dnes je 4.12.2022

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu (neplacené volno a tzv. sabatikl)

7.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.6
Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu (neplacené volno a tzv. sabatikl)

JUDr. Věra Bognárová

Vnitřní předpis zaměstnavatele

o poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu (neplacené volno a tzv. sabatikl)

Zaměstnavatel ........................................................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený .................................

vydává tento vnitřní předpis

upravující postup při poskytování neplaceného volna a tzv. sabatikl

 1. Tento vnitřní předpis upravuje postup při poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) zaměstnancům k zařízení jejich osobních, rodinných, vzdělávacích, majetkových či jiných záležitostí, které nemohou vykonat mimo rozvrženou pracovní dobu.
 2. Zaměstnavatel se zavazuje, že bude vytvářet podmínky pro to, aby zaměstnancům mohl vyjít vstříc při poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy (platu), pokud to bude z osobního pohledu pro zaměstnance potřebné a nezbytné.
 3. Na pracovní volno bez náhrady mzdy (platu) nevzniká zaměstnanci právo a zaměstnavatel rozhoduje o jeho poskytnutí na základě žádosti zaměstnance podle konkrétních okolností, především podle podmínek zajišťování činností daného pracoviště a posouzení naléhavosti důvodu, pro který zaměstnanec žádá o pracovní volno bez náhrady mzdy (platu).
 4. Zaměstnavatel se zavazuje, že žádosti zaměstnanců o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) projedná s odborovou organizací.
 5. Zaměstnanci podávají žádosti o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) s uvedením důvodů a rozsahu požadovaného pracovního volna .............. (např. personálnímu oddělení). O poskytování pracovního volna rozhoduje ................ (uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele). Při povolení žádosti o poskytnutí pracovního volna si musí zaměstnanec, který o poskytnutí pracovního volna rozhoduje, vyžádat stanovisko vedoucího zaměstnance nadřízeného zaměstnanci, který o poskytnutí pracovního volna žádá. Součástí stanoviska nadřízeného zaměstnance musí být i posouzení, jakým způsobem bude zajištěn výkon pracovní činnosti konané zaměstnancem, který o pracovní volno žádá.
 6. Zaměstnavatel je povinen o žádosti zaměstnance rozhodnout nejpozději do............. (např. 15 dnů po jejím obdržení).
 7. Při rozhodování o poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) zaměstnavatel přihlíží i k tomu, zda zaměstnanec vyčerpal dovolenou, která mu přísluší podle § 211 a násl. ZP. Bude-li zaměstnanec žádat o dlouhodobější pracovní volno, např. z důvodu zajištění péče o dítě, může být toto pracovní volno zaměstnanci poskytnuto pouze za podmínky, že vyčerpal v daném kalendářním roce právo na dovolenou.
 8. Zaměstnavatel může také poskytovat tzv. sabatikl, neboli tvůrčí volno. Sabatikl bude poskytován zejména za účelem vědecké práce, sebevzdělávání nebo k práci na konkrétní publikaci, a to zaměstnancům v pracovním zařazení ......................... Sabatikl bude poskytován jako neplacené pracovní volno v rozsahu od dvou do maximálně 12 měsíců. Ve zvláště odůvodněných případech může zaměstnavatel v konkrétním případě rozhodnout, že sabatikl bude poskytnut také částečně jako pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. V tom případě je však zaměstnavatel povinen stanovit rozsah pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) a s náhradou mzdy (platu) v přesně vymezených termínech. Při rozhodování o poskytování náhrady mzdy (platu) přihlédne zaměstnavatel k tomu, zda bude možné výsledky tvůrčího volna využít pro činnost zaměstnavatele.
 9. Pracovní volno bez náhrady mzdy (platu) může být zaměstnanci poskytnuto také k k prohloubení péče o dítě anebo k péči o rodinného příslušníka. Pracovní volno se poskytuje na základě žádosti oprávněného zaměstnance, ve kterém určí rozsah poskytovaného pracovního volna.
 10. Rozhodnutí o povolení pracovního volna nebo zamítnutí žádosti musí zaměstnavatel zaslat alespoň (např. jeden týden) před požadovaným dnem počátku čerpání pracovního volna žádajícímu zaměstnanci. Zaměstnavatel při povolení žádosti o poskytnutí pracovního volna je oprávněn navrhnout změnu rozsahu pracovního volna, o které zaměstnanec žádá, v nižším rozsahu, než je žádost uplatněna.
 11. Před poskytnutím pracovního volna, je-li poskytnuto ve vyšším rozsahu než 1 týden, je zaměstnanec povinen předat úkoly a pracoviště nadřízenému zaměstnanci. O předání se vyhotovuje protokol.
 12. Po dobu trvající překážky v práci z důvodu poskytnutí sabatiklu v rozsahu převyšujícím ....... (je možné uvést, od jakého), případně z důvodu péče o dítě musí zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem, který o povolení tohoto pracovního volna rozhoduje, zvážit, zda je nezbytné, aby výkon pracovní činnosti byl po dobu poskytnutého pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) zajišťován, a pokud ano, musí dát podnět personálnímu oddělení, aby byl výkon pracovní činnosti za takto nepřítomného zaměstnance zajištěn. Výkon pracovní činnosti za dočasně nepřítomného zaměstnance musí být zajištěn výhradně pracovněprávním vztahem sjednaným na dobu určitou po dobu trvání této překážky. Za splnění této povinnosti odpovídá......... (uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele nebo pracovní místo). Pokud vedoucí zaměstnanec žádá o sjednání změny pracovní smlouvy nebo přijetí nového zaměstnance na takto dočasně uvolněné pracovní místo, musí v návrhu na změnu pracovní smlouvy nebo sjednání pracovní smlouvy výslovně uvést, že se jedná o pracovní místo obsazené zaměstnancem, kterému je poskytnuto pracovní volno z důvodu sabatiklu nebo z důvodu péče o dítě a v jakém rozsahu.
 13. Zaměstnance, který se vrací do práce po skončení překážky v práci z důvodu poskytnutého pracovního volna, zařadí zaměstnavatel na jejich původní práci a pracoviště, ze kterého odcházeli na překážku v práci. Pouze v případě, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, budou zařazeni podle pracovní smlouvy.
 14. Zaměstnanci, kterým je poskytnuto tvůrčí volno (sabatikl), případně zaměstnancům, kterým je poskytnuto pracovní volno z důvodu péče o dítě v rozsahu delším ........ (např. než 6 měsíců), mají právo přístupu na intranetovou síť i v době trvání této překážky. Přístupové kódy jim zůstávají (případně uvést další oprávnění, která zaměstnavatel chce zaměstnancům poskytovat).
 15. Zaměstnanci, kterým je poskytnuto tvůrčí volno (sabatikl), případně zaměstnancům, kterým je poskytnuto pracovní volno z důvodu péče o dítě v rozsahu delším ........ (např. než 6 měsíců), se mohou v průběhu čerpání pracovního volna kdykoliv písemně nebo jiným způsobem obrátit na zaměstnavatele se žádostí o vysvětlení postupu či se žádostí o poskytnutí informace o jejich právech a nárocích. Zaměstnavatel sdělí zaměstnanci před odchodem na překážku v práci jméno zaměstnance, případně označení jeho funkce, se kterým mohou své dotazy řešit. Za splnění této povinnosti u zaměstnavatele odpovídá ....................(uvést oprávněného zaměstnance zaměstnavatele nebo pracovní místo).
 16. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem: ............................

..................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Komentář:

Od vzniku pracovního poměru je podle § 38 odst. 1 písm. b)

Nahrávám...
Nahrávám...