dnes je 17.6.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zvýšení odstupného při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů

7.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zvýšení odstupného při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů

JUDr. Věra Bognárová

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zvýšení odstupného při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů

Zaměstnavatel ................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ...........................

Podle § 306 a § 67 odst. 1 ZP vydávám tento

vnitřní předpis

ke zvýšení odstupného při rozvázání pracovního poměru

ze zdravotních důvodů

1. Zaměstnancům, kterým byla dána výpověď ze zdravotních důvodů podle § 52 písm. d) ZP nebo u nichž došlo z těchto důvodů k rozvázání pracovního poměru dohodou, se odstupné podle § 67 odst. 1 ZP zvyšuje o:

Alternativa I – zvýšené odstupné jednotné pro všechny důvody

............ (uvést násobek průměrného výdělku – např. dvojnásobek, pětinásobek apod.) průměrného měsíčního výdělku; odstupné spolu se zákonným nárokem přísluší v celkové výši ..... násobku průměrného měsíčního výdělku.

Alternativa II- zvýšené odstupné rozdílné pro jednotlivé důvody

a) ...............násobek průměrného měsíčního výdělku při rozvázání pracovního poměru z důvodu, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci následkem pracovního úrazu (pokud se zaměstnavatel nezprostil odpovědnosti za pracovní úraz),

b) ...............násobek průměrného měsíčního výdělku při rozvázání pracovního poměru z důvodu, že zaměstnanec nesmí konat dosavadní práci pro onemocnění nemocí z povolání,

c) ................násobek průměrného měsíčního výdělku při rozvázání pracovního poměru z důvodu, že zaměstnanec nesmí konat dosavadní práci pro ohrožení nemocí z povolání,

d) ...............násobek průměrného měsíčního výdělku při rozvázání pracovního poměru z důvodu, že zaměstnanec na pracovišti dosáhl nejvyšší přípustné expozice.

2. Odstupné uvedené v bodě 1 se zvyšuje o:

a) ......násobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnancům, kteří ke dni skončení pracovního poměru dovršili u zaměstnavatele více než 10 let trvání pracovního poměru;

b) ......násobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnancům, kteří ke dni skončení pracovního poměru dovršili u zaměstnavatele více než 5 let a méně než 10 let trvání pracovního poměru;

c) ......násobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnancům, kteří ke dni skončení pracovního poměru dovršili u zaměstnavatele více než 2 roky a méně než 5 let trvání pracovního poměru;

Alternativa: Pro účely zvýšení odstupného podle písmene a) až c) se do doby trvání pracovního poměru započítává pouze doba odpracovaná ................. (vymezit konkrétní pracoviště, práce v určitém pracovním prostředí apod.).

3. Zvýšené odstupné podle bodu 1 a 2 tohoto vnitřního předpisu zaměstnanci nepřísluší, jestliže se zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti.

4. Odstupné podle bodu 1 a 2 přísluší zaměstnancům, jejichž pracovní poměr na základě výpovědi dané zaměstnavatelem ze zdravotních důvodů podle § 52 písm. d) ZP nebo na základě dohody o rozvázání pracovního poměru z týchž důvodů skončí za účinnosti tohoto vnitřního předpisu.

5. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu .........(nejméně jednoho roku)

6. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ......

Nahrávám...
Nahrávám...