dnes je 4.3.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování pracovního volna ze zdravotních důvodů

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.6
Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování pracovního volna ze zdravotních důvodů

Mgr. Veronika Plešková, Mgr. Ing. Michaela Handrejchová

Vnitřní předpis zaměstnavatele

o poskytování pracovního volna ze zdravotních důvodů

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO, zápis v OR),

zastoupený ..............

Zaměstnavatel vydává tímto v souladu s ustanovením § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce“),

vnitřní předpis

o poskytování pracovního volna ze zdravotních důvodů.

Článek I

Úvodní ustanovení

Tento vnitřní předpis stanoví podmínky a rozsah poskytování pracovního volna ze zdravotních důvodů, aniž by bylo ze strany zaměstnavatele vyžadováno potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (dále jen "pracovní volno“).

Článek II

Pracovní volno přísluší pouze zaměstnancům v pracovním poměru za podmínky, že zaměstnanec práci koná po stanovenou týdenní pracovní dobu v rozsahu stanoveném § 79 ZP a § 79a ZP. Pracovní volno nepřísluší zaměstnancům, se kterými byla sjednána kratší pracovní doba, a to bez ohledu na důvod jejího sjednání.

Po dobu čerpaného pracovního volna se mzda (nebo plat) nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, přísluší mu náhrada mzdy ve výši (např. průměrného výdělku, ale je možné i ve výši základní mzdy nebo platu nebo jinak stanovené).

Článek III

Podmínky a rozsah poskytování

Zaměstnanec má právo na ................... (uvést počet dnů, který zaměstnavatel bude zaměstnancům poskytovat) dnů pracovního volna v kalendářním roce. V případě, že pracovní poměr zaměstnance k zaměstnavateli netrval po celý kalendářní rok, má zaměstnanec nárok na pracovní volno v poměrné výši odpovídající 1/12 ročního pracovního volna za každý celý měsíc trvání pracovního poměru.

Právo na pracovní volno za kalendářní rok nebo na jeho část, které není v konkrétním kalendářním roce vyčerpáno anebo není vyčerpáno v celém rozsahu, zaniká a do následujícího kalendářního roku se nepřevádí.

Zaměstnanci, který v kalendářním roce pracovní volno nebude vůbec čerpat, poskytne zaměstnavatel .............. (např. balení vitamínů v hodnotě ............ Kč apod.).

Článek IV

Postup zaměstnance při čerpání volna

Zaměstnanec je povinen požádat o čerpání pracovního volna předem svého přímého nadřízeného. Žádost se podává prostřednictvím předtištěného formuláře, který je k dispozici ......................... (např. v mzdovém oddělení / personálním oddělení /na intranetu apod.) a musí být zaměstnancem podepsán.

V odůvodněných případech je možno požádat o pracovní volno v den jeho čerpání prostřednictvím e-mailu, faxu nebo telefonátu adresovaného přímému nadřízenému. V takovém případě zaměstnanec vyplní formulář po návratu do zaměstnání a nechá si jej poté přímým nadřízeným potvrdit.

Článek V

Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní předpis se

Nahrávám...
Nahrávám...