuje zápis obsahující závěr, který komise ve věci přijala. Všechny zápisy jsou evidované. Zápis předseda komise neprodleně předá ...... (např. řediteli společnosti).

4.4 Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. O závěrech k projednávaným případům rozhoduje komise nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti členů rozhoduje hlas předsedajícího.

4.5 Komise může na základě vlastních zjištění doporučit organizační a personální opatření v zájmu ochrany majetku a předcházení vzniku škody.

5. Rozhodnutí o povinnosti zaměstnance uhradit zaměstnavateli škodu a stanovení výše požadované náhrady škody

5.1 O povinnosti zaměstnance, který škodu zcela nebo zčásti zavinil, uhradit zaměstnavateli škodu a o výši požadované náhrady škody rozhoduje ...............(např. ředitel společnosti). Podkladem pro rozhodnutí je zápis z jednání škodní komise.

5.2 Výši požadované náhrady škody se zaměstnancem a s odborovou organizací projedná .............(uvést příslušného vedoucího zaměstnance).

5.3 Uzná-li zaměstnanec závazek nahradit škodu v určené výši, způsob úhrady se zaměstnancem dohodne a písemnou smlouvu s ním uzavře ............(uvést příslušného vedoucího zaměstnance).

5.4 Sporné případy budou předány .......... (např. právnímu útvaru, advokátovi) k dalšímu postupu (např. k uplatnění nároku u soudu).

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě....... (uvést místo) a v elektronické

podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

6.2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ............................

....................................................
razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Komentář:

Zákoník práce upravuje jednak obecnou povinnost zaměstnance nahradit škodu (§ 250 ZP), jednak zvláštní případy povinnosti nahradit škodu, kterými jsou:

 • nesplnění povinnosti k odvrácení škody (§ 251 ZP),

 • schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (§ 252 až § 254 ZP),

 • ztráta svěřených věcí (§ 255 a § 256 ZP).

Zákoník práce neupravuje povinnost zaměstnance uhradit škodu způsobenou vyrobením zmetku. V případě, že zaměstnanec vyrobí zmetek, bude se postupovat podle ustanovení o obecné povinnosti zaměstnance uhradit škodu.

V případě povinnosti uhradit škodu za ztrátu

Nahrávám...
Nahrávám...